Εκθεση κατάστασης Χωροφυλακής Κορινθίας


Δ.Χ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Εν Κορίνθω τη 19η Οκτωβρίου 1944
ΑΡΙΘ. Δ.Υ.                                                     Προς το Υπουργείον Εσωτερικών
Δ/σιν Χωροφυλακής     ΑΘΗΝΑΣ

«Περί της καταστάσεως εις ην διατελεί η δύναμις της Χωρ/κής της Δ.Χ. Κορινθίας».

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι ο κ.Υπουργός της Ανασυγκροτήσεως Κανελλόπουλος Π. διέταξε κατά τας διαπραγματεύσεις της εισόδου του ΕΛΑΣ εις Κόρινθον όπως η Χωρ/κή απωλύση τους εσχάτως στρατολογιθέντας Χωρ/κας, παραμείνη δε η λοιπή δύναμις της Χωρ/κής εις την θέσιν της μέχρι της αφίξεώς του εν Κορίνθω οπότε και θα εκανονίζετο η περαιτέρω θέσις της. Ο Διοικητής της 8ης Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ εζήτησε και τον αφοπλισμόν των παλαιών Χωρ/κων και τον περιορισμόν ολοκλήρου της παλαιάς δυνάμεως εν τω Στρατώνι μέχρι αφίξεως του κ.Υπουργού, τη επεμβάσει δε του Άγγλου Λοχαγού του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής κ.Φόστερ αφοπλίσθημεν, του οπλισμού μας φυλασσομένου εις τας αποθήκας της υπηρεσίας μας και περιορίσθημεν εν τω Στρατώνι υπό την φρούρησιν Άγγλων στρατιωτών προς πρόληψιν επιθέσεως εναντίον μας εκ μέρους των ανταρτών ένθα και παραμένομεν μέχρι σήμερον, αναμένοντες την άφιξιν του κ.Υπουργού.

Από  της  πρώτης  ημέρας  της  εισόδου των ανταρτών εν τη πόλει (8-10-44) την τήρησιν της τάξεως και ασφαλείας ανέλαβεν οργάνωσις των ανταρτών υπό τον τίτλο «Εθνική Πολιτοφυλακή», ήτις κατέλαβε τα Γραφεία της Δ/σεως Χωροφυλακής και της οποίας πρώτον έργον, ως πληροφορούμεθα, ήτο η καταστροφή διά πυρός ολοκλήρου του Αρχείου της υπηρεσίας εκείνης.-

Περιορισμένοι εις τον Στρατώνα ουδείς μέχρι σήμερον εμερίμνησε περί ημών, η δε οργάνωσις του ΕΛΑΣ κατέσχεν χιλίας (1.000) οκάδας αλεύρου τας οποίας είχομεν παραδώσει εις αλευρόμυλον και αρτοποιείον προς αρτοποίησιν διά τας ανάγκας της δυνάμεώς μου συντηρούμενοι έκτοτε δι’ άρτου χορηγουμένου υπό του Ερυθρού Σταυρού και με πληγούρι της αυτής προελεύσεως καθ’ όσον δυστυχως ευρέθημεν λόγω διακοπής των συγκοινωνιών με τας χρηματοδοτούσας Ανωτέρας υπηρεσίας απομε-μονωμένοι. Εκτός όμως τούτων αι οικίαι των περισσοτέρων Αξ/κών της Χωρ/κής διερρήχθησαν, ηρευνήθησαν και αφηρέθησαν όχι μόνον κάθε στρατιωτικό είδος (στολαί, χλαίναι, υποδήματα, κλινοσκεπάσματα) υπό το πρόσχημα ότι επαύσαμε να είμεθα στρατιωτικοί, τα δε στρατιωτικά ταύτα είδη ανήκουσιν εις αυτούς, αλλά και άλλα είδη μη στρατιωτιά ως π.χ. δοχεία ελαίου, τραπεζομάνδηλα, σινδόναι, κρεατομηχαναί, κουταλομαχαιροπήρουνα κ.λ.π. Την αυτήν τύχην είχον και αι οικίαι Αξ/κών και Οπλιτών της Χωρ/κής αι οποίαι ευρέθησαν ανοικταί και αι αποσκευαί πολλών οπλιτών τας οποίας είχον εναποθέσει εις γνωστάς των οικογενείας διά το αβέβαιον της τύχης των.-

Υπό τοιαύτην κατάστασιν ευρισκόμενοι παρεκαλέσαμεν τον ενταύθα Διοικητήν Αγγλικών στρατευμάτων όπως ευαρεστηθή και λάβη μέριμναν και μας μεταφέρη εις ΑΘήνας ίνα παύσουν πλέον οι εναντίον μας εξευτελισμοί, αφού δεν κατηργήθημεν εισέτι παρά της Κυβερνήσεως, ακολουθήσωμεν την τύχην των λοιπών συναδέλφων μας και ίνα τέλος ευρισκόμεθα πλησίον των οικογενειών μας τας οποίας προς πρόληψιν κακοποιήσεως εκ μέρους των ανταρτών έχομεν αποστείλη προ καιρού αυτόθι, πλην όμως μας ανεκοινώθη ότι εντός τριών ημερών θα μεταφερθώμεν όλοι  ομού εις Πάτρας.-

Επειδή, ημείς πάντες ουδέν άλλο επράξαμεν ει μη μόνον να εκτελέσωμεν πιστώς τα παρά της Κυβερνήσεως διά ραδιοφώνου παραγγελόμενα, επειδή η αποστολή μας εις Πάτρας συνεπάγεται την απομάκρυνσιν των Αξ/κών και οπλιτών εκ των οικογενειών των αίτινες ευρίσκονται ως επί το πλείστον εις Αθήνας άνευ βοηθείας τίνος και την εγκατάλειψιν των διασωθέντων πραγμάτων τα οποία ασφαλώς μετά την αναχώρησίν των θα διαρπαγώσιν και επειδή η ενταύθα παραμονή μας δεν είναι δυνατή ως εκ της επελθούσης μεταβολής, παρακαλούμεν όπως διατάξητε και μεταφερθώμεν αυτόθι, ληφθή δε εκ παραλλήλου μέριμνα και εξασφαλισθώσιν τα εναπομείναντα ολίγα οικιακά μας είδη. Το τοιούτον είναι αποδεκτόν και παρά των διατηρούντων τας οικογενείας των ενταύθα ολίγων Αξ/κών και οπλιτών καθ’ όσον ευκολώτερον είναι να τας μεταφέρωσιν εις ΑΘήνας παρά εις Πάτρας.

Επί τούτοις αναφέρω ότι ήθελε πραγματοποιηθή η αποστολή μας εις Πάτρας διαβλέπομεν διαρροήν των Αξ/κών και οπλιτών, καθ’ όσον θα μεταβώσιν εις Αθήνας προς συντήρησιν των οικογενειών των, δεδομένου μάλιστα ότι είναι έκδηλος η δυσφορία των διότι πάντα όσα απέκτησαν ούτοι κατά το διάστημα της πολυετούς υπηρεσίας δι’ αιματηρών οικονομιών αφηρέθησαν, άνευ ουδενός λόγου βία παρ’ Ελλήνων ως εάν ημείς είμεθα υπήκοοι Κράτους εχθρικού.

Προσηρτημένως υποβάλλω κατάστασιν δυνάμεως.

Ο Διοικητής της Δ/σεως
Ηρακλής Ράπτης
Ταγματάρχης

Κοινοποίησις Υ.Τ.Α.
Αρχήγειον Χωρ/κής

Διά την αντιγραφήν ο

Τμηματάρχης
Τ.Σ. (Υ.Δ.)

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον

Advertisements