Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/3ΓΡ/25 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
25-10-44

Κατά πληροφορίας μάλλον εξηκριβωμένας τμήματα του ΕΛΑΣ των περιοχών ιδία Καισαριανής Βύρωνος κλπ. συγκεντρούνται εις περιοχάς Πετραλώνων και Πλάκας με σκοπόν να προκαλέσωσι ταραχάς εις την περιοχήν Θησείου.

Τας πληροφορίας ταύτας πλην των άλλων πηγών ανέφερε και το Θ΄. Αστυνομικόν Τμήμα.

Εις την αυτήν ως άνω περιοχήν συνέβησαν κατά την διάρκεια της χθες τα κάτωθι συμβάντα:

Ι.-    Ο Ανθ/γός Αννιτσάκις Ι. διαμένων εις περιοχήν Θησείου, ειδοποιήθη παρά φιλικών του προσώπων ανηκόντων εις το ΕΑΜ και διαμενόντων εις Πετράλωνα, να εγκαταλείψη το Θησείον διότι πρόκειται να γίνουν τοιούτου είδους ταραχαί εκ μέρους του ΕΛΑΣ ώστε θα διακινδυνεύση η ζωή του.

ΙΙ.-   Φορτηγόν αυτοκίνητον μεταφέρον πυρομαχικά εστάθμευσεν εις την περιοχήν Πετραλώνων. Αυτοκίνητον δε ταξί υπό τα στοιχεία Α.Δ.Ε.Π.Π.(Ανωτέρα Δ/σις Εθν. Πολιτοφυλ. Πετραλώνων) φέρον 4 άνδρες οπλισμένους δι’ αυτομάτων όπλων αφ’ ου κατ’ επανάληψιν παρήλασε διά της Πλατείας Θησείου εστάθμευσεν τέλος εξώθι της επί της οδού Νηλέως 47 οικίας (περιοχή Θησείου).

Εις τινα οικίαν επί της αυτής οδού Νηλέως μη εξακριβωθείσαν όμως ακριβώς εγκατεστάθησαν Γραφεία της Εθνικής Πολιτοφυλακής Πετραλώνων.

ΙΙΙ.-  Το απόγευμα της χθες Ομάς 5 ενόπλων του ΕΛΑΣ εισήλθον εις την οικίαν του κ.Σοφιανοπούλου (Καλλισθένους 7-Ανω Πετράλωνα) και εφόνευσε τον εκεί ευρισκόμενον Εθνικιστήν Οργανώσεως ΕΔΕΣ Παπαδόπουλον Σπυρίδωνα, απήγαγον δε προς άγνωστον κατεύθυνσιν τον εκεί επίσης ευρισκόμενον αδελφόν του Παπαδόπουλον Νικόλαον Εθνικιστήν επίσης και μέλος της Οργανώσεως Χ.

ΙV.-  Με αύξουσαν έντασιν εις την αυτήν ως άνω περιοχήν εξακολουθούν διά τηλεβόα αι ύβρεις, αι απειλαί και γενικώς αι προκλήσεις εκ μέρους των οργάνων ΕΛΑΣ προς όλους τους Εθνικιστάς και ειδικώτερον εναντίον των τοιούτων της Οργανώσεως Χ.-

Εκ του ΙΙΙου Γραφείου

Στρατ. Διοικήσεως Αττικής