Συγκρότηση Σχολής Ευελπίδων, ΣΔΑ/1ΓΡ/19 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι                                           Εξ Επείγουσα  Φάκελλος ΕΙΔΙΚΟΣ 1/9/Α
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.1318

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.-    Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ.Ε.Π. 1230/12-10-44 Δ/γην μου συγκροτώ το Διοικητικόν Προσωπικόν της Σχολής Ευελπίδων ως κάτωθι:

Διοικητής Σχολής: Ο Συν/ρχης Πυρ/κού Σαρακατσάνης Δημ.
Υποδ/της της Σχολής: Ο Αντ/ρχης Πεζ. Παυλόπουλος Δημ.
Υπασπιστής: Ο Λοχαγός Πυρ/κού Παπαλουκάς Λουκάς
Δ/της Τάγματος: Ο Ταγ/χης Πεζ Τσιτσελλής Βασ.
Αξκοί Λόχων:  1) Λοχ. Πεζ. Γιαννακόπουλος Κ. 2) Λοχ. Πεζ.  Ναούμ Μιχ. 3) Λοχ. Πεζ. Παυλής Ηλ. 4) Υπολ. Πεζ. Ευθυμιόπουλος Ηλ. 5) Υπολ. Πεζ. Θεοδώρου Κ. 6) Υπολ. Πεζ. Βεζυρούλης Δ. 7) Υπολ. Γκόλιας Κ. 8) Υπολ. Θεοτικός Σπυρ. 9) Ανθ/γος Γκιζίκης Φ. 10) Ανθ/γος Κωνσταντινίδης Ε.
Επόπτης Οικον. Υπηρεσιών: Ο αρχαιότερος των κάτωθι τιθεμένων εις την διάθεσιν της Σχολής Αξκών Διαχ/σεως: 1) Ταγ/ρχης Βανταλής Ε. 2) Ταγμ. Σουρής Ε. 3) Ταγμ. Ρούκας Γ. εκ των λοιπών δε ο είς Διαχ. Χρηματικού και ο έτερος Δ/στης Υλικού.
Αρχειοφύλαξ: Ο Υπολ. Αρχειοφ. Μαστραποστόλης Θ.
Υγειον. Υπηρεσίας: Ιατρός ΄Ακογλου Α.

ΙΙ.-   Η Διοίκησις της Σχολής εγκαθισταμένη εις το Διοικητήριον της Σχολής Ευελπίδων ως και πρότερον, να λάβη όλα τα κατάλληλα μέτρα, διά την ταχυτέραν έναρξιν της λειτουργίας της Σχολής προτείνουσα τα κατά την γνώμην της μέτρα διά την εύρυθμον και κανονικήν λειτουργίαν της Σχολής.

ΙΙΙ.   Το Μουσείον της Σχολής Ευελπίδων να μεταφερθή επίσης εις την Σχολήν Ευελπίδων μεθ’ όλου του προσωπικού διοικητικού τε και ιδιωτικού, υποβάλλον άμα ημίν ονομαστικήν κατάστασιν εις ην να εμφαίνηνται οι υπηρετούντες εν αυτώ αξ/κοί και υπάλληλοι.

ΙV.   Η Διοίκησις της Σχολής να υποβάλη κατάστασιν των αξ/κών των τοποθετηθέντων διά της υπ’ αριθ 1230/14-10-44 και μη παρουσιασθέντων, ως και των τυχόν πλεοναζόντων.

V.-   Το καθ’ ημάς ΙV Γραφείον να διαθέση έν επιβατικόν αυτοκίνητον διά τας ανάγκας της Σχολής και διά την κίνησιν του Δ/του της Σχολής.

VI.   Οι Ευέλπιδες να παραμένωσι συνεχώς εις την Σχολήν διανυκτερεύοντες εις αυτήν.

Αδειαι εξόδου, κατά την κρίσην του Διοικητού εκ περιτροπής.

Αθήναι τη 19 Οκτωβρίου 1944

Ο
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος

Περίληψις
Περί λειτουργίας της Σχολής Ευελπίδων

Παραλήπται
Σχολή Ευελπίδων
Μουσείον Σχολής Ευελπίδων

Κοινοποίησις
Δ/σις Επιμελητείας
.//.   Υγειον. Υπηρεσίας
IV Γραφείον
1ον  Γραφείον
Συν/ρχης Πυρ/κού Σαρακατσάνης Δημ.
Αντ/ρχης Πεζ. Παυλόπουλος Δημ.


16-10-44 ώρα 18                                                             Φάκελλος 9/5/22
Μόλις επέστρεψα από επιθεώρησιν των στρατευμάτων εις τον Ρουβίκωνα. Ο υιός σας αναλαμβάνει πλήρως.
Στερούμαι νέων σας αλλά σας στέλλω θερμά συγχαρητήρια.

Advertisements