Διαταγή περιορισμού Τάγματος Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτη, ΣΔΑ/10 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ  Δ/ΤΟΥ
AΡΙΘ. Α.Π.197                                                                      Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Επί αποδείξει διά του Ταγ/χου
Πεζ. Α.Τσιτσεκλή

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι.      Πληροφορώ ότι υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως και του Αρχιστρατήγου των Συμμαχικών Στρατευμάτων Μ.Ανατολής διωρίσθην Στρατ. Διοικητής Αττικής και υπήχθην υπό τας διαταγάς του Στρατηγού SCOBI Δ/του των Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος.
ΙΙ.    Συμφώνως της 133/201/19-ΙΧ-44 διαταγή του Στρατηγού SCOBI το Τάγμα Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτου

εντέλλομαι

να παραμείνη αμέσως εις τους στρατώνας του εν αυστηρά επιφυλακή και υπό προσωπικήν ευθύνην του Δ/του και των στελεχών του εν αναμονή νεωτέρων διαταγών μου.-

ΙΙΙ.   Υποβάλατε αμέσως διά του Συνδέσμου πίνακα εμφαίνοντα δύναμιν αξιωματικών, οπλιτών, αριθμόν οπλισμού και μηχανοκινήτα μέσα.-

IV.   Αναφέρατε λήψιν.-

Αθήναι 11-10-1944 ώρα 21:30

Ο
Παραλήπται                                                          Στρατ. Διοικητής
-Τάγμα Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτου                       Τ.Σ.Υ.
-Αρχηγόν Χωρ/κής

Advertisements