Πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/14 Νοε 1944


ΕΛΑΣ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 189
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμε κατωτέρω πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως προς γνώσιν και συμμόρφωσιν. Εφ’ όσον αι τακτικαί συνθήκαι επιτρέπουν να εφαρμόζεται επακριβώς.
Όταν αι καιρικαί συνθήκαι επιτρέπουν θα γίνεται πρακτική στρατιωτική εκπαίδευσις εις το ύπαιθρον. Εν εναντία περιπτώσει θα γίνεται θεωρητική στρατιωτική εις τους θαλάμους. Μετά την απογευματινήν εκπαίδευσιν θα γίνεται συγκέντρωσις όλων των στελεχών κατά την οποίαν θα γίνεται απολογισμός του έργου της ημέρας και θα δίδονται κατευθύνσεις διά την επομένην.
Το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνεται σύσκεψις εβδομαδιαία των στελεχών κατά την οποίαν θα γίνεται απολογισμός του έργου της παρελθουσης εβδομάδος και θα λαμβάνονται αποφάσεις διά την επομένην εβδομάδα.

Σ.Δ. Μεραρχίας 14-11-44

Παραλήπται Η
Άπαντα τα τμήματα Διοίκηση της Μεραρχίας
και σχηματισμοί Κ.Τσαμπάκος
Κέντρα Εφοδιασμού Θ. Αμάρμπεης
Σ. Ζαχαριάς


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως μηνός Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου (15-1-44 / 15-2-44)
ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Εγερτήριον 7
Ρόφημα 7.30
Προετοιμασία – Καθαριότης 8
Προσκλητήριον – Επιθεώρ. 8.30
Ιατρική εξέτασις ασθενών 8.30
Προσκλητήριον – Αναφορά 8.45
Σωματική Αγωγή 8.45 – 9.30
Διάλυσις 11.30
Έκθεσις συμβάντων ημερ.
εις την διοίκησην των τμημάτων 11.30
Μεσημβρινόν συσσίτιον 12

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Προετοιμασία 1.45
Προσκλητήριον 2
Θεωρητική ΕΑΜική εκπαίδ. 2 – 4
Διάλυσις 4
Συγκέντρωσις Στελεχών 4 – 4.30
Εσπερινόν συσσίτιον 5
Προετοιμασία 6.45
Προσκλητήριον 7
Σιωπητήριον 8

Advertisements