Επιστολή Α. Βελουχιώτη προς στρατηγό Ν. Ζέρβα, 16 Νοε 1944


Στρατηγόν Ζέρβαν Ν.

Καίτοι δεν αποτελώ μέλος της αντιπροσωπείας του Ε.Λ.Α.Σ. ήτις διαπραγματεύεται τα ζωτικότερα της Ελλάδος ζητήματα μεταξύ της υμετέρας αντιπροσωπείας και εκείνης της φίλης Ε.Κ.Κ.Α εν τούτοις, προσκληθείς και παρακληθείς από τον κ. Κομνηνόν Πυρομάγουλου, έχω την τιμήν να δηλώσω τα κάτωθι:
α/    Δεν έχω ουδεμίαν αντίρρησιν να συναντηθώμεν προσωπικώς. Τούτο όμως είναι ζήτημα της Κ.Ε. Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ και εξαρτάται απολύτως απ΄αυτήν. Δυνατόν, κατά συνέπειαν, να πραγματοποιηθή μόνον κατόπιν εγκρίσεώς της.
β/    Απαραίτητος προϋπόθεσις και της συναντήσεως αυτής και πάσης άλλης συζητήσεως και ενεργείας είναι η λήψις, από τας ενταύθα συσκεπτομένας αντιπροσωπείας , της αποφάσεως περί πλήρους ενοποιήσεως των ενόπλων δυνάμεων όλων των οργανώσεων (Ε.Λ.Α.Σ – Ε.Δ.Ε.Σ – Ε.Κ.Κ.Α) και της ενιαίας διοικήσεως από του ανωτάτου ως του κατωτάτου κλιμακίου μέχρι και της ομάδος μάχης συμπεριλαμβανομένης, εντός τακτής προθεσμίας, ουχί μεγαλυτέρας των δέκα πέντε (15) ημερών.
γ/    Ζήτημα «νικητών» και «ηττημένων» δεν υφίσταται. Αι οργανώσεις θα συζητήσουν και θα ενοποιήσουν απολύτως τας δυνάμεις των ως απολύτως ίσοι, αδελφικώς και διά το συμφέρον της Πατρίδος και μόνον.
δ/    Τα ζητήματα των διοικήσεων των ενιαίων μονάδων του Ενιαίου Εθνικού μας Στρατού και τα συμπαρομαρτούντα αυτοίς τεχνικά ζητήματα θα λυθούν εν τη προόδω των συζητήσεων διά της εξευρέσεως των καταλλήλων προσώπων.

ε/     Τυχόν αποτυχία της καταβαλλομένης προσπαθείας διά των σημερινών διαπραγματεύσεων είναι φανερόν ότι θα έχει ολεθρίας συνεπείας διά τον όλον Εθνικόν αγώνα. ΄Όμως μετά τας προτάσεις της Κ.Ε μας και του Γενικού μας Στρατηγείου. Μετά τας εδώ συζητήσεις και την αποστολήν του παρόντος εις υμάς είναι επίσης και ηλίου φαεινότερον ότι η τεραστία ευθύνη απέναντι του Λαού μας και της ιστορίας διά την αποτυχίαν αυτήν θα βαρύνει απολύτως υμάς.
στ/   Εφορμούμαι υπό αγαθού πνεύματος και πιστεύω ότι είναι πραγματοποιήσιμα τ΄ανωτέρω. Εύχομαι να διέπη και υμάς το αυτό πνεύμα και ο αυτός πόθος.

Μυρόφυλλον 16.11.1944
Πρόθυμος

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Αντ/φον του προσωπικού
Αρχείου Υπος/γου Δούκα Στέφ.
(Τ.Υ)