Απαγόρευση συνεργασίας με Πολιτοφυλακή, ΣΔΑ/3ΓΡ/30 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π.338
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Κατόπιν της υπ’ αριθ.5913/25-1036/19-10-44 αναφοράς υμών δι’ ης υπεβλήθη υμίν το υπ’ αριθ. Ι/8/3/16-10-44 έγγραφον της Εθνικής Πολιτοφυλακής,

Α π α γ ο ρ ε ύ ω

πάσαν συνεργασίαν υμών με την προαναφερομένην Εθνικήν Πολιτοφυλακήν.
Υπό το πνεύμα αυτό να εκδοθούν αμέσως διαταγαί προς άπαντα τα Αστυνομικά Τμήματα.
Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 30 Οκτωβρίου 1944
Ο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                    ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
-Γραφεία ΙΙΙ ΣΔΑ                                   Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
–  .//.      ΙΙ
-Αστυνομικήν Δ/σιν Πειραιώς
-Γραφείον Διοικητού

Ακριβές αντίγραφον
Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements