Μέτρα τάξεως και ασφάλειας, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/Ε/19 Οκτ 1944


Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
Αριθ. Πρωτ.  5827 Φ25/ 1035                                                     Αθήναι τη 19/10/44

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Λαμβάνομεν την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 133/8-10-44 διαταγής υμών, να υποβάλωμεν συνημμένως εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. Δ.Υ. από 9-10-44 αναφοράν του Αστυνόμου Α΄. της Υποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας κ. Αρχιμανδρίτου Νικολάου και να παρακαλέσωμεν όπως ευαρεστούμενοι λάβητε γνώσιν.-

Ο
Διευθυντής της Αστυνομίας

Τ.Υ.
Αριθ. Δ.Υ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ                                      Αθήναι τη 9 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Εχω την τιμήν εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 5751/25/1035 απορρήτου διαταγής Αστυνομικής Διευθύνσεως αναφέρω ότι:

1)    Εγκατέστησα συμφώνως προς διαταγήν υμών εις το Ξενοδοχείον Ερμής φρουράν διά πρόληψιν διαταράξεως της τάξεως τόσον εκ μέρους των εν τω Ξενοδοχείω διαμενόντων Εθνικιστών όσων και υπό Κομμουνιστών επιδιοκώντων τούτο εκ των έξω. Η φρουρά αποτελείται από τον Υπαστυνόμον Β΄. Τζίνον Διονύσιον 1 Αρχιφύλακα και 4 Αστυφύλακας. Εις την φρουράν ταύτην έδωσα λεπτομερείς οδηγίας.

2)    Εκοινοποίησα εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. Α.Π. 133/8-10-44 διαταγήν του Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών εις τον εν τω ξενοδοχείω διαμένοντα κ. Ταγ/ρχην Καμπαλάδον, προς τον οποίον συνέστησα πλήρη συμμόρφωσιν προς ταύτην. Ούτος μου εδήλωσεν ότι άπαντες οι εν τω ξενοδοχείω διαμένοντες ούτε έδωσαν αφορμήν διαταράξεως της τάξεως οπωσδήποτε, ούτε πρόκειται να δώσουν περιοριζομένων των ανδρών τούτου εντός του ξενοδοχείου, εκτός εάν γίνη απόπειρα απρόκλητος εκ μέρους ενόπλων κομμουνιστών να εισέλθουν εντός του ξενοδοχείου παρά τας συστάσεις των σκοπών αστυνομικών οπότε θα ευρεθούν εις την ανάγκην αμυνόμενοι πλέον να κάμουν χρήσιν των όπλων κατά των επιδρομέων. Ο ίδιος μου εδήλωσεν ότι υπακούει πιστώς μετά των ανδρών του εις τας διαταγάς του κ. Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών.

Συνημμένως υποβάλω αποδεικτικόν επιδόσεως αντιγράφου διαταγής κ. Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών εις τον Ταγ/ρχην κ. Καμπαλάδον.

Τέλος υποβάλω την παράκλησιν όπως γίνη αρμοδίως ενέργεια προς τους αντιπροσώπους οργανώσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ όπως αποφύγουν οιανδήποτε ενέργειαν στρεφομένην κατά των ανωτέρω Εθνικιστών με την πεποίθησιν ότι ούτω θα αποφευχθή ασφαλώς διατάραξις της τάξεως εις την οδόν Πανεπιστημίου όπου ευρίσκεται το ξενοδοχείον Ερμής.-

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
Αστυνόμος Α΄.
Ακριβές αντίγραφον
Το
Εμπ. Τμήμα

Τ.Υ.

Advertisements