Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/10 Οκτ 1944


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήναι τη 10η Οκτωβρίου 1944

Κατ’ αναφοράν του Αστυνομικού Διευθυντού Πειραιώς σήμερον και περί ώραν 10ην συνεκεντρώθησαν εξ όλων των συνοικισμών του Πειραιώς περί τα 5.000 άτομα έξωθι της Δημαρχίας και απήτησαν παρά του Δημάρχου  την μεσολάβησίν του, όπως απομακρυνθώσιν εκ του Πειραιώς οι συνεπεία διαταγής του κ.Στρατιωτικού Διοικητού αποσταλέντες προ 5 ημερών 100 άνδρες χωροφυλακής. Μη ευρόντες τον Δήμαρχον μετέβησαν εις την Εισαγγελίαν και εκείθεν εις την Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς αναζητούντες τον Αστυνομικόν Διευθυντήν κ.Αναγνωστόπουλον Π. Συνεκεντρώθησαν ει την άνωθι της Διευθύνσεως αίθουσαν του Πειραϊκού Συνδέσμου όπου ωμίλησαν μέλη της Παμπειραϊκής Επιτροπής Εθνικής Σωτηρίας. Ούτοι ωμίλησαν με αντικειμενικόν σκοπόν να κατευνάσωσι τα πνεύματα και τέλος κατώρθωσαν να τους διαλύσωσιν με την  υπόσχεσιν ότι θα καταβάλωσι κάθε ενέργειαν προς επιτυχίαν των αιτημάτων  των συγκεντρωθέντων.

Ο Πρόεδρος και 3 μέλη της Παμπειραϊκής Επιτροπής εζήτησαν επιμόνως από τον Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς να ενεργήση, όπως παρουσιασθώσιν ενώπιον του κ. Στρατιωτικού Διοικητού. Απήντησεν δε ότι θα προσπαθήση, αλλά δεν δύναται να υποσχεθή ότι θα επιτύχη τούτο.

Προβλέπεται ότι και αύριον θα επαναληφθώσι τα αυτά.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τ.Υ.

ΑΘΑΝ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Εις τας διασταυρώσεις των οδών Αιόλου – Ευριπίδου και Αιόλου – Αθηνάς υπάρχουν ΠΑΝΩ άτινα μεταξύ άλλων αναγράφουν τα κάτωθι:

ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΗ ΝΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ Ο ΕΛΑΣ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗΝ.

Ταύτα υπογράφονται από το ΕΑΜ Εμπόρων και Βιοτεχνών.

Advertisements