Περιορισμός 3 ΕΟΤ, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/11 Νοε 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7318

Δυστυχώς η από 8ης Νοεμβρίου διαταγή μου, ην μετά τόσης ψυχικής παρακλήσεως απηύθυνα προς υμάς, ότε αντικρύσαμε τα ακρογιάλια μας, είτε δεν κατεννοήθη υπό μερικών, είτε ούτοι αγόμενοι υπό  ατομικού συμφέροντος και γενόμενοι ούτω όργανα της εχθρικής προπαγάνδας, ήτις ουδέν άλλο επιθυμεί παρά την διαίρεσιν ημών, έγιναν χθες συνένοχοι λυπηρών επεισοδίων. Δεν γνωρίζω αν προεκάλεσαν ή προεκλήθησαν, τούτο θα το δείξη η ανάκρισις. Αλλά δι’ εμέ είναι υπεύθυνοι έναντι της Ταξιαρχίας, έστω και προκληθέντες, έναντι των 115 νεκρών της, έναντι των έργων των εθνικών αποστολών. Ουδείς, τελείως ουδείς εις την Ταξιαρχίαν αυτήν είναι ικανός το έργον αυτό να το μειώση, θα συντριβή το εδήλωσα ήδη.

Λόγω των επεισοδίων τούτων διατάσσω τα κάτωθι:

-Επιθυμώ να προστατεύσω την αποστολήν της Ταξιαρχίας έστω και επιβάλλων εις το σύνολον των ηρώων της Ταξιαρχίας ένα περιορισμόν, έστω και αυτοτιμωρούμενος εγώ αυτός.

Οι καλοί, το σύνολον της Ταξιαρχίας, θα αντιληφθή την ανάγκην, διότι πρόκειται όπως είπον περί της γ΄φάσεως της Ταξιαρχίας.

-Η πρώτη ήτο η της προπαρασκευής διά το πεδίον της τιμής.
-Η δευτέρα ήτο η δοθείσα εν Ιταλία μάχη.
-Η τρίτη είναι η μάχη εναντίον των εχθρών της Εθνικής Ενώσεως.

Οι ολίγοι υπάρχοντες εν τη Ταξιαρχία εφ’ όσον ανακαλύπτονται θα συντριβούν.

Δεν τους αναγνωρίζω έναντι της Ελλάδος ούτε το δικαίωμα της εκδικήσεως και εάν εν τη απαισία διαιρέσει έχωσι θύματα φιλτάτους συγγενείς.
Και εγώ έχω δύο τέκνα αδελφών μου. Όταν χθε το έμαθον δεν εζήτησα λεπτομερείας, αλλά είπον:Έθανον υπέρ της Ελλάδος.
Ουδείς είναι αισθηματικώτερος εμού, αλλά ουδείς έχει το δικαίωμα να θέτη τα αισθήματά του υπεράνω του συνόλου, υπεράνω της Ελλάδος.
Η Ελλάς έχει ανάγκην να ζήση. Να ζήση ήσυχη.
Από της πλευράς και εντός του πλαισίου της Ταξιαρχίας θα εξασφαλισθή τούτο πάση θυσία και δι’ οιουδήποτε μέσου.

Και τα πρώτα μέσα είναι τα κάτωθι:

1)    Τίθημι προσωρινώς άπασαν την Ταξιαρχίαν από του Ταξιάρχου μέχρι του τελευταίου γενναίου της, εν περιορισμώ.
2)    Ουδείς θα εξέρχηται παρά μόνον δι’ υπηρεσίαν.
3)    Η Μονάς υπηρεσίας θα υφίσταται.
4)    Επιτρέπω αδείας εγγράφους μόνον 10% διά την πόλιν εκ περιτροπής, τόσον διά τους Αξ/κούς όσον και διά τους οπλίτας.
5)    Οι Διοικηταί και Υποδιοικηταί των Μονάδων θα εναλάσσωνται εν τη παραμονή κατά την νύκτα.
6)    Ο υποφαινόμενος οσάκις είναι ανάγκη να απομακρύνηται εκ του στρατώνος, θ’ αναπληρούται υπό του Επιτελάρχου.

Οι Συντ/ρχαι Παπαδόπουλος κα Μανιδάκης θα εναλλάσσωνται.

7)    Οι Διοικηταί των Μονάδων θα εναλάσσωσι τους Διοικητάς των Λόχων.
8)    Στολή των εξερχομένων Αξ/κών και οπλιτών:
Μπερέ, άνευ ζώνης και περισφυρίων.

Ο αρχιφύλαξ και αι φρουραί των περιβόλων θα απαγορεύωσι την έξοδον οιουδήποτε, έστω και του υποφαινομένου, εάν είναι αντικανονικώς ενδεδυμένος.

9)    Μέτρα εναντίον των δημιουργησάντων τα επεισόδια.

-Διατάσσω την προφυλάκισην των δημιουργησάντων τα επεισόδια κάτωθι οπλιτών:
1) Δεκανέως Πετινάρη
2)    .//.        Μουντζάκη

αμφότεροι του 3ου Τάγματος.

-Την ενέργειαν ανακρίσεως υπό του Λοχαγού Πεζ. Αποστολάκη Μ.

Ο Διοικητής Πεζικού Συντ/ρχης Παπαδόπουλος θα μοι αναφέρη εάν ο Δ/τής του Λόχου και ο Διμοιρίτης δέον να αντικατασταθώσι (καίτοι εγώ πρώτος δηλώ ότι ουδεμίαν άμεσον ευθύνην έχουν), διότι δεν κατώρθωσαν να εμπνεύσουν εις τους άνδρας των την επιβαλλομένην αυτοεπιβολήν, αυτοσεβασμόν και κατανόησιν του πνεύματος της Ταξιαρχίας.

Τ’ ανωτέρω μέτρα θα ισχύσουν μέχρις ότου πεισθώ ότι άπαντες αντελήφθησαν τον ρόλον της Ταξιαρχίας.

Έναρξις της εκτελέσεως των ανωτέρω από σήμερον 20.30 ώραν.

Ο Επιτελάρχης θα λάβη τας προφορικάς διαταγάς μου περί του Συντ/ρχου και μέρους του Επιτελείου, όπερ θα παραμένη πάντοτε.

Αθήναι τη 11η Νοεμβρίου 1944

Ο
Διά την ακρίβειαν                                ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Το                                     ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
ΙΙον Γραφείον                                       Συντ/ρχης
Τ.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Πίνακος Γ.

KΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Πρόεδρου Κυβερνήσεως

Advertisements