Παράδοση οπλισμού απο ΕΔΕΣ, ΥΓΑ/23 Οκτ 1944


ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
Αθήναι τη 23 Οκτωβρίου 1944
Αριθ. 92/354 ΣΤ΄.
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙ/ΣΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Περί παραδόσεως οπλισμού υπό των εν τοις ξενοδοχείοις Μάζεστικ, Μέγα Εθνικόν, Παλλάδιον, Ερμής και Μητρόπολις διαμενόντων οπαδών οργανώσεως ΕΔΕΣ»

Λαμβάνω την τιμήν, εις εκτέλεσιν διαταγής υμών, ν’ αναφέρω ότι οι εν τοις ξενοδοχείοις διαμένοντες οπαδοί της οργανώσεως ΕΔΕΣ παρέδοσαν κατά την διαρρεύσασαν νύκτα τεσσαράκοντα τρία (43) εν όλω όπλα, χίλια εξακόσια εννενήκοντα πέντε (1695) φυσίγγια, τρεις χειροβομβίδες και εξ ολμίδια ήτοι από το ξενοδοχείον «Μητρόπολις παρεδόθησαν τρεις αραβίδες, έν μάνλιγχερ, 325 φυσίγγια και τρεις χειροβομβίδες, από το ξενοδοχείον Μάζεστικ τέσσαρες αραβίδες τρία λεμπέλ, δύο μάουζερ, έξ ολμίδια και πεντακόσια τριάκοντα φυσίγγια, από το ξενοδοχείον Μέγα Εθνικόν μία αραβίς, πέντε Λεμπέλ, δύο Μάνλιγχερ και τριακόσια φυσίγγια από το Παλλάδιον πέντε αραβίδες, έν μάνλιγχερ έν μάουζερ και πεντακόσια φυσίγγια και από τον Ερμήν παρεδόθησαν δέκα πέντε Λεμπέλ και εκατόν τεσσαράκοντα φυσίγγια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Αστυν.Δ/σιν Υ.Τ.Α.                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυν.Δ/τής Β΄.
Διά την ακρίβειαν
Το
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Τ.Σ.Υ.


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π.:Δ.Υ.407
Αθήναι τη 23 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΙΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤ.Δ/ΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
«Περί οργανώσεως Χ Θησείου».-

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω Υμίν, εις εκτέλεσιν προφορικής διαταγής Υμών, ότι μεταβάς, μετά του Ιλάρχου Κοκκίνου Σπυρίδωνος εις περιοχήν Θησείου, διεπίστωσα τ’ ακόλουθα:
1)-   Ουδεμία περίπολος κυκλοφορεί εν τη ανωτέρω περιοχή.
2)-   Οι άνδρες και οι αξ/κοί της εκεί οργανώσεως Χ διατελούν εν πλήρει ηρεμία και εις ουδεμίαν πρόκλησιν προβαίνουν. Τουναντίον μάλιστα επιτρέπουν ελευθέρως την κυκλοφορίαν εις πάντας ως και την συγκέντρωσιν προς συζήτησιν ή συνεννόησιν οργάνων ή οπαδών της οργανώσεως ΕΑΜ.
3)-   Ως μοι ανέφερεν ο Υπολοχαγός Αγγελόπουλος Νικ. την εσπέραν της 22ας λήγοντος, όργανα της οργανώσεως ΕΑΜ, φέροντα προσωπίδας, προσεπάθησαν να πλησιάσουν την οικίαν του Συν/ρχου αρχηγού της οργανώσεως Χ, προφανώς με σκοπόν συλλήψεώς του.
Τούτους αντιληφθέντες άνδρες της Χ, απεμάκρυναν και απέτρεψαν να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς των.
4)-   Ουδείς φόνος ή τραυματισμός οπαδού της οργανώσεως ΕΑΜ εκ μέρους ανδρών της οργανώσεως Χ έλαβεν χώραν ως με διεβεβαίωσαν ο αυτός ως άνω, υπολοχαγός, πολλοί άνδρες της Χ ως παρευρισκόμενοι πολίται τους οποίους ηρώτησα.-
ΕΥΡ. ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ταγ/χης Πεζ.
Ακριβές αντίγραφον
Το
ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements