Σχέσεις ΕΔΕΣ-ΕΛΑΣ, ΕΟΕΑ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΡΓ/13 Οκ 1944


Ε.Ο.Ε.Ε.Ο.Ε. ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΡΑΦ. ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10.075

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ. 16445/13/10/44 Διαταγήν του Γενικού Αρχηγείου και εντέλλομαι την κοινοποίησιν ταύτης εις άπαντας τους υφ’ υμάς Αξ/κούς και Αντάρτας. Οι Διοικηταί τω Μονάδων ν’ αναπτύξωσι την διαταγήν ταύτην εις επανειλημμένας διδασκαλίας ίνα άπαντες, κατανοήσωσι το πνεύμα και την σπουδαιότητα της διαταγης ταύτης

Σ.Δ.Μ. 18/10/1944
Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Ε.Ο.Δ. Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Αντισ/ρχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλήπται
Απασαι Μονάδες
Κοινοποίησις
Πολιτικήν Διοίκησις
Εκδοτικόν Συγκρότημα
Γραφείον ΙΙΙον

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.16445
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.


ΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της συμμετοχής του Ε.Α.Μ. εις την Κυβέρνησιν των τελευταίων συμφωνιών και διαταγών της Ελληνικής κυβερνήσεως αι δυνάμεις αντιστάσεως Ε.Δ.Ε.Σ.-Ε.Λ.Α.Σ. αποτελούν Εθνικάς δυνάμεις μακράν πάσης πολιτικής διενέξεως.-
Αι σχέσεις ημών μετά του Ε.Λ.Α.Σ. είναι από πάσης απόψεως άριστος και θα διατηρηθώσι τοιαύται, καταβαλομένης υφ’ ημών πάσης προσπαθείας, προς επίτευξιν τούτου.
Πάντως έχουν την υποχρέωσιν να καλλιεργήσουν το αίσθημα τούτο μεταξύ των βαθμοφόρων και ανταρτών, ίνα παύση η μεταξύ των δύο Οργανώσεων δυσπιστία λόγω του κακού παρελθόντος. Ηδη εις το Γενικόν Αρχηγείον ευρίσκεται ο Λοχαγός Βαμβέτσος Στυλ. ως σύνδεσμος Γεν. Στρατηγείου Ε.Λ.Α.Σ εις δε την βάσιν Πρεβέζης αφικνείται ο ταγματάρχης Πίσπιρης με ειδικήν αποστολήν. Αμφότεροι ακολουθούνται υπό ανταρτών τινών.
Εις το Γενικόν Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ. απεσπάσθη ως σύνδεσμος Γεν. Αρχηγείου ο αντισ/ρχης Βλάσης Γεώργιος και ο Λοχαγός κ. Παπαδημητρίου Χαρίλαος. Επειδή είναι ενδεχόμενον συζητήσεως πολιτικού περιεχομένου με τους αντιπροσώπους του Ε.Λ.Α.Σ. να δυσχεραίνουν το έργον της Δ/σεως εις την δημιουργίαν ευνοϊκής ατμοσφαίρας.

Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ω

απολύτως πάσαν τοιαύτην συζήτησιν ή και συζήτησιν επί του παρελθόντος.
Πάσαν παράβασιν θα ελέγξω αυστηρώς. Της παρούσης μου να λάβουν γνώσιν άπαντες οι αξιωματικοί και Αντάρται και να κατανοήσουν απόλυτα το πνεύμα αυτής.-

Σ.Δ.Γ. Αρχηγείου 13/10/1944
Ο Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ