Εκθεση γεγονότων Αμφισσας, 28 Οκτ 1944


ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επί των λαμβανόντων χώραν εις Άμφισσαν

Κατόπιν της υπ’ αριθ.3074/20-10-44 εντολής Προέδρου Κυβερνήσεως  μετέβημεν ως αντιπρόσωποι της Κυβερνήσεως εις Άμφισσαν διά την αποκατάστασιν της τάξεως και κρατικών υπηρεσιών.
Εις Άμφισσαν αφίχθημεν μετά Αγγλικού τμήματος εκ 30 περίπου ανδρών την 21ην τρέχοντος.
Άμα τη αφίξει μας εις Άμφισσαν ήλθομεν αμέσως επαφήν μετά των εκεί οργανώσεων του ΕΑΜ και συγκεκριμένως μετά του Δ/του των Ομάδων Μεραρχιών του ΕΛΑΣ Στρατηγού Τσαμάκου και μετά του επί κεφαλής της αυτοδιοικήσεως κ.Τσίγκα.

Επίσης σχετικώς με τον σκοπόν την αποστολής μας απεστείλαμεν και δύο έγγραφα εις α και απήντησαν δι’ εγγράφου υποβληθέντος Υμίν διά του άλλου μέρους της αποστολής Ταγ/χου Μήλιου Ευριπίδου.
Μέχρι σήμερον εις ουδεμίαν ενέργειαν άλλην προέβημεν ούτε και ηδυνάμεθα να αποκαταστήσωμεν τας κρατικάς υπηρεσίας διότι ως μας εγνώρισαν δεν έχουν προς τούτο συγκεκριμένας οδηγίας υπό των Π.Ε.Ε.Α.
Το όλον ζήτημα προσκόπτει εις το ότι ημείς μεν εζητήσαμεν να λειτουργήσουν αι Κρατικαί Υπηρεσίαι βάσει των κειμένων Νόμων, εκείνοι δε εφαρμόζουν τα διατάγματα και οδηγίας της Π.Ε.Ε.Α.
Από της ημέρας της αφίξεώς μας εζητήσαμεν να μας διατεθή κατάλληλον οίκημα διά τα γραφεία μας και μόλις χθες μας διέθεσαν ένα γραφείον εντός του Κοινοτικού Καταστήματος.

Την νύκτα της 26ης τρέχοντος η Ε.Π. (Εθνική Πολιτοφυλακή) αυτών προέβη εις συλλήψεις δέκα πέντε (15) ατόμων, εν πολλοίς προκρίτων της Αμφίσσης τους οποίους και ενέκλεισαν εις τας φυλακάς.
Την πρωΐαν της 27ης τρέχοντος η ιδία πολιτοφυλακή (Ε.Π.) εκάλεσεν εις τα γραφεία αυτής τον Μητροπολίτην Αμφίσσης προς ανάκρισιν. Ο Μητροπολίτης κατά τα κεκανονισμένα εγνώρισεν εις τους απεσταλμένους, ότι διά παρομοίας περιπτώσεις ο ανακριτής μεταβαίνει παρ’ αυτώ.
Μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών κατέφθασεν ο επί κεφαλής της Ε.Π. και διέταξεν τον περιορισμόν του Μητροπολίτου εις εν μόνον δωμάτιον εντός της Μητροπόλεως.

Επεμβάς διά την ενέργειαν ταύτην αφ’ ενός μεν ο αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως Συν/χης Πεζικού Πρίντος Μιχαήλ και αφ’ ετέρου ο Στρατηγός Τσαμάκος Διοικητής των Ομάδων Μεραρχιών του ΕΛΑΣ κατώρθωσαν μόνον να αποσύρουν τους δύο φρουρούς οίτινες εφύλαττον τον Μητροπολίτην εις εν δωμάτιον και να τον περιορίσουν δι’ ενός φρουρού εις το οίκημα της Μητροπόλεως.

Τα ανωτέρω αναφέρω ξηρώς και παρακαλώ όπως διατάξητε ό,τι δει επί του προκειμένου, προκειμένου να αναχωρήσω δι’ Άμφισσαν αύριον με Αγγλικόν Αυτοκίνητον.

Αθήναι τη 28 Οκτωβρίου 1944

ΒΕΝΕΤΗΣ
Ταγ/χης Πυρ/κού
Ακριβές αντίγραφον

Advertisements