Κατάργηση φρουραρχείων ΕΛΑ,ΕΠΟΝ,ΕΛΑΣ,Πολιτοφυλακή,21-10-1944


Αριθ. Πρωτ. 7
Εν Αθήναις τη 21 Οκτωβρίου 1944
Ο
Στρατηγός Διοικητής Αττικής

Π ρ ο ς
Τον Στρατηγόν Σκόμπι
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω κατάστασιν εμφαίνουσαν τα οικήματα τα καταληφθέντα υπό των Οργανώσεων ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΚΚΕ, Πολιτοφυλακής και του ΕΛΑΣ παρά τας απαγορευτικάς διαταγάς του Στρατιωτικού Δ/του.
Θέτων τ ανωτέρω υπ όψιν του Κου Στρατηγού παρακαλώ, όπως αποφασίσητε σχετικώς.
Υποβάλλω την πρότασιν, ότι διά να επέλθη ομαλότης σταματήσουν αι συλλήψεις και εδραιωθή το αίσθημα ασφαλείας πρέπει να διαταχθή η κατάργησις εις τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς των διαφόρων Φρουραρχείων Ε.Λ.Α., ΕΠΟΝ Στρατιωτικήν Λέσχην ΕΛΑΣ, Πολιτοφυλακής. Να διαταχθώσι τα μικροτμήματα του ΕΛΑΣ τα οποία είναι αποκλειστικώς στρατολογημένα από εφέδρους πολίτας κατά τας τελευταίας ημέρας και δεν προέρχονται εκ των βουνών ν αποσυρθώσιν εις τας ακραίας συνοικίας της πόλεως εξ ήν εισέδυσαν.

Τ’ αναφερόμενα οργανικά τμήματα του ΕΛΑΣ (Λόχοι- Διμοιρίαι) δεν διαθέτωσιν οπλισμόν ούτε και διά το έκτον της δυνάμεώς των και η ολότης αυτών φέρει πολιτικήν στολήν και μόνον πηλίκιον.

Τ.Υ.
Π.Σπηλιωτόπουλος
Υποστράτηγος
Τ.Σ.

Advertisements