Εκθεση επιμελητείας κατά την απελευθέρωση των Αθηνών, ΣΔΑ/20 Οκτ 1944


ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Συνοπτική της δράσεως της Επιμελητείας κατά την
απελευθέρωσιν των Αθηνών

Ι.     ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Διά της υπ’ αριθ. 1018/31 Αυγ. 1944 Διαταγής του Στρατ. Διοικητού Αττικής διορίσθη ο υποφαινόμενος Δ/της  Επιμελητείας της Στρατ. Διοικήσεως και έλαβε προφορικάς οδηγίας περί της αποστολής του από της ημέρας Χ και εφεξής:
Κατά κανόνα η εκδήλωσις της προσπάθειας της Επιμελητείας είναι θορυβώδης και προϋποθέτει μέσα, αλλ’ η εντολή ήτο απόρρητος, αυτόχρημα συνομωτικού χαρακτήρος.
Αι προβλέψεις του υποφαινομένου εστηρίχθησαν επί της δυσμενεστέρας περιπτώσεως, τουτέστι της διαρκείας ανωμάλου καταστάσεως κατά την μεταβατικήν περίοδον. Έδει κατ’ ακολουθίαν να εξασφαλισθή κατ’ απολύτως μυστικόν τρόπον η διατροφή των μονάδων ασφαλείας γενικώς, με την προϋπόθεση ότι τα αρτοποιεία της πόλεως και η αγορά θα ήσαν κλειστά.
ΙΙ.    ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ
Από της 1 Σεπτεμβρίου 1944 μέχρι της ημέρας Χ (12 Οκτωβρίου 1944).
α.    Η Επιμελητεία Χωροφυλακής ανέλαβε την παρασκευή διπυρίτου. Ο υποφαινόμενος εξησφάλισε 10.000 μερίδας υπό την πρόφασιν διατροφής του Συν/τος Ευζώνων, διά να αποφευχθή η επέμβασις των Γερμανικών Αρχών. Επίσης ξηράς τροφάς.
β)    Ανεγνωρίσθησαν αι αποθήκαι του Δ/νούς Ερυθρού Σταυρού (αλεύρων και τροφίμων) ίνα φρουρηθώσι και εν εσχάτη ανάγκη χρησιμοποιηθώσι τα αποθέματά των.
γ)    Ανεγνωρίσθησαν ιδιωτικά αρτοποιεία και εργοστάσια προς εξακρίβωσιν των δυνατοτήτων των και συνεφωνήθη η λειτουργία των εν ανάγκη, υπό πιθανοφανείς προφάσεις.- Ομοίως Βιομηχανίας Εριουργία.
δ)    Συνεκροτήθησαν Συνεργεία παρασκευής άρτου υπό τον Αν/χην Διαχ. Γεωργόπουλον Ν.
ε)    Εγένοντο δραστήριαι ενέργειαι ίνα προληφθή η καταστροφή του Στρατ. Αρτοποιείου Αθηνών. Οι Γερμανοί επείσθησαν εις την δικαιολογίαν ότι θα παρεσκευάζετο άρτος διά το Σύνταγμα Ευζώνων. Η προσπάθεια επέτυχε. Το Αρτοποιείον παρέμεινε άθικτον, αι εγκαταστάσεις εν λειτουργία και επαρκή αποθέματα αλεύρων και καυσίμων. Πιστεύω εν τούτοις ότι εις το ζήτημα τούτου με ηυνόησε εξαιρετικά η Τύχη.
στ)  Εσχηματίσθη προοδευτικώς και κρυφίως απόθεμα εκ 30 τρισεκατομμυρίων δραχμών εις ιδιαίτερον ταμείον διά την προπαρασκευήν (μίσθωσις αυτοκινήτων, αγορά καυσίμων) μέχρι της Χ ημέρας και από της Χ διά τας δαπάνας των πρώτων ωρών. Ειδικός Ταμίας παρέμεινε νυχθημερόν πλησίον του Ταμείου εις το Υπουργείον, προ, κατά και μετά την Χ ημέραν μέχρι σήμερον.
ζ)    Τέλος επετεύχθη η διάσωσις του Εργοστασίου Βαφής Μαλτσινιώτη παραληφθέντος παρά των Γερμανών διά πρωτοκόλλου (300 περίπου μηχανάς εν λειτουργία). Ανετέθη εις την Αστυνομίαν η φρούρησις προ της ημέρας Χ. Ατυχώς εγένετο διαρπαγή εν μέρει, παρ’ ιδιωτών.
ΙΙΙ.   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
Την μεσημβρίαν 12 τρεχ. απεχώρησαν οι Γερμανοί. Από της πρωΐας ήδη η Δ/σις Επιμελητείας έθεσε εις εκτέλεσιν το σχέδιόν της και εκίνησε τα μέσα της. Ούτω ευρέθη εις θέσιν να αντιμετωπίση αμέσως τας εκτάκτους ανάγκας ως ακολούθως:
Α.   ΔΙΑΤΡΟΦΗ

α)    Άρτος – παραγωγή διά μέσων της Επιμελητείας

13

Οκ/βρίου

Μερίδες

7000

17

Οκ/βρίου

μερίδες

1300

14

-//-

-//-

7000

18

-//-

-//-

15

-//-

-//-

8000

19

-//-

-//-

10000

16

-//-

-//-

8000

20

-//-

-//-

10000

Η δυνατότης της Επιμελητείας από της πρώτης ημέρας έφθανε τας 50.000 μερίδας.

ΔΙΑΝΟΜΑΙ  άρτου συνολικώς από 12-20 Οκτωβρίου

Αεροδρόμια και Αεροπορία

Μερίδες

8.250

Μονάδες αυτοκινήτων

-//-

7.524

Αγγλικά στρατεύματα

-//-

846

Τάγματα ΕΛΑΣ

-//-

4.000

Αιχμάλωτοι

-//-

16.380

Λόχοι Διαβιβάσεων

-//-

1.080

Σχολείον Χωροφυλακής

-//-

4.400

Σύνταγμα Ευζώνων

-//-

2.780

Διάφοροι

-//-

3.020

48.280

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα της Επιμελητείας ήδη ανέρχονται εις άλευρα αντιστοιχούντα εις 700.000 μερίδες των 200 δραμ και εις καύσιμα 20 ημερών.

Ο Διευθυντής του Στρατ. Αρτοποιείου Αντ/χης Διαχ. Γεωργόπουλος Ν. και οι υπό τας διαταγάς του Αξιωματικοί και τεχνίται ηργάσθησαν με πραγματικήν αυταπάρνησιν.

β)    Συντετηρημέναι τροφαί.-

Δι’ επιμόνων ενεργειών επείσθη ο Δ/νής Ερυθρός Σταυρός να χορηγήση επί επιστροφή 20.000 κυτία κονσερβών (40.000) μερίδες.

Το ελάχιστον απόθεμα νωπών τροφών εχρησιμοποιήθη αναλόγως  των αναγκών κατά σειράν επείγοντος.
γ)    Συσσίτια.-  Οργανώθη συσσίτιον αξιωματικών.
Β.)  ΥΛΙΚΟΝ
Εις την αποθήκην ουδέν απόθεμα υπήρχε.
Την 20 ώραν της 14 τρέχ. ο Στρατ. Διοικητής διέταξε τον υποφαινόμενον να εξασφαλίση εντός της νυκτός είδη κλινοστρωμνής διά τα καταφθάνοντα την πρωΐαν 15ης στρατεύματα Αλεξιπτωτιστών (7.000). Υπό το φως λυχνίας, χωρίς ηλεκτρικόν ρεύμα, χωρίς τηλέφωνα, κατόρθωσε η Επιμελητεία την επομένην πρωΐαν να εξασφαλίση 8.000 κλινοσκεπάσματα καινουργή. Εν συνεχεία την μεθεπομένην εξησφάλισε στρώματα, σινδόνια και προσκεφάλαια.
Γ.)   ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ
Αι ανάγκαι των Αγγλικών Στρατευμάτων συμφώνως ταις διαταγαίς του Στρατ. Διοικητού ικανοποιήθησαν αυθωρεί.
Ούτω εχορηγήθησαν 5.000 μερίδες άρτου εν συνόλω. Αι πλείσται μονάδες επέστρεψαν μετά παρέλευσιν ωρών τον άρτον ευχαριστούσαι διότι εν τω μεταξύ κατέφθασεν η Επιμελητεία των.
Επίσης εχορηγήθησαν εν συνόλω 3.285 κλινοσκεπάσματα καινουργή.
Επίσης 212 στρώματα, 550 κλίναι, είδη εστιάσεως και είδη καθαριότητος. Ιδιαιτέρως οφείλω να αναφέρω ότι εις Άγγλον Αντ/ρχην του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών παρουσιασθέντα κατά την νύκτα εχορηγήθησαν αμέσως φορτωθέντα ελλείψει εργατών παρά των διανυκτερευόντων Ταγμ. Διαχ. Σαρακηνού και Κουγιούφα. Ο Άγγλος Αντ/ρχης συγκινηθείς μέχρι δακρύων εβοήθησε ο ίδιος, φορτώνων κλινοσκεπάσματα.
Δ.)  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Η Δ/σις Επιμελητείας από της πρώτης στιγμής εφωδίαζε διά χρημάτων τας νεοσυγκροτηθείσας μονάδας κινήσεως και εργασίας, παραμερίσασα τους γραφειοκρατικούς τύπους.

Χορηγήσεις από 12-19 Οκτωβρίου

Αεροπορικαί Βάσεις

82

τρισεκατομμύρια

Δ/σις Μηχανικού

155

-//-

Μοίραι Αυτοκινήτων

435

-//-

Μετοχικόν Ταμείον

80

-//-

Τάγματα ΕΛΑΣ

405

-//-

Τιμητική Φρουρά

90

-//-

Διάφοροι

46

-//-

1.293

Και εξακολουθεί ακωλύτως ο ανεφοδιασμός διά χρημάτων.
Ε.)   ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
Ειδική Υπηρεσία συνέστη διά την περισυλλογήν του εγκαταλειφθέντος υπό των Γερμανών υλικού και εναποθήκευσιν υπό της ανασυγκροτηθείσης Γενικής Αποθήκης Υλικού Στρατού.
IV.   Καθ’ όλην την αγωνιώδη περίοδον από 12 τρεχ. η Δ/σις Επιμελητείας εδημιούργησεν εκ του μηδενός μέσα ώστε να θεραπεύση αμέσως τας αιφνιδιαστικώς παρουσιαζομένας ανάγκας. Συνημμένως υποβάλω ονομαστικήν κατάστασιν των Αξιωματικών μου οίτινες εβοήθησαν τον υποφαινόμενον, παραστάται του νυχθημερόν κατά τας αγωνιώδους στιγμάς της υπηρεσιακής του προσπαθείας και εις την προθυμίαν και την αφοσίωσιν των προς την Πατρίδα και την ιδέαν της Ελευθερίας, οφείλεται η επιτυχία του.-
Αθήναι τη 20 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
Δ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Συνταγματάρχης
Τ.Σ.Υ.

Advertisements