Διαταγή διακοπής επιθετικών επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/Α’ΣΣ/3ΕΓ/9 Οκτ 1944


ΕΛΑΣ
Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Επιτελείον. ΙΙΙ                                                                              ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Πρωτ.333

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Εν συνεχεία προγενεστέρων προφορικών οδηγιών και διαταγών μας

Εντελλόμεθα

όπως εν ουδεμία περιπτώσει αναλαμβάνετε επιθετικάς επιχειρήσεις κατ’ ουδενός.
Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και εν πλήρει αμύνη θα κάνετε χρήσιν όπλων ή καθαρώς αμυντικών επιχειρήσεων.
Διαταγήν επιθέσεως μόνο εκ του Σώματος Στρατού και εγγράφως θα λαμβάνετε.

Σ.Δ. 9 Οκτώβρη 1944
Φωτιάς Συνταγματάρχης
Νέστορας Καπετάνιος

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Άπασαι αι Μονάδες

Υποβάλλεται
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Στρατιωτικόν Διοικητήν Αττικής                                 Διά την ακρίβειαν
αυθημερόν
Ο Υπασπιστής
Τ.Σ.Υ.

Advertisements