Καταγγελίες για δράση ΠΑΟ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/10 Νοε 1944


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ α
Αριθμ. 14669

Προς
Την Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν

Εχομεν την τιμήν να θέσωμεν υπ΄όψιν υμών τα παρακάτω στοιχεία αφορώντα την δράσιν του Τσαούς-Αντών αφ΄ενός και του Αξκού συνδέσμου της Σ.Σ Αποστολής Ταγμ/ρχου Μύλλερ αφ΄ετέρου.

Τον Αύγουστον του 1943 έφθασεν εις Ανατ. Μακεδονίαν ο Ταγ/ρχης Μύλλερ ως σύνδεσμος αξιωματικός της Σ.Σ.Α. Συνεδέθη αμέσως με τα μόνα δρώντα εκεί τμήματα του ΕΛΑΣ . Ταύτα συναισθανόμενα τας προς την Πατρίδα και τον όλον συμμαχικόν αγώνα υποχρεώσεις των μετά πάσης προθυμίας παρέσχον εις αυτόν πάσαν εξυπηρέτησιν διά την εκπλήρωσιν της αποστολής του (συγκέντρωσιν πληροφοριών κ.λ.π). Περιώδευσαν μαζί του όπου εκείνος επιθυμούσε. Κατά μίαν περιοδείαν του και εις έν χωρίον ορεινόν ονόματι Μεσοβούνι οι χωρικοί έδωσαν την πληροφορίαν ότι εις την περιφέρειαν των υπήρχον μικραί ληστοσυμμορίαι και εξέφρασαν την πικρίαν των και απογοήτευσιν και αγανάκτησιν εναντίον του, διότι επιέζοντο υπ΄αυτών κατά τρόπον οικτρό (ληστείαι , βιασμοί, αρπαγαί κ.λ.π) και ούτως εις τας πιέσεις των Γερμανο-βουλγάρων κατακτητών προσετίθεντο και αι πιέσεις των ληστοσυμμοριών.

Οι αρχηγοί του ΕΛΑΣ εκάλεσαν τον αρχηγόν των ληστοσυμμοριών Τσαούς-Αντών να σταματήσουν την αντεθνικήν και αντισυμμαχικήν δράσιν των και να ενισχύσουν τον αγώνα κατά του ξένου κατακτητού εντασσόμενοι εις τον ΕΛΑΣ. Αι διαπραγματεύσεις ευρίσκοντο εις το τέρμα των, ότε εξεδηλώθησαν αι διασπαστικαί διαθέσεις του Ταγμ/ρχου Μύλλερ πράγμα όπερ μόνον εις όφελος του κατακτητού απέβαινε. Μέσω του Ελληνος αλεξιπτωπιστού Πετράκη ήλθεν εις επαφήν μετά των λυστοσυμμοριών και υποσχόμενος αφειδώς την συμμαχικήν βοήθειαν εις υλικά και χρήματα έπεισεν αυτούς να μην έλθωσιν εις επαφήν και συνεννόησιν μετά του ΕΛΑΣ. Ας σημειωθεί ότι και διά του Πετράκη επεχείρησε διασπαστικάς και εις αυτάς τας γραμμάς του ΕΛΑΣ ανεπιτυχώς όμως. Εις διαμαρτυρίας των αρχηγών του ΕΛΑΣ επεκαλείτο το γνωστόν συμφωνητικόν ως τούτο να ήτο μέσον διασπάσεως των Εθνικών και συμμαχικών δυνάμεων.

Ενισχυόμενοι εις υλικά και χρήματα αφειδώς οι άνθρωποι του Τσαούς Αντών υπό του κ. Μύλλερ και αποθρασυνθέντες ενέτειναν την κακοποιόν κατά του πληθυσμού και του ΕΛΑΣ δράσιν των εις βαθμόν αφάνταστον. Αναφέρομεν τινά εκ των στυγερών εγκλημάτων των άτινα διεπράχθησαν αν μη τη υποδείξει και συνεργασία τουλάχιστον με την ανοχή του κ. Μύλλερ. Ούτω:

1) Την ημέραν της πρωτοχρονιάς εκλήθησαν τμήματα του ΕΛΑΣ να συνεορτάσουν την εορτήν του Νέου Ετους εις Τσάλ Ντάγ. Ο ΕΛΑΣ εδέχθη την πρόσκλησιν ως απαρχήν συνεννοήσεως και συνεργασίας κατά των Γερμανο-βουλγάρων. Καθ΄ήν όμως στιγμήν ανύποπτον κατέφθασε το τμήμα του ΕΛΑΣ ο αρχηγός των συμμοριτών έδωσε το σύνθημα ομαδικών πυρών με αποτέλεσμα να φονευθούν και να εκτελεσθούν διά πελέκεως 15 άνδρες του ΕΛΑΣ, εν οις και ο στρατιωτικός αρχηγός του τμήματος. Οι συλληφθέντες υπέστησαν μαρτύρια χειρότερα των της ιεράς εξετάσεως. Ο Ταρ/ρχης κ. Μύλλερ ουδ΄εις απλήν διαμαρτυρίαν προέβη.

2) Ολίγας ημέρας μετά το αποτρόπαιον αυτό έγκλημα ο Μύλλερ επέμεινε να αναχωρήση μετά της συνοδείας του και εζήτησε δι΄ασφάλειάν του δύναμιν 20 ανδρών του ΕΛΑΣ, ήτις και του εδόθη προθύμως με επί κεφαλής τον Διοικητήν του Τάγματος Μποζ Ντάγ Σερρών αξ/κόν Αγιν. Μετέβησαν εις Μποζ Ντάγ Δράμας όπου και εγένετο ρίψις χωρίς τούτο να είναι εις γνώσιν του ΕΛΑΣ. Η εκεί πλησίον ευρισκομένη Βουλγαρική φρουρά επετέθη. Το τμήμα του ΕΛΑΣ μετά πολύωρον μάχην την απέκρουσεν. Μετά την λήξιν της μάχης κατέφθασεν η συμμορία του Τσαούς Αντών και επετέθη δολοφονικώς κατά του τμήματός του. Συνέλαβον αιχμαλώτους εκ των ημετέρων και μεταξύ αυτών και τον αξ/κόν Αγιν τους οποίους και εξετέλεσαν άνευ της ελαχίστης πάλιν διαμαρτυρίας του κ. Μύλλερ.

3) Ολίγον προ του ως άνω εγκλήματος, ο βοηθός και συνεργάτης Μύλλερ Πετράκης παρέλαβεν από το απόσπασμα ΄Αγι τους συναγωνιστάς του ίνα μεταβούν εις Τσάλ Ντάγ, όπου ανεμένετο ρίψις και άλλοι αλεξιπτωτισταί. Καθ΄οδόν ο βοηθός του αξ/κού συνδέσμου της ΣΣΑ Πετράκης παρέδωσε τους τρεις στρατιώτες του ΕΛΑΣ εις ανθρώπους του Τσαούς Αντών, οίτινες αφού τους απεγύμνωσαν και τους εβασάνισαν φρικωδώς εξετέλεσαν τους δύο, του τρίτου αποδράσαντος εκ του τόπου της εκτελέσεως.

Δεν χρειάζεται να τονίσωμεν ότι μετά την διάπραξιν των ως άνω εγκλημάτων ο Ταγ/ρχης Μύλλερ μετά της συνοδείας του παρέμεινεν οριστικώς εις τας ομάδας του Τσαούς Αντών ενισχύων, οργανώνων και καθοδηγών αυτάς εις το έργον των εναντίον του πληθυσμού και των ομάδων του ΕΛΑΣ υποβοηθών ούτω τον κατακτητήν και το καταστρεπτικόν του έργον.

Ούτως είχον τα πράγματα μέχρι του Σ/βρίου 1944, ότε ο ΕΛΑΣ απηλευθέρωσε τας πόλεις Αλεξανδρούπολιν Καβάλλαν, Σέρρας, Ξάνθην, Κομοτινήν , Δράμαν κ.λ.π. Τούτο απήρεσε στον κ. Μύλλερ και εις τους στρατευμένους του Τσαούς Αντών και Σια. Διά τον λόγον τούτον απεστάλη ο Τσαούς Αντών εις Σόφια και τη υποδείξει και επεμβάσει του κ. Μύλλερ υπεγράφη το γνωστόν συμφωνητικόν του Διοικητού του ΙΙ Σώματος του Βουλγαρικού Στρατού στρατηγού Σιράκωφ και του Τσαούς Αντών, ως εκπροσώπου της προδοτικής οργανώσεως ΠΑΟ την οποίαν ως γνωστόν προηγουμένως απεκήρυξεν ο αρμόδιος αξ/κός σύνδεσμος της Σ.Σ Αποστολής. Σκοπός του συμφωνητικού δεν ήτο βεβαίως το κτύπημα του κατακτητού αλλά το κτύπημα του ΕΛΑΣ. Το συμφωνητικόν τούτο του οποίου αποστέλλομεν αντίγραφον, ηκυρώθη κατόπιν της γνωστής επεμβάσεως των αντιφασιστών Βουλγάρων στρατιωτών, οίτινες συνέλαβον τον στρατηγόν Σιράκωφ.

Η δράσις του Ταγ/ρχου Μύλλερ, δεν περιωρίσθη εις την υπογραφήν του ανθελληνικού και αντισυμμαχικού αυτού συμφωνητικού. Τμήματα του ΕΛΑΣ ενεκλείθησαν υπό του Τσαούς Αντών εις καπνολογικόν ινστιντούτο Δράμας και οι αρχηγοί της ΥΙΙ Μεραρχίας Κωνσταντάρας και Αρης συνελήφθησαν δι΄ενέδρας και εκρατήθησαν . Γνωστοί ενθοπροδότες συνεργάται των κατακτητών ως οι Σπυρίδης και Κουρτίδης και άλλα στελέχη των Ταγμάτων Ασφαλείας και της ΠΑΟ προστατεύονται υπό των ομάδων τους Τσαούς Αντών παρά την συμφωνίαν Γκαζέρτας και τας Κυβερνητικάς αποφάσεις.

Δι όλα τα ανωτέρω ή τουλάχιστον διά τα μέχρι του Οκτωβρίου γεγονότα ευθύνεται απολύτως ο Ταγ/ρχης Μύλλερ.

Παρακαλούμεν όπως, τ΄ανωτέρω διαβιβασθώσιν εις τον Στρατηγόν Σκόμπι διά την λήψιν των επιβαλλομένων μέτρων κατά του Ταγ/ρχου Μύλλερ όπως και των αποδειγμένως εγκληματιών πολέμου Τσαούς Αντών και λοιπών στελεχών του.

Σ.Δ.Γεν.Στρατηγείου 10-11-1944

Μετά τιμής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Κοινοποίησις
Υπουργείον Στρ/κών (υτα)                              Διά την ακρίβειαν
Κ.Ε του ΕΑΜ                                                 Το ΙΙ ον Γραφείον
ΙΙΙ και ΙΙ Γραφεία Γ Σ
ΙΙ α Γραφείον Γ.Σ

Advertisements