Εκτέλεση επιφυλακής, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/13 Νοε 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 1192

Συνοψίζων τας μέχρι τούδε διαταγάς μου διά την ασφάλειαν του Στρατοπέδου της Ταξιαρχίας και την έγκαιρον διάθεσιν τμήματος εις τι σημείον της πόλεως εν περιπτώσει ανάγκης, καθορίζω τα κάτωθι:
Ι.-    Τα 1ον, 2ον, 3ον Τάγματα και το Πυρ/κόν θα εναλάσσωνται εις την υπηρεσίαν της επιφυλακής ανά 24ωρον. Η υπηρεσία αύτη θ’ αναλαμβάνηται την 1200 ώραν εκάστης ημέρας, αρχής γενομένης από το 1ον Τάγμα σήμερον.
1.- Αποστολή:Η ασφάλεια του Στρατοπέδου της Ταξιαρχίας.
2.- Ετοιμότης διαθέσεως τμήματος εν τη πόλει τη διαταγή μου, δυνάμεως το μέγιστον λόχου.
3.- Διάθεσις Φρουράς δυνάμεως 1 Αξ/κού, 7 ανδρών μεθ’ ενός οπλ/λου και λοιπού οπλισμού των εις την κεντρικήν θύραν εισόδου(Β.Δ.). Εις ταύτην η Στρατονομία να διαθέση ένα Στρατονόμον διά τον έλεγχον των ταυτοτήτων.
4.- Εις την διάθεσιν Μονάδος επιφυλακής δύο φορτηγά αυτ/τα.
5.- Εκ των Μονάδων επιφυλακής ουδείς επιτρέπεται να απουσιάζη.

ΙΙ.-   Τα Τάγματα για το Πυρ/κόν οσάκις δεν είναι εν επιφυλακή θα έχωσι μίαν διμοιρίαν υπό Αξ/κόν εν επιφυλακή. Ο Λόχος Δ/σεως, το Απόσπασμα Διαβιβάσεων, το Χειρουργείον και το Νοσοκομείον θα έχωσι καθ’ εκάστην δύναμιν ομάδος μάχης πλήρη εν επιφυλακή υπό Αξ/κόν.

ΙΙΙ.- Τον χώρον Ταξιαρχίας διά την ασφάλειαν, συντήρησιν και καθαριότητα κατανέμω ως κάτωθι:
1ον Τάγμα δυτικήν πλευράν μανδροτοίχου.
3ον   .//.    νότιαν     .//.            .//.
2ον   .//.  ανατολικ.  .//.           .//.
Πυρ/κόν βορείαν      .//.            .//.
Ακριβή όρια υπεδείχθησαν επί τόπου.
Κατόπιν κοινής αναγνωρίσεως Δ/των Μονάδων μετά Δ/ντού ΙΙΙ Γραφείου να καθορισθώσιν αι θέσεις σκοπών ημέρας και νυκτός διά την ασφάλειαν και απαγόρευσιν εισόδου παντός πολίτου.
Οι Δ/ταί των Μονάδων, έκαστος διά την ζώνην του, να μεριμνήσωσι διά το κλείσιμον των οπών μανδροτοίχου διά ξυρολιθιάς μέχρι κανονικής διευθετήσεως τούτων υπό του Διευθυντού Μηχανικού Ταξιαρχίας.

ΙV.-  Εκτός των ανωτέρω Φρουρών η Μονάς επιφυλακής θα διαθέτη ημέραν και νύκτα δύο περιπόλους υπό υπξκών δυνάμεως 4 ανδρών, μίαν επί της δυτικής και βορείας πλευράς του μανδροτοίχου και ετέραν επί της ανατολικής και νοτίας τοιούτων, ίνα απαγορεύωσι την είσοδον παντός πολίτου, συλλαμβάνωσι δε πάντα ευρισκόμενον εντός του περιβόλου άνευ αδείας. Το ΙΙ Γραφείον να εφοδιάση τους εργαζομένους πολίτας εν τη Ταξιαρχία δι’ ειδικών αδειών.
Την φρουρά Διοικητηρίου θα έχη η Διμοιρία Προστασίας.

V.-   Ουδείς πολίτης θα εισέρχηται εν τη Ταξιαρχία άνευ αδείας ή ελέγχου του ΙΙ Γραφείου, εις ο θα απευθύνεται ο Αξ/κός αρχιφύλαξ της πύλης. Τηλέφωνον να τοποθετηθή προς τούτο εις το φυλάκιον της πύλης.

VΙ.-  Ουδείς οπλίτης θα εξέρχηται του στρατώνος μέχρι 1630 ώρας. Οι τυχόν εξερχόμενοι δι’ υπηρεσίαν θα έχωσι άδειαν των Διοικητών των υπογεγραμμένην και εσφραγισμένην. Ο αρχιφύλαξ πύλης θα ελέγχη τούτο.

VΙΙ.-Τα προσκλητήρια θα γίνωνται ανελλειπώς ως καθορίζονται υπό του προγράμματος. Το πρωϊνόν τοιούτον θα είναι ένοπλον και θα παρίσταται άπασα η ιεραρχία. Την 0930 ώραν θα υποβάληται εις το 1ον Γραφείον υπό των Μονάδων και Σχματισμών κατάστασις ημερησίας αναφοράς, εις ην θα αναγράφεται η δύναμις και οι τυχόν απόντες ονομαστικώς Αξ/κοί ή οπλίται. Ουδείς Αξ/κός θ’ απουσιάζη του προσκλητηρίου τούτου άνευ αδείας της Ταξιαρχίας.

VΙΙΙ.-Κατά τας ώρας ασκήσεων ουδείς Αξ/κός ή οπλίτης θα περιφέρεται εν τω Στρατοπέδω. Οι πάντες δέον να είναι απησχολημένοι ή εις ασκήσεις ή εις άλλην εργασίαν.

ΙΧ.-  Οι Δ/ταί των Μονάδων να οργανώσωσι επισκέψεις εις τα αξιοθέατα μέρη της πόλεως. Από τας επισκέψεις ταύτας ουδείς Αξ/κός ή οπλίτης θα απουσιάζη.

Χ.-   Αι Μονάδες εν τω εσωτερικώ αυτών να εφαρμόσωσι επακριβώς τον Κανονισμόν Εσωτερικής υπηρεσίας.

ΧΙ.-  Άπαντα τα σαλπίσματα θα σημαίνωνται υπό της Μονάδος επιφυλακής.

ΧΙΙ.-       Το 1ον Γραφείον εν συνεννοήσει με το ΙΙ τοιούτον να οργανώσωσι εις την κεντρικήν πύλην Γραφείον Πληροφοριών εξ ενός υπαξ/κου και ενός στρατιώτου. Σκοπός η παροχή πληροφοριών διά τους αξ/κους και οπλίτας εις τους συγγενείς των.

ΧΙΙΙ.-Αι Μονάδες να μοι υποβάλωσι μέχρι μεσημβρίας αύριον κατάστασιν ελλείψεων πάσης φύσεως ίνα προβώμεν εις την θεραπείαν των.

ΧΙV.-Ο Δ/της Μηχανικού Ταγ/ρχης Μανιάτης να προκαλέση  τας διαταγάς μου διά την ταχυτάτην συμπλήρωσιν των ελλείψεων και φθορών του Στρατονισμού.

ΧV.-       Εξουσιοδοτώ τους Διοικητάς Μονάδων να χορηγήσωσι 4ημέρους αδείας εις τους εξ Αθηνών καταγομένους Αξ/κούς και οπλίτας τους εξηκριβωμένως έχοντας σύζυγον, τέκνα ή γονείς ενταύθα. Ονομαστικαί καταστάσεις να μοι υποβληθώσι μέχρι μεσημβρίας αύριον προς έγκρισιν μετά των διευθύνσεων των αδειούχων.΄Εναρξις από 16ης τρέχοντος οπότε ελπίζω να έχη τακτοποιηθή η κανονική λειτουργία της Ταξιαρχίας.

ΧVΙ.-Εκ του Επιτελείου θα παραμένη εκ περιτροπής είς Δ/ντης Γραφείου ή υπηρεσίας μεθ’ ενός Ανθ/γού ή Υπολ/γού. Εκτός τούτων εις εκαστον Γραφείον θα διανυκτερεύη καθ’ εκάστην είς Αξ/κος ή οπλίτης ενήμερος των ζητημάτων του Γραφείου. Ομοίως θα παραμένη είς Αξ/κός ή οπλίτης Ελληνικού Συνδέσμου.

ΧVΙΙ.-Αι Διευθύνσεις απάντων των Αξ/κων δέον να είναι ανηρτημέναι εις εκάστην Μονάδα. Οι διαθέτοντες τηλέφωνον να δώσωσι τον αντίστοιχον αριθμόν.
Ο Δ/της Διαβιβάσεων να καταρτίση πίνακα τηλεφωνικών διευθύνσεων όλων των Δ/των Μονάδων και Δ/ντών Γραφείων, καθώς και όλων των εν Αθήναις Υπηρεσιών, μεθ’ ων δέον να επικοινωνή η Ταξιαρχία. Ο πίναξ ούτος να αναρτηθή εις τον θάλαμον αυτομάτου τηλεφώνου.

ΧVΙΙΙ.-Το ΙΙ Γραφείον να καταρτίση λεπτομερείς οδηγίας διά τον Αρχιφύλακα Φρουράς Πύλης.

ΧΙΧ.- Παρακαλούνται οι Δ/ταί Πεζικού και Πυρ/κού και ο Επιτελάρχης διά το Επιτελείον, όπως εκ περιτροπής εκτελώσι εφόδους, ιδία κατά την νύκτα, διά την ακριβή εκτέλεσιν της παρούσης, μοι αναφέρωσι δε πάσαν παράλειψιν ή χαλάρωσιν των διαταχθέντων μέτρων. Ο Επιτελάρχης εκτελών επιθεώρησιν ως γνωστόν αντιπροσωπεύει τον Ταξίαρχον και δύναται να διαβιβάζη τας διαταγάς μου υπεύθυνος μόνον απέναντι μου.

ΧΧ.-       Παν επεισόδιον εν τη πόλει μετά οπλιτών της Ταξιαρχίας ή εις βάρος τούτων, υποπίπτον εις την αντίληψην παντός Αξ/κού ν’ αναφέρηται αμέσως τη Ταξιαρχία απ’ ευθείας εκτός της κανονικής αναφοράς και τούτο προς αποφυγήν απωλείας χρόνου.

ΧΧΙ.-  Έναρξις εκτελέσεως της παρούσης από 1800 ώρας σήμερον.

ΧΧΙΙ.- Κατόπιν των ανωτέρω αι άδειαι διανυκτερεύσεως ελαττούνται εις 5%. Οι μη εν επιφυλακή και υπηρεσία οπλίται δύνανται να κατέρχωνται εν τη πόλει από 1630 ώρας μέχρι εσπερινού προσκλητηρίου, οπότε απωσδήποτε θα είναι άπαντες παρόντες.

ΧΧΙΙΙ.- ΣΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ
Αξ/κών:Χειμερινή στολή μετά μπερέ και άνευ περισφυρίων. Εν περιπτώσει βροχής μετά περισφυρίων.
Οπλιτών:Χειμερινή στολή μετά μπερέ και περισφυρίων.

ΧΧΙV.- Εν περιπτώσει συναγερμού ή ταραχών εν τη πόλει άπαντες Αξ/κοί και οπλίται υποχρεούνται επανέλθωσι αμέσως εις τας Μονάδας διακόπτοντας τας αδείας των.

Αθήναι τη 13η Νοεμβρίου 1944
Ο
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Διά την ακρίβειαν                   ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Το                                                  Συντ/ρχης
ΙΙΙον Γραφείον                                                           ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Τ.Σ.Υ.                                                                     Πίνακος Γ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΙΙΙ Γραφείον

Advertisements