Διαταγή περιορισμού Ταγμάτων Ασφαλείας, ΣΔΑ/11 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αριθμ. Α.Π.195                                                 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Επί αποδείξει κοινοποίησις διά
του Ταγ/χου Πεζ. Τσιτσεκλή Αντωνίου

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι.-    Κατόπιν της μη συμμορφώσεώς σας προς τας επανειλημμένας διαταγάς της Εθνικής Κυβερνήσεως περί διαλύσεως των Ταγμάτων Ασφαλείας και προς πρόληψιν σοβαροτάτων συνεπειών εις βάρος υμών, των Αξ/κών και οπλιτών εξ ενεργειών, αι οποίαι θ’ απεσκόπουν εις την διασάλευσιν της τάξεως εντέλλομαι τα κάτωθι από τούδε προκειμένου ν’ αρχίση αμέσως η εκτέλεσις των διαταγών της Εθνικής Κυβερνήσεως και του Διοικητή των Συμμαχικών Στρατευμάτων Ελλάδος Στρατηγού ΣΚΟΜΠΙ (αρ.133/201/19-9-44 διαταγή).

1)    Ανακαλέσατε αμέσως τας Φρουράς εις οιονδήποτε σημείον της Πόλεως και αν ευρίσκονται, αναλαμβανομένων τούτων υπό της Χωροφυλακής συμφώνως ταις διαταγαίς μου.
2)    Η δύναμις των Ταγμάτων Ασφαλείας θα συγκεντρωθή αμέσως εις τους εν ΓΟΥΔΙ Στρατώνας σας και θα παραμείνη εν αυστηρά επιφυλακή υπό προσωπικήν ευθύνην ημών και των Στελεχών εν αναμονή διαταγών μου.

ΙΙ.    Θεωρώ περιττόν να τονίσω και ελπίζω να πρυτανεύση η λογική και ότι δεν θα ευρεθώ εις την ανάγκην να λάβω σκληρά μέτρα διά την εκτέλεσιν των διαταγών της Εθνικής Κυβερνήσεως και του Διοικητού των Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος Στρατηγού ΣΚΟΜΠΙ.

Ώρα 21:30            Εν Αθήναις τη 11 Οκτωβρίου 1944

Ο
Παραλήπται                                                    Στρατιωτικός  Διοικητής
-Δ/της Ταγμάτων Ασφαλείας                                     Τ.Σ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Επιτελείον Γρ. ΙΙΙ                                 ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
-Αρχηγόν Χωρ/κής                                          ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

aep_19441011

Advertisements