Αίτηση παραίτησης υποστράτηγου Σπηλιωτόπουλου, 20 Οκτ 1944


Αθήναι τη 20 Οκτωβρίου 1944
Αριθμ.Α.Π.83
28-Χ-1944

Ο
Υποστράτηγος Πεζ. Σπηλιωτόπουλος Παναγ.
Στρατ. Διοικητής Αττικής

Προς
Τον Πρωθυπουργόν κον Γ.Παπανδρέου
Ενταύθα

«Περί λήξεως της αποστολής μου και απαλλαγής μου εκ της υπηρεσίας της Διοικήσεως».

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι, υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως μοι ανετέθη η εξασφάλισις της τάξεως κατά την αποχώρησιν των Γερμανών η μετάπτωσις εις την ομαλότητα και η παράδοσις της εξουσίας εις Υμάς.

Την αποστολήν μου έφερον εις πέρας και ως εκ τούτου θέτω την παραίτησίν μου εις την διάθεσίν σας, παρακαλώ όπως, απαλλαγώ της περαιτέρω υπηρεσίας και διατεθώ εις ετέραν τοιαύτην, αφού μοι χορηγηθή και δεκαήμερος άδεια.-

Τ.Υ.

Advertisements