Διαταγή Απαγόρευσης συνεργασίας με Πολιτοφυλακή, ΣΔΑ/3ο Γρ/30 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π.338

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Κατόπιν της υπ αριθ.5913/25-1036/19-10-44 αναφοράς υμών δι ης υπεβλήθη υμίν το υπ αριθ. Ι/8/3/16-10-44 έγγραφον της Εθνικής Πολιτοφυλακής,
Α π α γ ο ρ ε ύ ω
πάσαν συνεργασίαν υμών με την προαναφερομένην Εθνικήν Πολιτοφυλακήν.
Υπό το πνεύμα αυτό να εκδοθούν αμέσως διαταγαί προς άπαντα τα Αστυνομικά Τμήματα.
Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 30 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γραφεία ΙΙΙ ΣΔΑ
– .//. ΙΙ
-Αστυνομικήν Δ/σιν Πειραιώς
-Γραφείον Διοικητού

Ακριβές αντίγραφον
Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.