Προκήρυξη Στρατιωτικού Διοικητή Αθηνών προς τον Ελληνικό λάο, 21 Οκτ 1944


ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ        Φάκελλος 10/Α/131

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ!
Η Πατρίς ανέστη
Οι Γερμανοί έφυγαν

Ημέρα ελευθερίας, τιμής, μεγαλείου – ύστερα από τριάμισυ τραγικά έτη ανατέλει διά τον Ελληνικόν λαόν.
Η στιγμή είναι επίσημος και ιερά – όσον ελάχιστα εις την ιστορίαν του γένους.
Ας την δεχθώμεν με τον σεβασμόν και την αξιοπρέπειαν που ανήκει εις αυτήν και εις πολίτας προς τους οποίους προσβλέπει η Οικουμένη.
Ας μείνη αμόλυντος η εορτή της Ελευθερίας.
Ας μη αμαυρωθή η χαρά από καμμίαν σκιάν.
Ας μην αναμηχθή με τας κωδωνοκρουσίας των ναών ούτε είς πυροβολισμός αδελφοκτονίας και τα χρώματα της κυανολεύκου που θα πλημμυρίσουν την Πρωτεύουσαν ας μη κηλιδωθούν από αίμα.
Ας μη γίνη κατά την στιγμήν αυτήν μία κακή Εθνική εκκίνησις η οποία θα ημπορούσε να βλάψη καιρίως τα συμφέροντα της Πατρίδος.

Αναλαβών κατά διαταγήν της Εθνικής Κυβερνήσεως του Καΐρου και του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής διά της υπ’ αριθ. Α.Π.4/4-VIII-44 και  02/1031/4/15-VII-44 διαταγών το έργον του Στρατιωτικού Διοικητού Αττικής  και κατόπιν της 131/201/19-9-44 του Στρατηγού SCOBIE Διοικητού Συμμαχικών δυνάμεων Ελλάδος ως κυρίαν αποστολήν έχω την τήρησιν της τάξεως και τον έλεγχον της περιοχής ταύτης μέχρις αφίξεως Βρεττανικών Στρατευμάτων.

ΕΛΑΣ διετάχθη παρά Στρατηγού να κρατήση δυνάμεις του έξωθι περιοχής Αττικής, όπως αποφευχθή σύγχυσις.

Ύστερα από τρία χρόνια δουλείας έλαχεν εις εμέ η υπερτάτη τιμή αλλά και η βαρεία ευθύνη να κρατήσω, το πρώτον την αναστηλωθείσαν σφραγίδα της νομίμου Ελληνικής εξουσίας εις την Πρωτεύουσαν και την περιοχήν της.
Οι συμπολεμισταί της Αλβανίας, χιλιάδες εξ αυτών που υπηρέτησαν υπό τον Μέραρχον της 15ης Μεραρχίας εις τα ίδια χιόνια και τους ιδίους Βράχους τους καλυφθέντας με δόξαν αθάνατον, γνωρίζουν ότι την σφραγίδα κρατεί χειρ που δεν τρέμει.

Απευθύνομαι προς αυτούς αλλά και προς όλους τους άλλους πολίτας με την παράκληση να με βοηθήσουν εις το έργον μου.

Καλώ τον λαόν να παραμείνει προσωρινώς έκαστος εις το σπίτι του μέχρι νεωτέρας εντολής και ας μη γογγύση κανείς διά την παροδικήν στενοχώριαν.

Διέταξα όπως αμέσως απολυθούν οι μέχρι τούδε κρατούμενοι υπό των Γερμανών εις τας φυλακάς και στρατόπεδα και προληπτικάς συλλήψεις συνεργατών με την κατοχήν.

Απόπειρα διασαλεύσεως της τάξεως θα παταχθή διά σκληρών μέτρων.

Απαγορεύω πάσαν κίνησιν πεζών και τροχοφόρων άνευ ειδικής αδείας. Οι μη συμμορφούμενοι θα φυλακίζονται αμέσως. Επιτρέπεται η κίνησις μόνον εις τους εφωδιασμένους δι’ ειδικής άδειας της αστυνομίας θεωρημένης υπό της Στρατιωτικής Διοικήσεως ως και εις τους Υπηρετούντας εις την Παθητικήν αεράμυναν.

Απαγορεύω πάσαν συγκέντρωσιν και απόπειραν διαδηλώσεων.

Η διάλυσις θα γίνη διά των όπλων.

Απαγορεύω πάσαν απόπειραν διαρπαγής. Οι παραβάται θα τυφεκίζονται επί τόπου.

Απαγορεύω πάσαν πράξιν αντεκδικήσεως ενεργουμένην υπό το πρόσχημα τιμωρίας προδοτών, τους οποίους θα κρίνη η Εθνική Δικαιοσύνη και μόνη.

Απαγορεύω τους πυροβολισμούς.

Απαγορεύω την κοπήν συρμάτων τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών και πάσαν συναφή εκδήλωσιν.

Οι παραβάται των ανωτέρω θα φυλακίζονται αμέσως και θα τιμωρούνται αυστηρώς υπό των Στρατοδικείων.

Ελπίζω ότι σύμπας ο πληθυσμός πειθαρχόν αυστηρώς εις το αποκατασταθέν νόμιμον Κράτος, δηλαδή εις εαυτόν, θα διευκολύνη την αποστολήν μου και θα καταστήση περιττήν την χρήσιν σκληρών μέτρων.

Το πικρόν μαρτύριον της κατοχής έληξε. Βαρύ καθήκον μας αναμένει όλους. Διά να επιδέσωμεν τα οδυνηρά τραύματα της Πατρίδος, διά να ανακουφίσωμεν την δυστυχίαν διά να ανασυντάξωμεν τον Εθνικόν Στρατόν, βασικόν όργανον της Εθνικής Πολιτικής, διά να πραγματοποιήσωμεν τας ευλόγους εθνικάς μας διεκδικήσεις επί των οποίων οι Σύμμαχοι έδωκαν εις τον Πρόεδρον της Εθν. Κυβερνήσεως κ. Γεώργιο Παπανδρέου κατηρηματικάς υποσχέσεις διά να εκλέξωμεν και εδραιώσωμεν το πολιτειακόν, πολιτικόν και κοινωνικόν καθεστώς, θα χρειασθή έντονος και ηρωϊκή εργασία ημών πάντων ηνομένων, υπό συνθήκας αδιαταράκτου πειθαρχίας και τάξεως.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι ομού και εις έκαστος θα αναδειχθώμεν άξιοι του μεγάλου κλήρου που επιφύλαξεν εις την Γενεάν μας η ιστορία διά να στήσωμεν την Σημαίαν όχι στα παληά σύνορα αλλ’ εκεί που τα εχάραξεν η αστραπή της λόγχης και το αίμα των Ελλήνων εις τρεις πολέμους και να ασφαλίσωμεν εις το σύνολον ευημερίαν και τιμήν.

Ζητώ σήμερον πειθαρχίαν.
Η Πατρίς θα ζητήση αύριον εργασίαν.
Εμπρός διά την Μεγάλην Ελλάδα.
Ζήτω η Ελευθερία.

Ο
Στρατιωτικός Διοικητής Αττικής


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                                    Φάκελος 10/Α/133
Αριθ. Πρωτ. 3074                                                                   21-Χ-44

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΒΕΝΤΗΡΗΝ

Αττικήν επικρατεί ομαλότης, Πελοπόννησον κατάστασις ανήσυχος STOP. Γερμανοί απεσύρθησαν Λάρισαν STOP. Πληροφορήσατε άφιξήν σας STOP.

Advertisements