Οργάνωση ασφάλειας περιοχής Αθηνών, ΣΔΑ/3 ΕΓ/10 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιτελείον – Γραφείον ΙΙΙον                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π.167                                                   Επί αποδείξει
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Η υπ’ αριθ.158/10-10-44 Διαταγή μου «περί μέτρων διά την εξασφάλισιν της τάξεως» ακυρούται και αντ’ αυτής καθορίζομεν τα κάτωθι:
Αθήναι
Ι.-    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ:  Η τάξις εν αυτή θα εξασφαλισθή διά των κάτωθι μέσων: Αστυνομία, Χωροφυλακή (άνευ της ειδικής Ασφαλείας ήτις δέον να έχη τελείως διαλυθή), Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αξιωματικοί εν ενεργεία εν στολή.
Δι’ ετέρων προγενεστέρων Διαταγών μου έχουσι ρυθμισθή η Οργάνωσις Διοικήσεως και η διάθεσις των μέσων.-

Η Χωροφυλακή θα χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς μόνον προς φρούρησιν των διαφόρων Δημοσίων Κτιρίων, αποκλειομένης της χρησιμοποιήσεώς της εις περιπόλους. Δι’ ειδικών Διαταγών έχει ρυθμισθή ποια κτίρια θα φρουρηθώσι.-
Αι Εθνικαί Οργανώσεις και αι Μονάδες του ΕΛΑΣ ουδεμίαν ανάμιξιν θα έχωσι διά την τήρησιν της τάξεως εν τη Ζώνη ταύτη, θα παραμείνωσιν δε εις τας οικίας των μεμονομένως έκαστος.
Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί θα συγκεντρωθώσιν εις τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα και βάσει Διαταγών της Διοικήσεως της Κεντρικής Ζώνης θα διατέθωσι.-
ΙΙ.    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Τα όρια των Περιφερειακών Τομέων καθορίζονται υπό των τοιούτων των κάτωθι Αστυνομικών Τμημάτων:
Αμπελοκήπων – Παγκρατίου – Κουκακίου – Καλλιθέας – Θησείου – Αττικής – Πατησσίων – Κυψέλης.
Η τήρησις της τάξεως θα εξασφαλισθή εν αυτοίς διά των κάτωθι μέσων:  Αστυνομία, Αξιωματικοί εν ενεργεία και εν στολή.
Αι Εθνικαί Οργανώσεις και αι Μονάδες του ΕΛΑΣ ουδεμίαν ανάμιξιν θα έχωσι διά την τήρησιν της τάξεως εν τη περιοχή των ως άνω Τομέων.-
ΙΙΙ.   Η Διοίκησις των Μονάδων του ΕΛΑΣ (Α΄ΣΣ) παρακαλείται όπως διατάξη την εκτέλεσιν των κατώθι:
Να συγκεντρώση την Χ ημέραν τας κάτωθι Μονάδας:
1.-   Τάγμα Πεζικού εις Καισαριανήν.
2.-   Τάγμα Πεζικού εις Πλατείαν Γκύζη.
Τα Τάγματα ταύτα δέον να ώσι εν Στρατιωτική στολή να είναι δε δυνάμεως ουχί μεγαλυτέρας των 400 ανδρών, να είναι πλαισιωμένα δι’ Αξιωματικών εν στολή. Θα παραμείνωσιν εις τας άνω θέσεις εν επιφυλακή απαγορευομένης της διαθέσεως περιπόλων υπό του Τάγματος του σταθμεύοντος εις την Πλατείαν ΓΚΥΖΗ.
Θ’ αποσπασθώσιν εις τον Σταθμόν Διοικήσεώς μου δύο (2) Αξιωματικοί εξ εκάστου Τάγματος ως Σύνδεσμοι διά την διαβίβασιν των γραπτών Διαταγών μου.
Παρ’ ημίν θα αποσπασθώσι παρ’ εκάστω Τάγματι δύο (2) Αξιωματικοί ως σύνδεσμοι οίτινες και θα παρουσιασθώσι εις αυτά εν καιρώ.
IV.   Εις τας συνοικίας Ζωγράφου – Κουπόνια – Καισαριανή – Βύρωνα – Γούβα – Κατσιπόδι – Νέα Σμύρνη και Περιστέρι την τήρησιν της τάξεως θα αναλάβωσι αι εκεί σταθμεύουσαι Μονάδες του ΕΛΑΣ
Όριον διαχωρίσεως εκ της Συνοικίας Ζωγράφου καθορίζομεν το ρουν  του Ιλισσού Ποταμού – την Γέφυραν Ζωγράφου παρά την Α΄ Μοίραν Αυτοκινήτων – Νοσοκομείον Συγγρού και προς Νότον Συνοικίας Καισαριανής – Βύρωνα κ.λ.π.
V.    Οι Διοικηταί Περιφερειακών Τομέων και της Κεντρικής Ζώνης διάτοντες αναλόγους Αξιωματικούς θα ελέγξωσι την ακριβή εκτέλεσιν των Διαταγών μου εις ό,τι αφορά τα ληφθέντα μέτρα εν τη περιοχή εκάστου, θα σημειώσωσι πάσαν παράβασιν των εντολών μου είτε παρά των Εθνικών Ορνανώσεων είτε παρά των Μονάδων του ΕΛΑΣ θα υποδείξωσιν εις αυτάς την παράβασιν ταύτην και διά γραπτής Διαταγής των, θα προσκαλέσωσι αυτάς να συμμορφωθώσι  με τας Διαταγάς μου αναφέροντες ημίν σχετικώς τάχιστα.
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
VI.   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ, προσδιοριζομένη υπό του Φρουράρχου Πειραιώς. Θα χρησιμοποιηθώσι:
–      Αστυνομία
–      Πυροσβεστική Υπηρεσία
–      Αξιωματικοί εν ενεργεία εν στολή
–      Χωροφυλακή μόνον διά την φρούρησιν των Δημοσίων Καταστημάτων.
Εις τας έξωθε της Κεντρικής Ζώνης Συνοικίας ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΚΟΚΚΙΝΙΑ κ.λ.π. όπου δεν επαρκεί δύναμις Αστυνομίας και εφ’ όσον υπάρχωσι Μονάδες του ΕΛΑΣ δύνανται κατά την κρίσιν των οικείων Διοικήσεων να συμβάλωσι διά την τήρησιν της τάξεως.
VII.  Εις τα ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ:  Η τάξις θα εξασφαλισθή υπό της Χωροφυλακής.
VIII. Τμήματα Πολιτοφυλακής εν ουδεμία περιπτώσι θα χρησιμοποιηθώσι:
Εις Αθήνας: εν τη Κεντρική Ζώνη και εις τους οκτώ Περιφερειακούς Τομείς.
Εις Πειραιά: εν τη Κεντρική Ζώνη αυτού και όπου υπάρχωσι Αστυνομικά Τμήματα.
Εις τα Προάστεια: Όπου υπάρχει Χωροφυλακή ομοίως.
ΙΧ.   Αι παραγράφοι, V, VI, VII, VIII, ΙΧ, X και XI της υπ’ αριθ. Α.Π.3019 της 7-10-44 Διαταγής μου αι αφορώσαι την μη κίνησιν Μονάδων του ΕΛΑΣ εκ της υπαίθρου προς την Πόλιν, την μη δυσχέρειαν των κινήσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών Αεροπορίας, την επίταξιν αυτοκινήτων, την διαφύλαξιν τον Αποθηκών του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού κ.λ.π. εξακολουθούσι ισχύουσαι διά το Α΄ Σώμα Στρατού του ΕΛΑΣ και παρακαλώ όπως εγκαίρως εκδοθώσι υπ’ αυτού αι σχετικαί Διαταγαί.
Αναφέρατε λήψιν.
Εν Αθήναις τη 10η Οκτωβρίου 1944
Ο
Κοινοποίησις                                                      Στρατιωτικός Διοικητής Αττικής
Υπουργοί-Βρετανός Σύνδεσμος                                          Τ.Υ.
-Γραφείον ΙΙΙον.-
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλήπται                                                                  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Κ.Ζώνη-Περιφ. Τομείς-
Φρουραρχείον Πειραιώς-
Αρχηγοί Χωροφυλακής-
Αστυνομίας Πόλεων-
Διευθύνσεις Αστυνομίας
Αθηνών-Πειραιώς-
Μονάδες ΕΛΑΣ-
Εθνικαί Οργανώσεις

Advertisements