Αναγνώριση Οργανώσεων ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΙΚΗ-ΚΟΔΡΟΣ


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρίου 1944
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρετ. Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω.

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Αντ/ρχης
Μηχ.

Κοιν. Υπουργείον Εσωτερικών
« « Συγκοινωνίας
Συν/ρχην ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΝ
Αντιπλοίαρχον Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΝ
Πλωτάρχην Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΝ

Ακριβές αντίγραφον
Ο
Γραμματεύς Α.Δ.Π
ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ Ανθ/χος

9006GSI
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ 3ου ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ G.M.F
13 Νοεμβρίου 1944
Π ρ ό ς
Το Ελληνικόν Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Κατά την διάρκειαν της εχθρικής κατοχής της Ελλάδος η Βρεταννική Υπηρεσία, η υπεύθυνος διά την παροχήν πληροφοριών εις τας Συμμαχικάς Διοικήσεις επί όλων των ζητημάτων των αφορώντων την δύναμιν, την διάταξιν και τας προθέσεις του εχθρού, εχρησιμοποίησε τας υπηρεσίας μεγάλου αριθμού Ελλήνων υπηκόων. Μεταξύ τούτων περιελαμβάνοντο Αξιωματικοί και άνδρες όλων των όπλων των Ελληνικών δυνάμεων, ως και αριθμός ιδιωτών.
Η επικίνδυνος αύτη εργασία εξετελέσθη μετά περιφανούς επιτυχίας εις την περιοχήν Αθηνών και Αττικής υπό τριών ομάδων, γνωστών υπό τα ονόματα ΟΜΗΡΟΣ – ΑΛΙΚΗ – ΚΟΔΡΟΣ και ο σκοπός του υπομνήματος τούτου είναι να φέρη εις την επίσημον γνώσιν σας την ταυτότητα των αρχηγών των οργανώσεων τούτων, οίτινες μέχρι τούδε παρέμειναν ανώνυμοι.

ΟΜΑΣ ΟΜΗΡΟΣ – Συνταγματάρχης Στυλιανός ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ, βοηθούμενος υπό του Αντισυνταγματάρχου Κωνστ. ΔΟΒΑ.
ΟΜΑΣ ΑΛΙΚΗ – Πλοίαρχος Β. Ν. Ευγένιος ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ, βοηθούμενος και αργότερον αντικατασταθείς υπό του Αντιπλοιάρχου Β. Ν. Κωνστ. ΧΑΣΙΩΤΗ.
ΟΜΑΣ ΚΟΔΡΟΣ- Πλωτάρχης Β. Ν. Παναγιώτης ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ βοηθούμενος υπό του Αντισμηνάρχου Ανδρέα ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ και αργότερον αντικατασταθείς υπό του Μιχαήλ ΑΒΕΡΩΦ πολίτου.
Επιθυμούμεν επίσης να φέρωμεν εις γνώσιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως το εξαιρετικόν θάρρος και την αφοσίωσιν προςτο καθήκον, τα επιδειχθέντα υπό των ως άνω Αξιωματικών και των συνεργατών των (ανερχομένων εν όλω εις 400 περίπου πρόσωπα) και το εξαιρετικώς υψηλόν επίπεδον της εργασίας των.
Χάρις εις την ενεργητικότητα και την τόλμην των, αι Συμμαχικαί ΄Ενοπλοι δυνάμεις ετηρήθησαν καθημερινώς ενήμεροι της δυνάμεως και της κατανομής των αμυντικών θέσεων του εχθρού, του μεγέθους των εφεδρειών του εις άνδρας και παντοειδές υλικόν και του ηθικού των στρατευμάτων του. Επί πλέον, ως άμεσον αποτέλεσμα των πληροφοριών των ληφθεισών και διαβιβασθεισών υπό των ομάδων τούτων, εξετελέσθησαν εκτάκτως επιτυχείς βομβαρδιστικαί επιδρομαί κατά εχθρικών εγκαταστάσεων και λίαν ζωτική δύναμις πλοίων κατεστράφη. Τοιαύτη δράσις κατέστη δυνατή μόνον χάρις εις την ταχύτητα μετά της οποίας η πληροφορία μετεβιβάζετο εις τας ενδιαφερομένας ενόπλους δυνάμεις, προς τούτο δε αι ομάδες ΟΜΗΡΟΣ – ΑΛΙΚΗ και ΚΟΔΡΟΣ επιτυχώς εγκατέστησαν και εχειρίζοντο μυστικούς πομπούς ασυρμάτου και επίσης διετήρουν μυστικήν υπηρεσίαν εκ Καϊκιών διά την αποστολήν ταχυδρομείου προς Συμμαχικόν έδαφος.
Γενικώς το έργον των Οργανώσεων τούτων κατέστιν άξιον και έτυχε των υψίστων επαίνων των Συμμαχικών Διοικήσεων, αίτινες ήσαν επιφορτισμέναι με την σχεδίασιν και εκτέλεσιν των επιχειρήσεων, αίτινες ωδήγησαν εις την απελευθέρωσιν της Ελλάδος μόνο και θεωρείται ότι οι κίνδυνοι εις τους οποίους τα μέλη των ήσαν συνεχώς εκτεθειμένα δίδει εις αυτά το δικαίωμα της αυτής αναγνωρίσεως, οία θα εδίδετο εις τα μέλη των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, άτινα υπηρέτησαν την Συμμαχικήν υπόθεσιν επί του πεδίου της μάχης.
(Υπογραφή)
Τ α ξ ί α ρ χ ο ς
G S
3ον Σώμα Στρατού

Ακριβές Αντίγραφον
Ο
Γραμματεύς Α.Δ.Π
Α. ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ Ανθ/χος Οικ. Β.Ν.

Διά την ακρίβειαν
Το
Γ.Σ. – Γ. Ε. Σ
(Υπογραφή)
Τ.Σ.

Advertisements