Περί υποκατάστασης δικαστικής υπηρεσίας υπό ΕΑΜ, ΣΔΑ/ΔΥ/19 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                     Άκρως επείγουσα
Αριθμ. Πρωτ. 10006                                                               Άμεσου επιδόσεως
Ειδικός αγγελιοφόρος

ΔΙΑΤΑΓΗ

Περιέρχονται καθημερινώς εις γνώσιν ημών εισέτι, αυθαίρετοι συλλήψεις, λαμβάνουσαι χώραν εις βάρος ιδιωτών ή και Αξιωματικών εν ενεργεία ενεργούμεναι δε από μέρους ατόμων των οργανώσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, της λεγομένης Πολιτοφυλακής, ως και των Εθνικών Οργανώσεων. Υπομιμνήσκων ότι μετά την ενταύθα εγκατάστασιν της Εθνικής Κυβερνήσεως ουδείς έχει το δικαίωμα να υποκαθίσταται εις την δικαιοδοσίαν των νομίμων του Κράτους Αρχών, ότι δε, εάν πρόκειται περί καταγγελίας επί αδικήματί τινι, δέον αύτη να επιδίδηται, προκειμένου περί ιδιωτών εις τον αρμόδιον κ.Εισαγγελέα, προκειμένου δε περί Στρατιωτικού εν ενεργεία εις ημάς ή εις το Φρουραρχείον Αθηνών ή εις την Δ/σιν Δικαστικού (οίκημα Στρατοδικείου Αθηνών), ότε και θα διατάσσηται η αρμοδία ανάκρισις (τακτική ή προανάκρισις) και σύλληψις του μηνυομένου (εφ’ όσον τα κατ’ αυτού στοιχεία εισίν επαρκή και συνιστώσιν αδίκημα κολαζόμενον ποινικώς), ήτις σύλληψις όμως θα διατάσσηται μόνον παρά των ως άνω αρμοδίων αρχών και δεν είναι νοητόν να  ενεργήται τοιαύτη παρ’ αναρμοδίων, ει μη μόνον παρά των νομίμων αστυνομικών αρχών, ή των τοιούτων της Χωρ/κής εν περιπτώσει αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος ότε και δέον, προκειμένου περί στρατιωτικών εν ενεργεία, οι δράσται να παραδίδωνται μετά του φακέλου της προχείρου προανακρίσεως ή εξετάσεως αμεσότατα εις τας ως άνω νομίμους Στρατιωτικάς Δικαστικάς Αρχάς.-
Αι διευθύνσεις αστυνομίας Αθη νών και Πειραιώς και Γενικής Ασφαλείας των αυτών πόλεων ως και η Ανωτέρα Δίοικησις Χωροφυλακής Στερεάς Ελλάδος, προς ας κοινοποιείται ειδικώτερον η παρούσα, δέον να λαβώσιν άπαντα τα μέτρα προς αποφυγήν εν τω μέλλοντι τοιούτων ατόπων, άκρως επικινδύνων διά την καθόλου Δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν αλλά και διά την επιδιωκομένην Εθνικήν ενότητα.
Καθιστώ προσωπικώς υπευθύνους  τους κ.κ. Διευθυντάς των ως άνω αστυνομικών αρχών και Χωρ/κής διά την αυστηράν τήρησιν της παρούσης.

Αθήναι τη 19η Οκτωβρίου 1944
Ο
Περίληψις                                                           ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
«Περί καταπαύσεως των αυθαιρέτων               Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
συλλήψεων παρ’ αναρμοδίων»                                 Υποστράτηγος
Ακριβές αντίγραφον
Διά προσωπικήν χρήσιν του Στρατ. Διοικητού
Η Διεύθυνσις Δικαστ. Υπηρεσίας Σ.Δ
Τ.Σ.Υ.
Δικ. Σύμβουλος

Advertisements