Διαταγή 3 Ορεινή Ταξιαρχία (ΡΙΜΙΝΙ), 6 Νοε 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7754

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι)     Ο Πρωθυπουργός της Χώρας κ.Παπανδρέου τη απολύτω επιθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων παραμένει και πάλιν εις την θέσιν του ίνα εκπληρώση τας αποφάσεις τούτων και προ παντός την επιθυμίαν του Ελλην. Λαού.
Ητοι την αποκατάστασιν της Τάξεως εις την δυστυχισμένην Πατρίδα μας και τον αφοπλισμόν Βουλγάρων, Γερμανών και Ιταλών, οίτινες λοιμαίνωνται τον τόπον μας και μετέβαλον τούτον εις κόλασιν μαζί με τους Διεθνιστάς οι οποίοι τους παρακολουθούσι.

ΙΙ)    Είδατε μόνοι σας χθες ότι το Πολυτεχνείο κατείχε Υπολ/γος Γερμανός, από άλλας δε οικίας εσκορπούσε το Ελληνικόν αίμα Βούλγαρος  είδατε ακόμη πώς περιμένει την Ταξιαρχίαν απολλυτρώτριαν ο δυστυχισμένος Ελλην. Λαός.

ΙΙΙ)  Παρ’ όλα τ’ ανωτέρω σας καθιστώ γνωστόν και ουδέποτε σας απέκρυψα την αλήθειαν ότι, επειδή οπωσδήποτε θα χυθή αίμα, ενόμιζαν αι  Βρεττανικαί Στρατιωτικαί Αρχαί και Ελληνικαί τοιαύται ότι δεν πρέπει να γίνη χρήσις των όπλων, ελπίζουσαι ότι εκ των Αρχηγών των Διεθνιστών τουλάχιστον οι Έλληνες θα έβλεπον το έγκλημά των. Δυστυχώς αντελήφθητε μόνοι σας ότι το εξέλαβον ως αδυναμίαν.

ΙV)  Κατόπιν τούτου χθες απεφασίσθη η άνευ οίκτου χρησιμοποίησις των όπλων διά τον αφοπλισμόν των κακούργων, και εδόθησαν και σχετικαί Διαταγαί εις την Ταξιαρχίαν. Αι Αθήναι και ο Πειραιεύς εχωρίσθησαν εις 4 ζώνας και εκάστη Μεγάλη Μονάς ανέλαβε την εκκαθάρισιν μιας των ζωνών τούτων. Η Ταξιαρχία μας, η Ιερά Ταξιαρχία του Ρίμινι, ως την απεκάλεσε ο αγνός Ελληνικός Λαός, εκλείθη και πάλιν να παίζει τον ρόλον της, Εθνικόν ρόλον έναντι των Διεθνιστών.
Χθές είδα τον προς τούτο πόθον σας διότι έχει η αγανάκτησίς σας κορυφωθή. Ήθελον να αποφύγω αυτήν την ώραν αλλά δεν απεφεύχθη διότι δεν το ηθέλησαν οι Διεθνισταί.
Θα τον εκτελέση και αυτόν η Ταξιαρχία, όπως πάντοτε μετ’ επιτυχίας και θα απαλλαγώμεν από τους Διεθνιστάς διά του αφοπλισμού των. Κατ’ ευτυχή συσκυρίαν μας εδόθη η ζώνη εγγύς του Στρατωνισμού μας  ώστε τούτο να αποτελή και απαλλαγήν μας από επικινδύνου κλοιού. Αλλά η ζώνη ήτις μας εδόθη είναι φωλέα Γερμανών, Ιταλών, Αρμενίων οίτινες παρασύρουν μίαν Συνοικίαν δυστυχισμένων προσφύγων, μεταβαλλόντες αυτούς εις τρελλά όργανά των. Διά την εκτέλεσιν του αφοπλισμού της περιοχής ταύτης, ανεξαρτήτως της ιδίας τακτικής ενεργείας, ιδού αι εντολαί μου.
1.-   Πρόσκλησις προς αφοπλισμόν.
2.-   Προσπάθειαι κατανοήσεως της ανάγκης προς τούτο.
3.-   Σας παραδίδω προς τούτο και έγγραφον πρόσκλησιν προς τούτοις: «Δεν θα κάνετε πρώτοι χρήσιν των όπλων».
4.-   Αφ’ ης όμως η άρνησις εκτελείται διά των όπλων των, ήτοι διά δολοφονίας υμών τότε θα εκτελεσθούν αι Διαταγαί του Ελληνικού Λαού, της νομίμου Κυβερνήσεως, του Άγγλου Αρχιστρατήγου και των τριών Μεγάλων Συμμάχων μας Δυνάμεων και θα χρησιμοποιήσητε παν το διατιθέμενον μέσον καταβάλλοντες διά των πυρών πάσαν αντίστασιν.
Έχετε υπ’ όψιν σας ότι ενεργείτε εναντίον των Βουλγάρων, εναντίον των Γερμανών, εναντίον των Διεθνιστών, και προ παντός ενεργείτε διά την σωτηρίαν της Ελλάδος.
Η παρούσα θα κοινοποιείται υπό των Διοικητών των Μονάδων προ πάσης εκτελέσεως οιασδήποτε διαταγής αφοπλισμού και άμα τη αναχωρήσει προς εκτέλεσιν της εντολής των.-

Αθήναι τη 6η Νοεμβρίου 1944
Διά την ακρίβειαν                                             Ο
Το                                                     ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Ι Γραφείον                                     ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Τ.Σ.Υ.                                                    Συντ/ρχης

Advertisements