Απαγόρευση απο ΕΛΑΣ εγκατάστασης χωροφυλακής στο Κορωπί, ΕΒΧ/30 Οκτ 1944


ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ
Δ. ΑΘΗΝΩΝ                                              Αθήναι τη 30 Οκτωβρίου 1944
Αριθ.53/92/23Β΄

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΓΡΑΦ. ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

«Περί μη πραγματοποιήσεως της συστάσεως Υπηρεσιών Χωρ/κής εν Κορωπίω κλπ».-

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω υμίν ότι σήμερον και περί ώραν 8ην ανεχώρησεν εντεύθεν ο υπογεγραμμένος μετά της διά της υπ’ αριθ. 3/1/230 διαταγής σας ορισθείσης δυνάμεως προς εγκατάστασιν των Υπηρεσιών Χωρ/κής εν Κορωπίω Παιανίας και Κερατέα. Κατά το πρώτον μετέβην εις Παιανίαν όπου η δύναμις της Χωρ/κής εγένετο δεκτή ενθουσιοδέστατα εκ μέρους όλων των κατοίκων του χωρίου συγκεντρωμένων εις την Πλατείαν. Δακρύοντες οι κάτοικοι μας υπεδέχθεισαν χειροκροτούντες και ζητοκραυγάζοντες υπέρ του Έθνους, της Εθνικής Κυβερνήσεως, και της Χωρ/κής και μας εδήλωσαν ότι το χωρίον των από εκείνην την στιγμήν αντιλαμβάνεται ότι ηλευθερώθη. Με επιφόρτισαν να υποβάλω τας ευχαριστίας των προς την Κυβέρνησιν διότι διά της εγκαταστάσεως της Χωρ/κής επισέρχονται πλέον εις την νομιμότητα και θ’ απαλλαγώσιν από τις εκβιάσεις του εγκατεστημένου εκεί τμήματος της Πολιτοφυλακής και μοι εδήλωσαν ότι θα λάβωσι θέσιν πλησίον των ανδρών της Χωρ/κής και θα ενισχύσωσιν τούτους εις το έργον των.

Εκ Παιανίας αφού εγκατέστησα την προοριζομένην διά εκεί δύναμιν ανεχώρησα διά Κορωπί προς τον αυτόν σκοπόν. Όταν έφθασαν τα αυτοκίνητα εφ ων επέβαινον οι άνδρες εις το κέντρον του χωρίου παρουσιάσθη ανήρ φέρων επί του πηλικίου τρεις αστέρας όστις εφώναξεν να μην κατέλθη κανείς του αυτοκινήτου, διότι άλλως θα χυθή αίμα. Κατήλθον του αυτοκινήτου ότε αντελήφθην ότι η δύναμις της Χωρ/κής ήτο περικυκλωμένη παρά 25 περίπου ενόπλων ανδρών οίτινες είχον καταλάβει καταλλήλους θέσεις πέριξ της Πλατείας και κατά μήκος της Κεντρικής οδού και εστραμμένα προς τους επί των αυτοκινήτων άνδρας δύο οπλοπολυβόλα αυτόματα και πυροβόλα όπλα. Εζήτησα και επικοινώνησα με τον επί κεφαλής τούτων και του ανεκοίνωσα τον σκοπόν της εκεί μεταβάσεως της Χωρ/κής πλην ούτος ευθύς αμέσως απήντησεν «Τα χωρία των Μεσογείων κατέχονται από την Πολιτοφυλακήν και δεν εννοώ να επιτρέψω την εγκατάστασιν προδοτών άνευ διαταγής του Αρχηγείου Πολιτοφυλακής». Του απήντησα ότι δεν ηγούμαι προδοτών αλλά Εθνικής Χωρ/κής η εγκατάστασις της οποίας θα πραγματοποιηθή κατόπιν εντολής της Εθνικής Κυβερνήσεως και του υπέδειξα την διαταγήν του Κου Στρατιωτικού Δ/του περί της εγκαταστάσεως των Υπηρεσιών. Άμα ανέγνωσεν την διαταγήν ταύτην απήντησεν εις έντονον ύφος ότι δεν αναγνωρίζει διαταγάς άλλας παρά μόνον των Αρχηγών του και διέταξεν κινητοποίησιν της εφεδρικής δυνάμεώς των. Ετόνισα προς αυτόν ότι θα υπέχη βαρείας ευθύνας εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν συμμορφωθή προς τας διαταγάς της Κυβερνήσεως και γίνη υπαίτιος αιματοχυσίας, απήντησε δε ότι δεν θα εγκατασταθή η Χωρ/κή εις τα Χωρία και να το πάρουν απόφασι οι Αρχηγοί των Αθηνών. Βλέπων ότι δεν υπήρχεν έδαφος συνεννοήσεως κατηυθύνθην προς τα αυτοκίνητα εφών εξηκολούθουν ν’ ευρίσκωνται οι οπλίται ίνα λάβω την μεταξύ τούτων θέσιν, ότε ούτος υποπτευθείς ότι επέβαινον διά να διατάξω την παρά της δυνάμεώς μου λήψιν μέτρων κατά του Τμήματός του διέταξε τον ηγήτορα του τμήματός του να είναι έτοιμος προς δράσιν. Οι άνδρες της πολιτοφυλακής οίτινες είχον καταλάβει επικαίρους θέσεις πέριξ του τόπου σταθμεύσεως της δυνάμεώς μου την στιγμήν εκείνην υπερέβαινον τους 45. Εκ τούτων οι 20 περίπου έφερον αυτόματα δύο έφερον οπλοπολυβόλα οι λοιποί δε τυφέκια και άπαντες ανά δύο Γερμανικάς χειροβομβίδας, είχον δε ως προείπον  καταλάβει επικαίρους θέσεις έναντι του τμήματός μου όπερ εξ απείνης καταληφθέν ευρίσκεται επί των αυτοκινήτων εν χώρω ανοικτώ δυναμένου να βάλλεται πανταχόθεν.

Προ της καταστάσεως ταύτης αντιληφθείς ότι δεν ήτο δυνατόν να επιβληθή η δύναμίς μου ως υστερούσα εις οπλισμόν και λόγω της μειονεκτικής θέσεως εις ην ευρίσκετο ήτο καταδικασμένη εις άσκοπον θυσίαν, εδήλωσα προς τον Αρχηγόν της Πολιτοφυλακής ότι δεν μετέβη εκεί ίνα καταλάβω διά μάχης το Κορωπί αλλ’ ίνα εγκαταστήσω υπηρεσίαν συμφώνως προς τας διαταγάς της Κυβερνήσεως και διά τον λόγον τούτον εισήλθον διά των αυτοκινήτων και ουχί εις τάξιν μάχης και τον εβεβαίωσα ότι επειδή δεν είχον και διαταγάς όπως ενεργήσω επιχειρήσεις θα επανοδηγήσω την δύναμιν εις τας Αθήνας και θα αναφέρω εις την Κυβέρνησιν την προβληθείσαν αντίστασιν. Ούτος απήντησεν ότι θα χυθή πολύ αίμα διά ν’ αφήση τας θέσεις της η Ε.Π. Επειδή πλέον εβεβαιώθη ότι δεν υπήρχεν έδαφος συνεννοήσεως και κατ’ ανάγκην θα έπρεπε να δοθή ο λόγος εις τα όπλα, τούτο δε έκρινα ως επιζήμιον το μεν διότι η δύναμίς μου λόγω της θέσεως εις ην ευρέθην ως προείπον θα εξουδετερώνετο αμέσως διά της χρήσεως ολίγων μόνον χειροβομβίδων το δε  διότι τοιαύτη τις ενέργειά μου δεν θα ήτο σύμφωνος προς τας κατευθύνσεις της Κυβερνήσεως και προς την διαταγήν του κ.Στρατιωτικού Δ/του ορίζουσαν εγκατάστασιν Υπηρεσιών και ουχί την ένοπλον δράσιν κατά των εκεί Τμημάτων των διαφόρων Οργανώσεων διέταξα την επάνοδον ενταύθα της δυνάμεως Χωρ/κής ήτις και επραγματοποιήθη, αποσυρθείσης και της εγκατασταθείσης εν Παιανία δυνάμεως διότι απεριφράστως μοι εδηλώθη ότι θα ήσκειτο βία εναντίον της. Αναφέρω ότι τμήμα της Πολιτοφυλακής εξ 25 περίπου ανδρών με βαρύν οπλισμόν ηκολούθησε τα αυτοκίνητά μου μέχρι Αγίας Παρασκευής.

Αναφέρω ότι η διάταξις πορείας του Τμήματός μου συγκεντρουμένου επί των αυτοκινήτων μέχρι του κέντρου της κωμοπόλεως δεν πρέπει ν’ αποδοθή εις έλλειψιν προνοίας εκ μέρους του υποφαινομένου αλλ’ εις εσκεμένην ενέργειάν μου, απορρεύσουσαν εκ της σκέψεως ότι δεν έπρεπε να εισέλθω ως κατακτητής και μετά μάχην εις την κωμόπολιν ταύτην αλλ’ ως εις φιλικόν ελληνικώτατον έδαφος και ως εκπρόσωπος  και όργανον της Κυβερνήσεως. Οι ολίγοι κάτοικοι του Κορωπίου οίτινες έλαβον το θάρρος να ευρέθωσιν εις την Πλατείαν ήσαν περι εις ουδεμίαν εκδήλωσιν συμπάθειας προς την Χωρ/κήν εξεδήλωσαν τρομοκρατημένοι προφανώς υπό των ανδρών της Πολιτοφυλακής οίτινες κατά 90 τοις εκατό προέρχονται εκ Φθιωτιδοφωκίδος. Διεκρίναμεν απογοήτευσιν και διάχυτον την λύπην εις τα πρόσωπα των κατοίκων ότε αντελήφθησαν την δύσκολον θέσιν της Χωρ/κής. Έσχομεν πληροφορίας ανεπιδέκτους διαψεύσεως ότι το Τμήμα εκείνον της Ελληνικής χώρας ευρίσκεται ακόμη εν δουλεία διότι υποχρεούνται οι κάτοικοι παρά πάντα Νόμου να παραδίδωσιν παρακράτημα 8% εκ της ελαιοπαραγωγής και 6% επί της οινοπαραγωγής. Το ζήτημα της εγκαταστάσεως Χωρ/κής εν υπαίθρω πρέπει ν’ αποτελέση αντικείμενον ιδιαιτέρας προσοχής διότι και αν μετά θυσίας επιτύχη την εγκατάστασίν της δεν είναι δυνατόν ν’ αναπτύξη την υπηρεσιακήν της δράσιν εις περίπτωσιν καθ’ ην εν τη περιφερεία της υπάρχουσιν και άλλαι οργανώσεις διεκδικούσαι, την υπηρεσιακήν δικαιοδοσίαν και έργα του προορισμού της.-

Ο Διοικητής της Διοικήσεως
Τσίτουρας Νικ. Αντ/ρχης
Ακριβές αντίγραφον

Το
ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements