Συμπεριφορά προς Αγγλους, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/16 Νοε 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                                            Ραδιογραφικώς
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
Αριθμ. 15135

Διαταγή Γενική

Παρά 3ου Αγγλικού Σώματος Στρατού διαβιβάσθησαν παράπονα ότι από Θηβών μέχρι Μακεδονίας δεν υπάρχει πλήρης συνεργασία μεταξύ Αγγλικών και ημετέρων τμημάτων Στοπ. Επίσης ότι εις τας περιοχάς ταύτας εξασκείται πίεσις επί πληθυσμού όπως μη ομιλούν προς Αγγλους και αναπτύσσουν σχέσεις μετ΄αυτών Στοπ. Τοιούτον τι αν συμβαίνει είναι απαράδεκτον και λίαν επιζήμιον εις συμφέροντα αγώνος Στοπ. Εξετάσατε και αναφέρατε αμέσως αν συμβαίνη τοιούτον τι και ποίοι υπεύθυνοι ίνα λάβωμεν μέτρα συμμαχικαί αλλά και φιλικαί Στοπ. Εκδώσατε διαταγάς προς άπαντας και συνεννοηθήτε μετά πολιτοφυλακής και ΕΑΜικών οργανώσεων ίνα και εκ μέρους των ληφθώσιν ανάλογα μέτρα, ώστε δημιουργηθή λίαν φιλική ατμόσφαιρα Στοπ. Αναφέρατε εκτέλεσιν Στοπ.

Σ.Δ. Γεν.Στρατηγείου 16-11-1944
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης

Παραλήπται
Ι,ΙΙΙ,ΙΙ,VI,VIII,IX,X,XI,XIII – ραδ/κών ανοικτά
VI Ταξιαρχία -Ταξ. Ιππικού – ραδ/κώς ανοικτά
Ο.Μ.Μακεδονίας.- Ο.Μ.Στερεάς – ραδ/κώς ανοικτά
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν
Τάγμα Φρουράς Γεν. Στρατηγείου

Κοινοποίησις
Σ.Σ Αποστολήν (υ.τε)
ΙΙΙ και ΙΙ α Γραφ. (2)                                               Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙ Γραφείο