Αίτηση απαλλαγής απο τα καθήκοντα, υποστράτηγος ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ/5 Νοε 1944


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                            Αθήναι 5 Νοεμβρίου 1944
Αριθ.Α.Π. 638

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Ο
υποστράτηγος Σπηλιωτόπουλος Π.

ΠΡΟΣ
Τον εξοχώτατον Κον Πρωθυπουργόν και
Υπουργόν των Στρατιωτικών
Ενταύθα

«Περί απαλλαγής μου εκ των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντού»

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι διά της από 20 Οκτωβρίου αναφοράς μου διά της οποίας έθεσα εις την διάθεσιν υμών την απαλλαγήν μου εκ των καθηκόντων του Στρατιωτικού Διοικητού ως ληξάσης της αποστολής, ην μοι είχατε αναθέσει από του μηνός Αυγούστου εκ Καΐρου, ουδεμίαν αίτησιν ή παράκλησιν υπέβαλον διά την ανάθεσιν καθηκόντων Γενικού Διευθυντού έστω και προσωρινάς, ούτε και δι’ άλλων τινα υπηρεσίαν.
Εκ των μέχρι τούδε επαφών μου μεθ’ υμών διεπίστωσα ότι δεν είμαι της εμπιστοσύνης της Εαμικής παρατάξεως και ότι μόλον ότι οι ιθύνοντες αυτών έχουν θέσει ζήτημα περί του προσώπου μου υμείς σκέπτεσθε να με κρατήσητε έστω και προσωρινώς εις την υπηρεσίαν του Γενικού Διευθυντού.
Επειδή το πρόσωπον μου ως διαφαίνεται αποτελεί κώλυμα εις την πραγματοποίησιν του προγράμματος υμών διά την αποκατάστασιν της Εθνικής ενότητος θέτω εκ νέου εις την διάθεσιν υμών την παραίτησιν μου εκ της θέσεως του Γενικού Διευθυντού και παρακαλώ όπως μου χορηγήσητε μηνιαίαν κανονικήν άδειαν.
Δεν παραλείπω ν’ αναφέρω ότι καθ’ όλην την περίοδον της εκτελέσεως της αποστολής μου, παρά τας εισηγήσεις ωρισμένων κύκλων, ως γνώμονα είχον το πνεύμα της συνδιαλλαγής και της ειλικρινούς συνεργασίας μετ’ αυτών διά την αποκατάστασιν της Εθνικής ενότητος, λογίζομαι δε ευτυχής διότι αντί σφαγών, ερειπίων και πένθους παρέδωκα υμών την εξουσίαν εν μέσω Εθνικού εορτασμού και πανηγύρεων.-

Τ.Υ.

Advertisements