Διαταγή επιφυλακής, 3 ΕΟΤ/1ΕΓ/18 Νοε 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                             Εξ. επείγουσα
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ  Ι
ΑΡΙΘ.Ε.Π.1206

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι)     Κατόπιν Διαταγής Στρατηγού Διοικητού 3ου Βρεττανικού Σώματος Στρατού, άπασα η Ταξιαρχία τίθεται εν επιφυλακή απο της 0600 ώρας της αύριον και μέχρι νεωτέρας διαταγής του.
ΙΙ)    Κατόπιν των ανωτέρω απαγορεύω την χορήγησιν αδειών διανυκτερεύσεως διά την σήμερον πλην λόγω εκτάκτων αναγκών επαφιεμένων εις την κρίσιν των Διοικητών Μονάδων.
ΙΙΙ)   Ουδείς Διοικητής Μονάδος δύναται ν’ απομακρυνθή εκ του Στρατοπέδου από της 0600 ώρας της αύριον άνευ προσωπικής εγκρίσεως.
ΙV)   Ο Διοικητής Ταξιαρχίας λόγω ανάγκης απομακρύνσεως εκ του Στρατοπέδου θ’ αντικαθίσταται διαδοχικώς ως εξής, ώστε είς εκ των Διοικητών Πεζικού και Πυρ/κού να παρευρίσκεται εις το Στρατόπεδον έχων πλήρη πρωτοβουλίαν διά την έκδοσιν διαταγών:
1)    Συντ/ρχης Πεζικού Τσακαλώτος Θρασύβουλος
2)    Αντ/ρχης Πυρ/κού Λάμαρης Γεράσιμος
3)    Συντ/ρχης    .//.      Πανιδάκης Στυλιανός
4)        .//.      Πεζικού  Παπαδόπουλος Νικόλαος

Διά την ακρίβειαν                      Σ.Δ. τη 18η Νοεμβρίου 1944
Το                                                             Ο
ΙΙΙ Γραφείον                                      ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Τ.Σ.Υ.                                 ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
ΣΥΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ: Πίνακος Γ.

Advertisements