Αποκατάσταση Κρατικών υπηρεσιών Αμφισσας, ΓΡ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/20 Οκτ 1944


ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Πρωτ. 3074

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εντελλόμεθα όπως ορίσητε κατάλληλον ανώτερον Αξιωματικόν, μετά δύο βοηθών, όστις, ως αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως θα μεταβή εις Αμφισσαν και συνεργαζόμενος μετά των προωθησομένων εκεί Αγγλικών τμημάτων θα μεριμνήση διά την αποκατάστασιν των Κρατικών Υπηρεσιών και την τήρησιν της τάξεως.
Εν τη υπηρεσία αυτή να ζητήση και την συνδρομήν και αρμοδίων αντιπροσώπων του Λαού.
Ως περιφέρεια αυτού ορίζονται αι επαρχίαι Παρνασίδος και Λωρίδος.
Διά παντός μέσου να υποβάλη εκθέσεις περί της προόδου της αποστολής του.

Αθήνας τη 20η Οκτωβρίου 1944

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                                    Εντόλου Προέδρου της Κυβερνήσεως
Στρατιωτική Διοίκησις Αττικής                                               Ο Υπουργός
Τ.Υ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                                       ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Γραφείον Πρωθυπουργού

Advertisements