Συμφωνητικο ΕΑΜ-ΕΟΚ Χανίων, 15 Σεπ 1944


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ

Οι οργανώσεις ΕΑΜ και ΕΟΚ Νομού Χανίων συνήλθαν σήμερα στις 15.9.1944 σε κοινή συνεδρίαση με σκοπό να πραγματοποιήσουν την εθνικήν ενότητα δράσης στο Νομό αφού εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα με πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης κατέληξαν στην ακόλουθη συμφωνία.
Πρώτον Η συμφωνία αυτή γίνεται ύστερα από το σχηματισμό Πανεθνικής Κυβερνήσεως και για την πραγματοποίηση της πολιτικής της γραμμής.
Δεύτερον Συγκροτείται κοινή Διοικητική Επιτροπή του Νομού Χανίων η οποία θ’ αποτελείται από πέντε μέλη, που δύο είναι Ε.Α.Μ δύο Ε.Ο.Κ και το πέμπτον θα καθορισθεί από την Πανεθνικήν Κυβέρνηση. Η λειτουργία και δράση της Διοικητικής Επιτροπής αρχίζει αμέσως και πρίν τον ερχομό του πέμπτου μέλους. Η Διοικητική Επιτροπή θα διευθύνη τον απελευθερωτικόν αγώνα στο Νομό, να εξασφαλίση την τήρηση της τάξεως και την ομαλήν μετάβαση στην ελεύθερη πολιτική ζωή., θα εγκατασταθεί ως πολιτική εξουσία του Νομού μέχρι τον ερχομό της Πανεθνικής Κυβερνήσεως.
Τρίτον Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις δηλώνουν πως αποκηρύσσουν το Τάγμα Χωρ/κής Παπαγιαννάκη, όπως και κάθε άλλη παρομοία οργάνωση ή ομάδα που δημιουργείται κατά σύσταση και ανοχή του κατακτητή. Καλούν όλους που πήραν μέρος σ’ αυτές τις εθνοπροδοτικές οργανώσεις να τις εγκαταλείψουν αμέσως και τονίζουν πως σε περίπτωση ανυπακοής θα πραγματοποιήσουν τη βίαιη διάλυσή τους.
Τέταρτον Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις αναλαβαίνουν το άμεσο καθήκον συγκροτήσεως ενιαίου εθνικού Στρατού στον οποίον θα συγχωνευθούν και οι ανταρτικές ομάδες που υπάρχουν. Ο ενιαίος εθνικός Στρατός θα συνεχίση τον απελευθερωτικόν αγώνα και θα συμβάλη μαζί με την εθνική πολιτοφυλακή που θα δημιουργηθή στη τήρηση της τάξεως και στην περιφρούρηση της ασφαλείας των πολιτών. Χωρίς απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής καμιά Στρατιωτική ενέργεια δεν θα γίνεται πλην της περιπτώσεως αμύνης. Ο Εθνικός Στρατός στον Νομό Χανίων θα συγκροτηθή σε δύναμη Συντάγματος υπό τη Διοίκηση αξιωματικού κοινής εμπιστοσύνης και από Αξιωματικούς εμπιστοσύνης των δύο Οργανώσεων ισοτίμως.
Πέμπτον Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις θα εκδώσουν και θα κυκλοφορήσουν αμέσως προκήρυξη προς τον Λαόν του Νομού Χανίων., με την οποία θα γνωστοποιούν εν συμφωνία και τα καθήκοντα που απορρέουν απ’ αυτή θα εξασφαλίσουν από κοινού την συντήρηση του Εθνικού μας Στρατού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η συμφωνία θα ισχύση αμέσως όταν καθορισθή το πρόσωπο του Διοικητού του Συντάγματος.

Κάπου 15 Σεπτεμβρίου 1944
Για την Παγκρήτια Επιτροπή Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ε.Α.Μ                                                                              Ε.Ο.Κ Χανίων
Ι) Ν. Γαλάνης                                                             Ι) Μ. Σκουλάς
2) Ν. Σακλαμπάνας                                        2) Ιω. Βολουδάκης
3) Γ. Κοντεκάς                                                   3) Μιχ. Μποτωνάκης
4) Κ. Κολοκυθάς                                                4) Εμμ. Νικολούδης
5) Κων. Μητσοτάκης
6) Αντων. Ησυχάκης

ΔΗΛΩΣΗ Συμφωνώ στην αποκήρυξη και πρόσκληση για διάλυση του Τάγματος, διαφωνώ δε μόνο προς την άσκηση βίας για την διάλυσή του, έχοντας υπ’ όψει το διάγγελμα της Κυβερνήσεως εις σχετική παράγραφο για το Τάγμα Ασφαλείας.

Ακριβές αντίγραφο
Εν Χανίοις τη 19/7/1945
Ο Πρόεδρος της Οργανώσεως Ε.Ο.Κ Νομού Χανίων

Τ.Σ.Υ.

Σημείωσις Η ανωτέρω αναγραφομένη δήλωσις εγένετο εκ μέρους του Ν. Σκουλά, έχοντος την γνώμην ότι έπρεπε να εφαρμοσθή η διαταγή της Κυβερνήσεως, τουτέστι να λογοδοτήσουν οι απειθαρχούντες ουχί να γίνη βιαία διάλυσις, και τούτο προς πρόληψιν συρράξεως.

Τ.Σ.Υ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Διά ερμηνίαν και συμπλήρωσιν της συμφωνίας της 15.9.44, οι αντιπρόσωποι Ε.Α.Μ – Ε.Ο.Κ συνήλθαν σήμερα 24.9.1944 και κατέληξαν στα ακόλουθα.
α) Διοικητής του 14ου Συντάγματος και Φρούραρχος της πόλεως Χανίων ορίζεται ο Συνταγματάρχης Στυλιανός Σφακιωτάκης και Υποδιοικήτής του Ιδίου Συντάγματος ο Ταγματάρχης Εμμανουήλ Νικολούδης.
β) Η Πολιτικοφυλακή θα συγκροτηθή από ισάριθμα μέλη των δύο οργανώσεων. Εις αυτήν να ενταχθούν κατά τόπους και όσοι αξιωματικοί και άνδρες της Χωρ/κής θα κριθούν από τις δύο οργανώσεις ως πραγματικοί πατριώτες.
γ) Συμφωνούμεν να αναλάβη Γεν. Διοικητής Κρήτης ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου με δύο συμβούλους, ένα από την κάθε Οργάνωσιν, υπό τον όρον ότι θα παραιτηθή αμέσως μόλις εγκατασταθή στην πόλιν Χανίων η Κοινή Διοικητική Επιτροπή. Επί γενικής σημασίας πολιτικών ζητημάτων η απόφασις θα λαμβάνεται κατόπιν ομοφώνου γνώμης της Κοινής Διοικητικής Επιτροπής.
δ) Κατόπιν της υπογραφής του παρόντος μπαίνει αμέσως σε ισχύν η συμφωνία στο σύνολόν της.

Για την Διοικούσα Επιτροπή Για την Παγκρήτια Επιτροπή
Ε.Ο.Κ                                                                                            Ε.Α.Μ
1) Νικ. Σκουλάς                                                               1) Μήτους
2) Εμμαν. Νικολούδης                                               2) Ιωσήφ Μαυριγιαννάκης
3) Ιωσήφ Βολουδάκης                                              3) Νικ. Σακλαμπάνης
4) Μιχ. Μποτωνάκης                                                 4) Κοκ. Κολοκυθάς
5) Αντώνιος Ησυχάκης                                            5) Ιωάννης Τζίβης
6) Χαρ. Πολυχρονίδης και τρεις άλλαι
7) Ιωάν. Νικολακάκης δυσανάγνωσται
8) Κων/νος Μητσοτάκης υπογραφαί

Ακριβές αντίγραφο
Εν Χανίοις τη 19/7/1945
Πρόεδρος της Οργανώσεως ΕΟΚ Νομού Χανίων

Τ.Σ.Υ.

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Θεωρώ ότι η ανάληψις της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης από τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον – Αποκορώνου, δεν αντιβαίνει στις Αρχές του Συμμαχικού αγώνα, μέχρι της απαντήσεως του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.

24.9.1944
Ο Αντιπρόσωπος του Συμμαχικού
Στρατηγείου Μέσης Ανατολής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Ακριβές αντίγραφον
Εν Χανίοις τη 19/7/1945
Τ.Σ.Υ.

Advertisements