Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/19 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                                                                      Φάκελλος 9/Ε/43

Δελτίον
Αναφοράς συμβάντων υπ’ όψιν Στρατηγού κ.Σκόμπι

-Κατά πληροφορίας μου η ΙΙ Μεραρχία ΕΛΑΣ ετοιμάζεται, ίνα μετά 3-4 ήμερας εισέλθη  εις Αθήνας προς ανάπαυσιν άνευ διαταγής.
Πρότασις να σταθμεύση εις Θήβας ένθα υπάρχει στρατωνισμός. Η δύναμή της δεν υπερβαίνει τους 1500.

-Μεγάλαι ποσότητες υφάσματος Χακί κατεσχέθησαν υπό του ΕΛΑΣ παρ’ εμπόρων και δραστηρίως ράπτονται στολαί.-

-Εκ της υπαίθρου εισέρχονται πολίται και ενδύονται στρατιωτικήν στολήν εις τας συνοικίας της πόλεως.

-Αι συλλήψεις πολιτών υπό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και Πολιτοφυλακής ΕΑΜ εξακολουθούν.

-Η Πολιτοφυλακή του ΕΑΜ και τα φρουραρχεία του ΕΛΑΣ δεν απεσύρθησαν παρά τας διαταγάς και εξ αυτών των κεντρικών Συνοικιών.

-Πλήθος κόσμου περιφέρεται με πηλίκιον ΕΛΑΣ και πολιτικήν ενδυμασίαν.

-Περίπολοι του ΕΛΑΣ παρά τας διαταγάς ερευνούν οικίας και εις αυτό το Κέντρο της πόλεως.

-Ιδρύονται Στρατιωτικαί Λέσχαι του ΕΛΑΣ διά να καμουφλάρουν καταργηθέντα Φρουραρχεία.

-Εις Πάτρας η χωροφυλακή αφωπλίσθη υπό του ΕΛΑΣ.

-Υποβάλλεται αναφορά διά την κατάστασιν των αεροδρομίων.

-Τα φυλάκεια του ΕΛΑΣ εις τας εξόδους της πόλεως εξακολουθούν παραμένοντα.

Advertisements