Αποδοχή παραίτησης Σπηλιωτόπουλου, ΓΡ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/27 Οκτ 1944


ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.83

Προς
Τον Υποστράτηγον ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΝ Π.
Ενταύθα

Αποδεχόμενοι την αίτησιν υμών περί αποχωρήσεώς σας εκ των καθηκόντων του Στρατιωτικού Διοικητού Αττικής εκφράζομεν υμίν την πλήρη ευαρέσκειαν διά τον τρόπον της εκπληρώσεως της σοβαρωτάτης αποστολής της ομαλής παραδόσεως της εξουσίας εις την Κυβέρνησιν Εθνικής Ενώσεως.

Αθήναι 27 Οκτωβρίου 1944
Ο
Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και
Διά την ακρίβειαν                            Υπουργός των Στρατιωτικών
Ο                                                  Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Υπαρχηγός ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements