Βεβαίωση δράσης των Ομάδων ΟΜΗΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΚΟΔΡΟΣ, 23 Νοε 1944


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρίου 1944
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρετ. Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω.
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Αντ/ρχης Μηχ.
Κοιν. Υπουργείον Εσωτερικών
¨ ¨ Συγκοινωνίας
Συν/ρχην ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΝ
Αντιπλοίαρχον Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΝ

Ακριβές αντίγραφον
Ο
Γραμματεύς Α.Δ.Π
ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ
Ανθ/χος
9006GSI

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ 3ου ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ G.M.F

Π ρ ό ς
Το Ελληνικόν Γενικόν Επιτελείον Στρατού

Η επικίνδυνος αύτη εργασία εξετελέσθη μετά περιφανούς επιτυχίας εις την περιοχήν Αθηνών και Αττικής υπό τριών ομάδων, γνωστών υπό τα ονόματα ΟΜΗΡΟΣ – ΑΛΙΚΗ – ΚΟΔΡΟΣ και ο σκοπός του υπομνήματος τούτου είναι να φέρη εις την επίσημον γνώσιν σας την ταυτότητα των αρχηγών των οργανώσεων τούτων, οίτινες μέχρι τούδε παρέμειναν ανώνυμοι.
ΟΜΑΣ ΟΜΗΡΟΣ –

ΟΜΑΣ ΑΛΙΚΗ –
Πλοίαρχος Β. Ν. Ευγένιος ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ, βοηθούμενος και αργότερον αντικατασταθείς υπό του Αντιπλοιάρχου Β. Ν. Κωνστ. ΧΑΣΙΩΤΗ.
ΟΜΑΣ ΚΟΔΡΟΣ-
Πλωτάρχης Β. Ν. Παναγιώτης ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ βοηθούμενος υπό του Αντισμηνάρχου Ανδρέα
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ και αργότερον αντικατασταθείς υπό του Μιχαήλ ΑΒΕΡΩΦ, πολίτου
Επιθυμούμεν επίσης να φέρωμεν εις γνώσιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως το εξαιρετικόν θάρρος και την αφοσίωσιν προςτο καθήκον, τα επιδειχθέντα υπό των ώς άνω Αξιωματικών και των συνεργατών των (ανερχομένων εν όλω εις 400 περίπου πρόσωπα) και το εξαιρετικώς υψηλόν επίπεδον της εργασίας των.
Χάρις εις την ενεργητικότητα και την τόλμην των, αι Συμμαχικαί ΄Ενοπλοι δυνάμεις ετηρήθησαν καθημερινώς ενήμεροι της δυνάμεως και της κατανομής των αμυντικών θέσεων του εχθρού, του μεγέθους των εφεδρειών του εις άνδρας και παντοειδές υλικόν και του ηθικού των στρατευμάτων του. Επί πλέον, ώς άμεσον αποτέλεσμα των πληροφοριών των ληφθεισών και διαβιβασθεισών υπό των ομάδων τούτων, εξετελέσθησαν εκτάκτως επιτυχείς βομβαρδιστικαί επιδρομαί κατά εχθρικών εγκαταστάσεων και λίαν ζωτική δύναμις πλοίων κατεστράφη. Τοιαύτη δράσις κατέστη δυνατή μόνον χάρις εις την ταχύτητα μετά της οποίας η πληροφορία μετεβιβάζετο εις τας ενδιαφερομένας ενόπλους δυνάμεις, προςτούτο δε αι ομάδες ΟΜΗΡΟΣ -ΑΛΙΚΗ και ΚΟΔΡΟΣ επιτυχώς εγκατέστησαν και εχειρίζοντο μυστικούς πομπούς ασυρμάτου και επίσης διετήρουν μυστικήν υπηρεσίαν εκ Καϊκιών διά την αποστολήν ταχυδρομείου προςΣυμμαχικόν έδαφος.

( Υπογραφή)
Τ α ξ ί α ρ χ ο ς
G S
3ον Σώμα Στρατού
Ακριβές Αντίγραφον
Ο
Γραμματεύς Α.Δ.Π
Α. ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ Ανθ/χος Οικ. Β.Ν.
Διά την ακρίβειαν
Το
Γ.Σ. – Γ. Ε. Σ
( Υπογραφή)
Τ.Σ.

Advertisements