Ενημέρωση περί προσπαθειών μείωσης ηθικού, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/14 Νοε 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον                              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 445                                       Προς τους Διοικητάς Μονάδων
και Σχηματισμών

Ι.      Κατά θετικάς πληροφορίας άτομα άγνωστον πόθεν ορμώμενα διεκήρυξαν ότι θα διαλύσουν την Ταξιαρχίαν, αφού ως οι ίδιοι ωμολόγησαν δεν ηδυνήθησαν να διαλύσουν τον Ιερόν Λόχον. Τα λόγια με τα οποία εξεφράσθησαν ήσαν τα εξής: «Αν δεν μπορέσαμε να διαλύσουμε τον Ιερόν Λόχον, θα διαλύσουμε την Ταξιαρχίαν οπωσδήποτε, η οποία αποτελείται από κουτονησιώτες».

ΙΙ.    Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν θα είναι:
1.    Εξαναγκασμός των οπλιτών της Ταξιαρχίας εις ενεργείας δυναμένας να την παρουσιάσουν ως όργανον ωρισμένης παρατάξεως συνεπεία του οποίου το ηθικόν κύρος της Ταξιαρχίας και η προς  αυτήν εμπιστοσύνη των Συμμάχων και του Ελληνικού Λαού θα κλονισθή.
2.    Διά της δημιουργίας πυρήνων εν τη  Ταξιαρχία οίτινες θα φροντίσουν διά διαφόρων τρόπων να απογοητεύσουν τους οπλίτας να τους απομακρύνουν ψυχικώς από τους Αξ/κούς και τελικώς να επιφέρουν την αποσύνθεσιν.
3.    Διά της χρησιμοποιήσεως διαφόρων φίλων, γνωστών ή συγγενών των οπλιτών και της τοιαύτης γυναικών ελευθερίων ηθών, αίτινες πλησιάζουσαι τους άνδρας της Ταξιαρχίας θα δηνυθούν να απομακρύνουν αυτούς από την οδόν, ή μέχρι σήμερον ηκολούθησαν και να τους εμπλέξουν εις διαφόρους σκοτεινάς και αντεθνικάς ενεργείας.

ΙΙΙ.  Η Ταξιαρχία επιτελέσασα μέχρι σήμερον έργον αναγνωρισθέν υπό του συνόλου του Ελληνικού Λαού, ως κατά την άφιξίν μας απεδείχθη, έχει ιεράν υποχρέωσιν να συνεχίση μέχρι πέρατος με την αυτήν κατεύθυνσιν.
Προς τούτο δέον να προασπίση εαυτήν από παντός μιάσματος και πάσης κακοβούλου προσπαθείας.

ΙV.  Ληπτέα μέτρα:
1.    Εκτέλεσις βάσει προγράμματος διδασκαλιών αποσκοπουσών εις την συγκράτησιν του συνόλου της Ταξιαρχίας επί της χαραχθείσης γραμμής μακράν πάσης πολιτικής ή κοινωνιολογικής αναμίξεως.
2.    Συνεχής παρακολούθησις και έγκαιρος επέμβασις επί των αδυνάτων οπλιτών, οίτινες τυχόν ήθελον παρασυρθή, διά την επαναφοράν εις την ιδέαν του καθήκοντος και μόνον.
3.    Άμεσος αναφορά προς την Ταξιαρχίαν παντός συμβάντος και πάσης πληροφορίας εχούσης σχέσιν με την προπαγάνδαν προς οπλίτας ή εχθρικάς προς αυτάς πράξεις εκ μέρους οιουδήποτε.
4.    Άψογος εμφάνισις, σεμνή και αξιοπρεπής συμπεριφορά, αποχή από κάθε ανάμιξιν δυναμένην να δόση λαβήν εις ενδιαφερομένους να κατηγορήσουν την Ταξιαρχίαν.
5.    Αποφεύγετε να συζητήτε επί ζητημάτων πολιτικοκοινωνικών ή οργανωσιακών ακόμη και με τον αδελφόν σας.
6.    Αποφεύγετε  να δίδετε πληροφορίας περί της δυνάμεως των εν Ελλάδι, Ιταλία και Μέση Ανατολή δυνάμεών μας. Διά τούτο ισχύουσι αυστηρόταται απαγορευτικαί διαταγαί των ΄Αγγλων οίτινες και έκπτωσιν εκ του βαθμού αξιωματικού και ανωτέρου ακόμη, επιβάλουν.

Σ.Δ. τη 14η Νοεμβρίου 1944

Ο
Ταξίαρχος
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Συνταγματάρχης
Διά την ακρίβειαν                     ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Διοικηταί Μονάδων
To                                            ΚΟΙΝ/ΣΙΣ ΒΜΣ
ΙΙον Γραφείον

Τ.Σ.Υ.

Advertisements