Επιθέσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις βάρος Οργανώσεως Χ. μετά την απελευθέρωση, 25 Οκτ 1944


Αδικοπραγίαι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις βάρος μελών της Οργανώσεως
Χ., γενόμεναι μετά την απελευθέρωσιν

Α)    ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ
1)    Την 9-10-44 εξετελέσθη παρά τους Αγ. Ασωμάτους (περιοχή Θησείου) ο οπλίτης της οργανώσεως Σολάτος Νικόλαος (Χλωρίδος 9).
2)    Την εσπέραν της 24-10-44 ομάς 5 ενόπλων του ΕΛΑΣ εισήλθεν εις την οικίαν του κ. Σοφιανοπούλου παρά τα άνω Πετράλωνα (Καλισθένους 7) και εδολοφόνησεν εντός αυτής το Εθνικιστήν Παπαδόπουλον Σπυρ. ανήκοντα εις το ΕΔΕΣ, απήγαγε δε τον αδελφόν του Παπαδόπουλο Ν. ανήκοντα εις την οργάνωσιν Χ, ούτινος αγνοείται η τύχη.

Β)    ΑΠΑΓΩΓΑΙ – ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
1)    Την 6-10-44 απήχθησαν υπό του Φρουραρχείου ΕΛΑΣ-Σεπολίων οι οπλίται ημών Ηλιόπουλος Απόστολος, Μίχας Χαρ. και Μίχας Γ., τούτων αγνοείται η τύχη.
2)    Την 20-10-44 συνελήφθη εις την οδόν Σίνα υπό του Ταγ/ρχου ΕΛΑΣ Αθηνέλη ο οπλίτης ημών Σταθόπουλος Π. και ωδηγήθη εις το Γ΄ Αστυν. Τμήμα.
3)    Την 7-10-44 απήχθη εκ Χαλανδρίου ο Υπολ/γός Κολόμβος Κ. τούτου αγνοείται η τύχη.
4)    Την 10-10-44 απήχθησαν οι οπλίται ημών Σκλήρης Πάρις και Τσίρος Παν. μεταφερθέντες εις Φρουραρχείον ΕΛΑΣ Βύρωνος τούτων αγνοείται η τύχη.
5)    Την 16-10-44 συνελήφθησαν εις Κουκάκι υπό του ΕΛΑΣ ο Συν/ρχης Παπαδημητρακόπουλος Χρ. και ο οπλίτης ημών Μητρόπουλος Αρ. Ούτοι αφέθησαν ελεύθεροι.
6)    Την 15-10-44 συνελήφθη εντός της οικίας του ο υιός του Συν/ρχου κ.Περιβολιώτης υπό τμημάτων της λεγομένης Πολιτοφυλακής. Ούτοι αφέθησαν ελεύθεροι.
7)    Την 14-10-44 συνελήφθη υπό τμημάτων του ΕΛΑΣ ο οπλίτης ημών Σταπόγλης Γ. Τούτου αγνοείται η τύχη.
8)    Την 15-10-44 συνελήφθη παρά την οδόν Βουκουρεστίου υπό ομάδος του ΕΛΑΣ ο Ανθ/γός Κοσιώρης Κ. Ούτος εκακοποιήθη αφού του αφηρέθη το επί του πηλικίου του στέμμα, το περίστροφόν του και το πορτοφόλιόν του και του κατέσχισον την στολήν.
9)    Την 15-10-44 συνελήφθη υπό του ΕΛΑΣ Γκύζη ο οπλίτης ημών Γαλανάκης Γ. (Καλλιγά 6), τούτου αγνοείται η τύχη.
10)  Την 9-10-44 απήχθη εκ της παρά το Κουκάκι οικίας του ο Λοχαγός Πυρ/κού Βαρδάνης Δ. Ούτος αφέθη ελεύθερος, κρατηθείς επί τετραήμερον.
11)  Την 7-10-44 συνελήφθη παρά την Λεωφόρον Αμαλίας υπό του ΕΛΑΣ ο οπλίτης ημών Ζερβουδάκης Γ. αφεθείς ελεύθερος μετά οκταήμερον.
12)  Την 9-10-44 συνελήφθη εις την Πλατείαν Αττικής ο οπλίτης ημών Βασιλάκης Απ. ωδηγηθείς εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ Περιστερίου. Ούτος αφέθη ελεύθερος.
13)  Την 10-10-44 συνελήφθη μετά της συζύγου του υιού και θυγατρός του εκ της οικίας του ο Ταγ/ρχης Σωτηριάδης. Άπαντες αφέθησαν ελεύθεροι, πλην του υιού όστις κρατείται ακόμη.
14)  Την 10-10-44 απήχθη εκ της επί της οδού Ιπποκράτους οικίας του ο οπλίτης ημών Οικονόμου Δ. ομού μετά του πατρός και αδελφής του.
15)  Την 5-10-44 απήχθη εκ της οικίας του και ωδηγήθη εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ Ζωγράφου ο οπλίτης ημών Σαϊτας Θεοφάνης. Τούτου αγνοείται η τύχη.

Γ)    ΕΡΕΥΝΑΙ – ΛΕΗΛΑΣΙΑΙ
1)    Την 5-10-44 ένοπλος ομάς του ΕΛΑΣ Κυψέλης εισήλθεν εις την οικίαν του οπλίτου ημών Παπαγαννοπούλου Θ. και αφήρεσεν οικιακά σκεύη και ομολογίας.
2)    Την 18-10-44 ένοπλον τμήμα του ΕΛΑΣ Κυψέλης εισήλθεν εις την οικίαν του οπλίτου ημών Κονιδάρη Ε. (Ιωάννου Δροσοπούλου 27) και αφήρεσεν οικιακά σκεύη, είδη ρουχισμού και εν ποδήλατον.
3)    Την 16-10-44 ένοπλοι του ΕΛΑΣ εισήλθον εις την οικίαν του Υπολ/γού Πυρ/κού Μπερτσιάδη Ν. παρά το Κουκάκι (Μάρκου Μπότσαρη) ην και ελεηλάτησαν.
4)    Την 17-10-44 τμήμα του ΕΛΑΣ εισήλθεν εις την οικίαν του Ανθ/γού Γαλιανού Γ. και αφήρεσαν οικακά σκεύη, είδη ρουχισμού και επέφεραν σοβαρωτάτας φθοράς εις τα έπιπλα.
5)    Την 10-10-44 τμήμα του ΕΛΑΣ εισήλθεν εις την οικίαν του Ανθ/στού Στεφάνου αφού προέβη εις την διάρρηξιν της οικίας, ην και ελεηλάτησεν, αφού έθραυσεν άπαντα τα έπιπλα και οικιακά σκεύη.

Δ.    ΔΙΑΦΟΡΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1)    Την 21-10-44 εις την περιοχήν Ν.Σφαγείων εξετελέστησαν 12 άτομα ανήκοντα εις Εθνικάς οργανώσεις υπό της Εθνικής Πολιτοφυλακής Σφαγείων.
2)    Την 22-10-44 εις την αυτήν ως άνω περιοχήν εξετελέσθησαν έτερα 6 άτομα ανήκοντα εις Εθνικάς οργανώσεις υπό της Πολιτοφυλακής. Άπαντα τα άνω πρόσωπα εξετελέσθησαν κατά φρικιαστικόν τρόπον ήτοι διά πελέκεως σκαπάνης εις το σημείον «Χωματερή Πασσάλου», Ν.Σφαγείων.
Εκτελεσταί των άνω φέρονται οι κάτωθι, μέλη της Ο.Π.Λ.Α. και οίτινες εις το παρελθόν έχουσιν εκτελέσει σωρείαν εγκλημάτων και δολοφονιών άπαντες είναι κάτοικοι Ν.Σφαγείων.
–      Πάρις Καστανάς
–      Νικόλαος Τσακίρης
–      Βασίλειος Βουγιούς
–      Θεόδωρος ή Νικόλαος Μανιάτης
–      Ευάγγελος και Εμμανούηλ Δρίβας
Τα φονευθέντα ως άνω άτομα ετάφησαν εις λάκκους όπου έχουν ενταφιασθή περί τα 50-80 άτομα.
Ο πληροφοριοδότης των ανωτέρω δύναται να υποδείξει ως μας εγνώρισε το μέρος, εφ’ όσον ήθελε τηρηθή η εχεμύθεια και εξασφαλισθή ούτος από ενδεχομένας αντεκδικήσεις.

Αθήναι τη 25-10-44
Ο
Αρχηγός της Εθνικής Οργανώσεως
Τ.Σ.Υ.

Advertisements