Εκθεση συνδέσμου ΣΔΑ με 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ (ΕΛΑΣ) αρ.3, 24 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.3
Επί της αποστολής μου ως συνδέσμου μετά της ΙΙ Μεραρχίας ΕΛΑΣ.

Ι.      Ως και διά του από 21-10-1944 υποβληθέντος δελτίου  πληροφοριών ανέφερον, ο Διοικητής της Μεραρχίας μετά του υπασπιστού του εξακολουθεί απουσιάζων της έδρας του, επανακαμψάντων μόνον του Καπετάνιου Ορέστου και του Επιτελάρχου. Ολόκληρον το Επιτελείον Μεραρχίας είχε μεταβή διά τας επιχειρήσεις αίτινες έμελλον να γίνωσιν εις Χαλκίδα εναντίον του εκεί παραμένοντος Τάγματος Ευζώνων.

ΙΙ.    Εξακολουθεί εισέτι η εντύπωσις εις πάντας τους άνδρας της Μεραρχίας ότι, εντός ολίγου και δη προ της 28ης τρέχοντος η Μεραρχία πρόκειται να μετασταθμεύση εις Αθήνας ίνα αναλάβη των κόπων της.

ΙΙΙ.   Εκτός των εις το ως άνω δελτίον πληροφοριών αναφερομένων σχετικώς με την διενεργουμένην νέαν στρατολογίαν υπό της Μεραρχίας χθες αφίχθησαν εις Χανιά και έτεροι 300 περίπου νεωστί στρατολογηθέντες και δη μικρών κλάσεων εκ της περιοχής Χαλκίδος οίτινες πρόκειται να εξετασθώσι παρά της Υγειονομικής επιτροπής εξεταζομένων προς τούτοις και των φρονημάτων των.- Το σύνολον των νεοσυλέκτων αυτών εν τη έδρα της Μεραρχίας ανέρχεται ήδη εις τον αριθμόν 500-600.

ΙV.   Προκειμένου σήμερον να πληροφορηθώ κατ’ εντολήν του ΙΙ Γραφείου της Υμετέρας Διοικήσεως, περί της τύχης του υπό του ΕΑΜ συλληφθέντος προ 12ημέρου περίπου ιδιώτου Δεδοπούλου, απετάνθην εις τον Καπετάνιον Ορέστην, άτε απουσιάζοντος του Μεράρχου. Ούτος μοι απήντησε ότι με τας συλλήψεις και τους κρατουμένους δεν αναμιγνύεται η Μεραρχία αλλά ουτοι υπάγονται εις την Ε.Π.(Εθνική Πολιτοφυλακή), με παρέπεμψε δε εις τον εν Μενίδι εδρεύοντα συναγωνιστήν Πελοπίδαν για να μου δόση σχετικάς πληροφορίας.-Εις παρατήρησίν μου ότι ΕΠ δεν πρέπει να υφίσταται κατόπιν διαταγής του Στρατιωτικού Διοικητού και της Κυβερνήσεως μοι εδηλώθη ότι διαταγήν τοιαύτην της Κυβερνήσεως δεν έχουν όσο για τον Στρατ. Διοικητήν τον αγνοούν.- Πάντως πέστε στο Στρατηγό ότι για τέτοια ζητήματα να αποτείνεται εις τον εν Αθήναις αρχηγόν της ΕΠ συναγωνιστήν Τζαπόναν.

Ειρήσθω ότι ο συναγωνιστής Πελοπίδας εις τον οποίον απετάνθην κατά την εκείθεν διέλευσίν μου σήμερον μοι απήντησε ότι δεν υπάρχει τέτοιος κρατούμενος υπό το όνομα Δεδόπουλος.

Εν Χανίοις τη 24η-10-1944

ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αντ/χης
Ακριβές αντίγραφον