Πρακτικό Συσκέψεως 31/10/1944, 3 ΣΣ/ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ/31 Οκτ 1944


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
αποφάσεων ληφθεισών κατά μίαν σύσκεψιν γενομένην
εις το Στρατηγείον 3ου Σ.Στρατού την
31ην Οκτωβρίου 1944 Ώραν 17:30

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Υποστράτηγος ΣΚΟΜΠΗ             (Δ/της 3ου Σ.Στρατού)
Ταξίαρχος        ΣΠΡΙΓΧΩΛΛ             (Επιτελάρχης 3ου Σ.Στρατού)
-//-               ΧΑΡΡΙΩΤ
-//-               ΝΙΚΟΛΣΟΝ               (Στρατηγείου Συμμ. Δυνάμεων)
-//-               ΗΒ                             (ΕΜ-ΕΛ Ελλάδι)
-//-               ΣΜΙΘ-ΝΤΟΡΙΕΝ (  -//-        -//-   )
Αντσ/χης           ΧΩΜΠΣ                        (Γ.Σ.Δ.Μ.Α.)
Ταγ/χης             ΓΚΟΥΝΤΜΑΝ              (Γραφ. Επιχειρ. 3ου Σ.Σ.)
-//-               ΝΤΟΝΑΛΔ                (Διερμηνεύων)
και τα κάτωθι μέλη εκ της Ελλ. Κυβερνήσεως:
Α.Ε.                   Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Α.Ε.                   Μ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
Συντ/χης            Δ. ΛΑΙΟΣ (ΓΕΣ)
κ.                        ΦΡΑΝΤΖΗΣ

1.     Ο Πρωθυπουργός περιέγραψεν εν γενικαίς γραμμαίς το πρόγραμμα της Κυβερνήσεως, επί τη βάσει της πολιτικής της Κυβερνήσεως, όπερ είχεν περιγράψει και εις τον Βρεττανόν Πρωθυπουργόν, τουτέστιν τον αφοπλισμόν των ανταρτών και τον οπλισμόν του κράτους.

Ούτως η Κυβέρνησις επρότεινεν:
(α)   την υπό τα όπλα πρόσκλησιν της κλάσεως 1915 βαθμιαίως αρχής γενομένης την 20 Νοεμβρίου 1944, διά χρησιμοποίησίν της ως Εθνοφρουράς, εν αναμονή της αναδιοργανώσεως των αστυνομικών Δυνάμεων. Προς τούτοις δέον όπως προβώμεν εις την λήψιν των σχετικών μέτρων διά την προετοιμασίαν των ανωτέρω αναλόγως προς το εξευρεθησόμενον και χρησιμοποιήσιμον υλικόν.
(β)   να παραδώση άπασα η πολιτοφυλακή εις την Εθνοφρουράν την 27ην Νοεμβρίου και να διαλυθή.
(γ)   την διάλυσιν όλων των ανταρτικών δυνάμεων την 3ην Δεκεμβρίου εκτός των ανηκόντων εις τας κλάσεις 1916-1919 συμπεριλαμβανομένων.
(δ)   την υπό τα όπλα πρόσκλησιν των ηλικιών 1916-1919 συμπεριλαμβανομένων, την 10ην Δεκεμβρίου, διά τον σχηματισμόν του Εθνικού Στρατού της Ελλάδος. Εν σύνθετον Επιτελείον Προπαρασκευής, αποτελούμενον από Έλληνας και Βρεττανούς Αξιωματικούς να αναλάβη την προετοιμασίαν από τούδε των (α) και (δ).-
(ε)   να διαταχθή η άμεσως αποχώρησις όλων των στρατευμάτων του ΕΛΑΣ από την περιοχήν ΑΤΤΙΚΗΣ.
(ς)   να ζητηθή η άμεσος αποστολή εις Ελλάδα της Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας καθώς και όλων των άλλων εν Μέση Ανατολή ευρισκομένων Ελληνικών Δυνάμεων εφ’ όσον αύται ήθελον κριθή κατάλληλοι.
(ζ)   εις ότι αφορά το οικονομικόν ζήτημα, να ζητηθή από τους Βρεττανούς εμπειρογνώμονας όπως εκθέσουν τας αποφάσεις των πριν ή επανέλθουν εις Λονδίνον.

2.     Ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΗ απήντησεν:
(α)   ενδείκνυται όπως αι προτάσεις διά την αναδιοργάνωσιν του Εθνικού Στρατού υπό του Μικτού Επιτελείου προπαρασκευής εξετασθώσιν εντός του πλαισίου του προτεινομένου σχεδίου επιστρατεύσεως ως τούτο ετέθη προ της συσκέψεως (επισυναπτόμενον εις Παράτημα Α) ίνα εξασφαλισθή ότι μόνον εφαρμόσιμα μέτρα ληφθώσιν.
(β)   το περιορισμένον της χορητικότητος των πλοίων και της δυνατότητος εκφορτώσεως των λιμένων καθιστούν αδύνατον την μεταφοράν μιας ολοκλήρου Ταξιαρχίας εις τον Πειραιάν χωρίς τούτο να παρακωλύση το πρόγραμμα ανακουφίσεως. Η κατάστασις δύναται να αντιμετωπισθή διά της μεταφοράς  3 Ταγμάτων άνευ βαρέως οπλισμού και μεταφορικών μέσων, άτινα δύνανται να μεταφερθώσιν εις καταλληλωτέραν περίστασιν.-
(γ)   επληροφορήθη υπό του Στρατηγού ΣΑΡΑΦΗ ότι τα μόνα εις ΑΤΤΙΚΗΝ τμήματα του ΕΛΑΣ αποτελούνται εκ του σχηματισμού γνωστού ως 1 Σώμα ΕΛΑΣ αποτελούμενον εκ προσωπικού διαμένοντος μονίμως εν Αθήναις. Εξεδόθησαν διαταγαί καθ’ ας άλλα τμήματα του ΕΛΑΣ δεν θα εισήρχοντο εις την περιοχήν. Μέχρι της στιγμής δεν υπέπεσεν εις την αντίληψίν του ότι αι διαταγαί του δεν εισηκούσθησαν.
(δ)   όσον αφορά το οικονομικόν ζήτημα ετηλεγράφησεν εις και τον Βρεττανόν Υπουργόν των Εξωτερικών ότι εάν εντός 3 ή 4 εβδομάδων δεν επιτυγχάνετο η σταθεροποίησις φοβείται καταστρεπτικάς συνεπείας. Εν εξέχον μέλος του Βρεττ. Θησαυροφυλακίου ευρίσκεται τώρα εις Αθήνας. Προτίθεται να επανέλθη εις Λονδίνον την 3ην Νοεμβρίου και να εκθέση ο ίδιος την κατάστασιν. Το τοιούτον αποτελεί προφανώς το ταχύτερον τρόπον χειρισμού του ζητήματος.
(ε)   σχετικώς με την τροφοδοσίαν, από χθες ήρχισαν διανομαί εις τους μεγαλεμπόρους. Η περαιτέρω διανομή αποτελεί πλέον ζήτημα της Ελληνικής Κυβερνήσεως συμφώνως προς τα συμπεφωνηθέντα. Επίσης μεγάλαι ποσότητες ειδών πολυτελείας πρόκειται να παραδοθώσι ίνα βοηθηθή η Ελληνική Κυβέρνησις εις την καταπολέμησιν της Μαύρης Αγοράς.
(ς)   σχετικώς με την Εσωτερικήν Ασφάλειαν είναι απαραίτητον όπως αι Κυβερνητικαί Ειδικαί Επιτροπαί διακανονίσουν ταχέως το ζήτημα του  προσωπικού  των Ταγμάτων Ασφαλείας νυν ευρισκομένων υπό κράτησιν.

3.     Ο κ.Πρωθυπουργός:
(α)   συνεφώνησεν  προς τα εις την παράγραφον 2(α) λεχθέντα υπό του Στρατηγού. Ανέφερεν ότι το ΓΕΣ θα τροποποιηθή μόλις αφιχθή εις Ελλάδα. Εάν είναι απαραίτητον να καθωρισθώσιν ημερομηνίαι αύται δύνανται να καθωρισθώσι βραδύτερον πλην όμως ίνα αποδειχθή ότι η Κυβέρνησις έχει πλήρη υπό τον έλεγχόν της την κατάστασιν αύται δύνανται να καθωρισθώσι γενικώς από τούδε. Επίσης τοιαύτα μέτρα δύνανται να ληφθώσι και δι’ άλλα ζητήματα του Κυβερνητικού προγράμματος.
(β)   συνεφώνησεν μετά των εις την παράγραφον 2(β) λεχθέντων υπό του Στρατηγού ΣΚΟΜΠΗ. Αι λεπτομέρειαι των μεταφερθησομένων Ελληνικών Δυνάμεων θα καθωρισθώσι αφού ο Αντ/χης ΧΟΜΠΣ ενημερώση τον Συντ/χην ΛΑΪΟΝ επί της εξελίξεως της καταστάσεως.
(γ)   ανέφερεν ότι η πρώτη Ειδική Επιτροπή διωρίσθη. Η παρουσία Βρεττανού αξιωματικού εις την Επιτροπήν ταύτην θέλει εξασφαλίση επιβολήν και ταχύτητα.

4.     Ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΗ ανέφερεν ότι:
αι προτάσεις του κ.Πρωθυπουργού της ανωτ. παραγράφου 3(γ) δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιθώσι πλην όμως θα διατάξη τα Βρεττανικά στρατεύματα καθώς και τα του ΕΛΑΣ όπως παράσχουν πάσαν δυνατήν υποστήριξιν εις τας Επιτροπάς ταύτας εντός των περιοχών των.

5.     Περαιτέρω ανέφερεν ότι
Ο Ταξίαρχος ΝΙΚΟΛΣΟΝ θα επιστρέψη εις ΓΚΑΖΕΡΤΑΝ όπου και θα διαβιβάση τας ανωτέρω αποφάσεις εις τον Στρατηγόν ΟΥΪΛΣΩΝΑ.

6.     Ο Υφυπουργός τω Στρατιωτικών:
περιέγραψεν την κατάστασιν εν ΘΡΑΚΗ και ετόνισεν την ανάγκην εκείσε Βρεττανικών Στρατευμάτων. Επρότεινεν όπως μερικοί εκ των αξιωματικών των Καπετάνων αποστρατευθώσι αφού τοις απονεμηθώσι μετάλλια και συντάξεις διά την αναγνώρισιν των υπηρεσιών των.

7.     Ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΗ ανέφερεν ότι
(α)   ήτο εις θέσιν να βεβαιώση την Κυβέρνησιν ότι Βρεττανικά στρατεύματα ταχέως θα εισέλθωσιν εν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΡΑΚΗ.
(β)   του επροτάθη όπως ζητήση από τον Στρατηγόν ΠΑΤΖΕΤ την αποστολήν 2 Λόχων εκ του Στρατού Μέσης Ανατολής εις Μυτιλήνην αλλά φρονεί ότι τούτο πιθανώς να έχη ως αποτέλεσμα την δημιουργίαν συμπλοκών μετά των απιθάρχων στοιχείων του ΕΑΜ και ότι θεωρεί ως δεδικαιολογημένον το ότι προς αποφυγήν συρράξεως μεταξύ Ελλήνων, σκοπεύει να κοινοποιήση εις ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ ότι εφ’ όσον δεν υπακούσουν εις την Κυβέρνησιν η παράδοσις τροφίμων θέλει αναβληθή.
(γ)   Η προτιθεμένη μετακίνησις Ελληνικών στρατευμάτων εις Ελλάδα δέον να τηρηθή μυστική ίνα αποφευχθή ενδεχομένη αντιδραστική ενέργεια.

8.     Ο κ.Πρωθυπουργός εδήλωσεν:
(α)   ότι θα συμβουλευθή τον κ.ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΝ και θα απαντήση επί του ζητήματος της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ την επομένην.-

Advertisements