Περί αξιωματικών αρνηθέντων να αναλάβουν υπηρεσία, ΥΣ/ΓΔ/4 Νοε 1944


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                            Αθήναι 4-ΧΙ-1944
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 639                                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Ο
Γενικός Διευθυντής υποστρ. Σπηλιωτόπουλος Π.

Προς
Το Υπουργείον Στρατιωτικών
(Δ/σιν Προσωπικού)

Ενταύθα

«Περί αξιωματικών αρνηθέντων ν’ αναλάβωσιν υπηρεσίαν κατά την προπαρασκευήν  της οργανώσεως της Στρατιωτικής Διοικήσεως Αττικής προς εκτέλεσιν διαταγής της Εθνικής Κυβερνήσεως Καΐρου».

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι οι κάτωθι ανώτεροι αξιωματικοί ηρνήθησαν να εκτελέσωσιν υπηρεσίαν κατά την περίοδον προπαρασκευής προς τήρησιν της τάξεως εν τη περιοχή της πρωτευούσης κατά την αναχώρησιν των Γερμανών και δράσεως κατ’ αυτών βάσει  εντολής της εν Καΐρω Εθνικής Κυβερνήσεως διά τους έναντι εκάστου λόγους:

1)     Συν/χης Πεζικού Γεωργουλέας Σωτηρ. διότι επίστευεν ότι ο κ.Πρωθυπουργός αποσκοπεί να  φέρη τον Βασιλέα Γεώργιον και διότι δεν τον εκάλεσε να οργανώσει τον εν Αιγύπτω Στρατόν.
2)     Συν/χης Πεζικού Στεργιόπουλος Σωτήριος διότι τυπικώς διεφώνει προς την ακολουθημένην υπό τον κ.Πρωθυπουργόν πολιτικήν, πράγματι όμως λόγω διστακτικότητος ελλείψει πίστεως προς τας υποχρεώσεις του αξιωματικού και ως μη υποχρεωμένος να εκτελή τας διαταγάς της εν Καΐρω Κυβερνήσεως.-
3)     Συν/χης Πυρ/κού Γκούσης Γρηγ. διά τους αυτούς λόγους ως ανέφερε ο Συν/χης Στεριόπουλος επί πλέον και διά λόγους δειλίας καταστρέψας διά πυράς τας εγγράφους διαταγάς ας έλαβεν ως επιτελάρχης του Φρουραρχείου Πειραιώς.

Οι ανωτέρω τρεις αξιωματικοί εις τας υποβληθείσας αναφοράς των θέλουσιν να δικαιολογηθώσιν ενώ προφορικώς ανέφερον  εις εμέ ως ανωτέρω εκτίθενται.

4)     Συν/χης Πεζ. Κρητικός Γ. υπέβαλον έγγραφον αναφοράν ότι πάσχει εκ δύο νοσημάτων, λόγω των οποίων δεν θα  επανέλθη εις τον Στρατόν και ότι λόγω υγείας  δεν δύναται να κινηθή.
5)     Συν/χης Πεζ. Παπακωνσταντίνου Νικ. εκ φόβου και  ελλείψεως σθένους ηρνήθη.
6)     Αντ/χης Πυρ/κού Οικονομόπουλος Χρ. ηρνήθη  εκ φόβου και ελλείψεως σθένους.

Τα ανωτέρω στοιχεία παρακαλώ όπως ευαρεστηθήτε και θέσητε ταύτα υπ’ όψιν του Ανωτ. Στρατιωτικού Συμβουλίου.-

Τ.Υ.

Κοινοποίησις

Αρχιστράτηγον Υ:Σ.Α.

Advertisements