Μέτρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, ΕΔΕΣ/22 οκτ 1944


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Μετά την εκδίωξιν των Κατακτητών από την Ηπειρον, εις τας περιφερείας τας ελεγχομένας υπό των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΔΕΣ), ο Λαός επανέρχεται εις τα έργα του και αι Λαϊκαί ελευθερίαι της ειρηνικής περιόδου αποκαθίστανται πλήρως. Η τόσον ποθουμένη Εθνική Ενότης δεν θα πραγματοποιηθή παρά μόνον υπό μίαν καλώς εννοουμένην και καθολικήν Ελευθερίαν και σεβασμόν της θελήσεως και της σκέψεως του Ελληνικού Λαού χωρίς διακρίσεις.
1. Ούτω το ΕΑΜ και αι συναφείς προς αυτό οργανώσεις ως και το Κομμουνιστικόν Κόμμα ΕΛΛΑΔΟΣ δύνανται εις την περιοχήν μας να κινούνται ελευθέρως, να εκδίδουν τα έντυπα των, και να αναπτύσσουν τας απόψεις των. Η καθ’ ημάς υπηρεσία παρεχώρησε και Γραφεία εις τα οποία θα στεγάζωνται αι υπεύθυνοι υπηρεσίαι των ως άνω οργανώσεων.-
Θα ζητήσωμεν μόνον η δράσις των να είναι τοιαύτη ώστε, υπό ένα Πανελλήνιον πνεύμα, και τα Εθνικά συμφέροντα να εξυπηρετούνται και η Εθνική Ενότης, επαναλαμβάνομεν, να συντελήται κάθε μέρα και περισσότερον.-
ΙΙ Καταργούνται πλέον τα διαβατήρια διά τους ελληνας και εντός των Ελληνικών εδαφών. Η κυκλοφορία και κίνησις των Ελλήνων πολιτών εις ολόκληρον την Ηπειρον είναι απολύτως ελευθέρα. Ουδεμία διάκρισις περιοχών, ΕΔΕΣ ή ΕΛΑΣ και ουδεμία ειδική διατύπωσις.-
Οι κάτοικοι μόνον υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι διά δελτίου ταυτότητος μετά φωτογραφίας. Αι ταυτότητες οιασδήποτε χρονολογίας ισχύουν υπό τον όρον να έχωσι θεωρηθή από τας κατά τόπους Στρατιωτικάς αρχάς της μονίμου διαμονής των κατόχων ή όπου δεν υπάρχουν στρατ. Αρχαί από τας πολιτικάς τοιαύτας.-
Οι στερούμενοι δελτίων ταυτότητος και μέχρις εφοδιασμού των, υποχρεούνται, προκειμένου να ταξιδεύσωσιν από ενός τόπου εις άλλον, να λαμβάνουν άδειαν από τας κατά τόπους στρατωτικάς Αρχάς ή εν ανάγκη από τας πολιτικάς τοιαύτας.-
Το μέτρον τούτο λαμβάνεται μόνον και μόνον διότι ο Κατακτητής είναι ακόμη πλησίον και διότι αι περιφέρειαι της Ηπείρου γειτνιάζουν προς την μεθόριον.-
ΙΙΙ Απαντες οι εντός της Ηπείρου μετακινηθέντες από τους μονίμους τόπους διαμονής των και διά διαφόρους λόγους καταφυγόντες εις τας περιοχάς μας, δύνανται να επιστρέψωσιν εις τα χωριά των ελευθέρως. Τας σχετικάς αδείας μετακινήσεως των, θα εκδίδωσι αι κατά τόπους Στρατιωτικαί Αρχαί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων.-
ΙV Ουδεμία κατάσχεσις ή επίταξις τροφίμων ή αλλων πολιτικών ειδών επιτρέπεται.-
Οπως καθ’ όλην την διάρκειαν του Εθνικού Αγώνος ούτω και σήμερον αι Εθνικαί Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (ΕΔΕΣ) θα καταβάλουν το αντίτιμον των τροφίμων και άλλων ειδών τα οποία αι καθ’ ημάς υπεύθυνοι και ειδικώς εξουσιοδοτημέναι υπηρεσίαι προμηθεύονται από την ελευθέραν αγοράν.-
Το Γενικόν Αρχηγείον των Εθν. Ομάδων Ελλ. Ανταρτών (ΕΔΕΣ) καλεί όλον τον λαόν της Ηπείρου να ενισχύση την προσπάθειαν μας της πλήρους Ειρηνεύσεως των περιφερειών μας της κατασιγάσεως των παθών. Από Αυτόν θα εξαρτηθή η τήρησις της τάξεως. Από την ευνομίαν η οποία θα επικρατήση εις τας περιοχάς μας θα εξαρτηθή η οργάνωσις και η αποτελεσματική εξυπηρέτησις των πληθυσμών μας εις τρόφιμα, διάφορα υλικά τα οποία οι σύμμαχοι προσφέρουν εις τον Ελληνικόν Λαόν, εις ένδειξιν θαυμασμού και αγάπης διά την ηρωικήν του δρασιν.-
Είμεθα υποχρεωμένοι να δηλωσωμεν ότι δεν θα δυνηθώμεν να θεραπεύσωμεν τας πληγάς του πολέμου, να ενισχύσωμεν τους δεινοπαθούντας, αν δεν αποκατασταθή πλήρως η ομαλότης και η ευνομία. Αι αρμόδιοι Συμμαχικαί υπηρεσίαι θα αρνηθούν να επεκτείνουν την ευεργετικήν των δράσιν όπου δεν επεικρατεί τάξις και ασφάλεια.-
Είμεθα όμως βέβαιοι ότι ο Ηπειρωτικός Λαός θα αρθή διά μίαν ακόμη φοράν εις το ύψος του και θα αποδείξη ότι και προς την κατεύθυνσιν της Ειρήνης, της ανασυγκροτήσεως και της δημιουργίας γνωρίζει να είναι Πρωτοπόρος.

Ιωάννινα 22-10-44
Ν. ΖΕΡΒΑΣ