Περί συλλήψεως τμήματος ΕΛΑΣ από τμήμα ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/15 ΣΠΖ/26 Οκτ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – ΕΛΑΣ                      Σ.Δ 29.10.44
ΥΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                           Το
ΑΡΙΘ.Τ.Π 783                                    15ο Σύνταγμα Πεζικού
Προς
Την ΥΙ Ταξιαρχίαν
Οπου

« Περί συλλήψεως τμήματός μας από Τμήμα ΕΔΕΣ»

Λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν ότι ως γνωρίζει το μικτόν μας Τάγμα Φιλιατών Τσαμουριάς διά της υπ΄αριθμ. 23/27.10.44 αναφοράς του τμήμα του άνω Τάγματος παραμείναν επί τινές ημέρες εις Κότσικαν μετά την μεταστάθμευσιν του Τάγματος εκ Περιοχής Σαγιάδας – Κάτσικας εις Περιοχήν Λειά – Λίστας και κινούμενον όπως ενταχθή εις το Τάγμα του, διήλθε την 26η Τρ. εκ Πόβλας όπου εστάθμευεν τμήμα ΕΔΕΣ πιθανώτατα ο Λόχος Ραύκα του 26ου Συντάγματος. Ο Εδεσικός Λόχος όλως αναιτίως παρανόμως και προκλητικώς προέβη εις την σύλληψιν τρόπον τινά του τμήματός μας και την παρεμπόδισιν της περαιτέρω κινήσεώς του δεν επέτρεψε δε ταύτην κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίας.
Σημειωτέον ότι το Τάγμα μας απέστειλε αμέσως Αξιωματικόν με έγγραφον διαμαρτυρία προς την Διοίκησιν του 26ου πλην όμως ουδεμίαν απάντησιν είχε μέχρι στιγμής λάβει καίτοι υπευθύνως εβεβαίωσεν ότι δεν πρόκειται περί Τουρκαλβανών παρτιζάνων ως οι Εδεσίται ισχυρίζονται αλλά περί τμήματος του Τάγματος.

Παράσχου (Ταγ/ρχης)
Νεμέρτσικας


Προς τον Ανώτερον Αξ/κόν του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εις την Περιοχήν Φιλιατών.
Από τον Λοχαγόν Τζων Γκράμ της Στρατ. Συμμαχικής Αποστολής Παραμυθιάς.

Καθώς ξέρετε μία συμφωνία έγινε εσχάτως μεταξύ του Στρατηγού Ζέρβα και του Στρατηγού Σαράφη, όσον αφορά των Περιοχών των οποίων θα δεσπόζουν οι Ανταρτικές Οργανώσεις. Συμφώνως με την συμφωνίαν αυτήν η Περιοχή Φιλιατών δεσπόζεται από τα Τμήματα του Στρατηγού Ζέρβα. Προ μερικών ημερών ο Λοχαγός Ρότζερς Αμερικανός Αξ/κός μίλησε με τους αντιπροσώπους σας εις την περιοχήν Φιλιατών και συνεφώνησαν όπως τα τμήματά σας αποσυρθούν από την περιοχήν αυτήν. Πληροφορούμαι ότι αυτό δεν έχει επιτελεσθεί και ότι υπάρχουν ακόμα Αντάρτες της Οργανώσεώς σας εις την Σαγιάδα και την Περιοχήν Φιλιατών. Προς αποφυγήν δυσαρέστων γεγονότων μεταξύ των δύο οργανώσεων προτείνω όπως τα τμήματά σας αποσυρθούν εντός 24ων ωρών από της λήψεως της παρούσης. Θα ήταν κρίμα εάν ένα δυσάρεστον γεγονός χαλούσε τας σχέσεις των δύο Οργανώσεων οι οποίες έχουν καλυτερεύσει τόσον πολύ εσχάτως. Παρακαλώ στείλατέ μου απάντησιν διά την λήψιν της επιστολής μου όπως ημερομηνία και ώρα λήψεως.
Εμπιστευόμενος ότι θα ενεργήσητε συμφώνως με την παρούσαν επιστολήν μου και διατελώ

Μετά τιμής
Τζων Γκράμ


ΑΡΙΘ.4531                       Τηλεγραφικώς Επείγουσα 13.10.44 ΄Ωρα 16
16ο Σύνταγμα Πεζικού
Κοινοποιώ κατωτέρω ως έχει την υπ΄αριθμ.142 τηλ/κήν Δ/γήν αντιπροσώπου ΕΛΑΣ προς Δ/κτήν μικτού Τάγματος ΕΛΑΣ προς γνώσιν.
Χ Μεραρχία
α.α
Κ.Κοντόρος


ΑΡΙΘ. 142 Τηλ/κώς Επείγον 13.10.44

Από αντιπρόσωπον ΕΛΑΣ παρά Γ.Α ΕΔΕΣ προς τον Δ/την Μ.Τ ΕΛΑΣ μέσω Χ Μεραρχίας ΕΔΕΣ αναφέρει. Στοπ. Εμποδίζετε τμήματα ΕΔΕΣ εκτέλεσιν τακτικής αποστολής εις περιοχήν Σαγιάδος Στοπ. Παρακαλώ γνωρίσατε εάν αποτελείται τμήμα ΕΛΑΣ. Στοπ . Ανωτέρω περίπτωσιν έχετε υποχρέωσιν συμμορφωθήτε με εντολάς Γ.Α. ΕΛΑΣ. Στοπ. Υπαχθήτε τακτικώς εις ΕΔΕΣ και αναλάβατε αποστολήν ανατιθεμένην υμίν υπό ΕΔΕΣ. Στοπ. Περίπτωσιν αρνήσεως έχετε ακεραίαν την ευθύνην εμποδίζοντες επιχειρήσεις εις ωφέλειαν Συμμαχικού Αγώνος.

Παρακαλώ γνωρίσατε ως ανωτέρω μέσω Γ.Α. ΕΔΕΣ.
Σ.Βαμβέτσος