Διορισμός στρατηγού Σκόμπι ως στρατιωτικού διοικητή Ελλάδος, ΣΔΑ/3ΕΓ/6 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιτελείον – Γραφείον ΙΙΙον                                                   ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π.125                                                              Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ υμίν κατωτέρω απόσπασμα διαταγής προς τον υποφαινόμενον του Άγγλου Στρατηγού Διοικητού δυνάμεων Ελλάδος ΣΚΟΜΠΥ (         ) προς γνώσιν και συμμόρφωσιν.-

«Η Ελληνική Κυβέρνησις σας διώρισε Στρατιωτικόν Διοικητήν της περιφερείας Αττικής υπό τας διαταγάς του Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ. Ζώνη σας επιχειρήσεων είναι ολόκληρος η Στερεά Νοτίως της γραμμής ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΔΟΒΡΑΙΝΑ, περιλαμβανομένης και της διώρυγος της Κορίνθου.-

Υπό τας διαταγάς σας τίθενται όλαι αι δυνάμεις των πολιτών Αρχών. Επίσης όλαι αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ που ήθελον παραμείνη εντός της ως άνω περιοχής μετά την 6ην Οκτωβρίου θα ευρίσκωνται υπό τας διαταγάς σας διά σκοπούς επιχειρήσεων. Ο Σαράφης γνωρίζει τούτο».-

…………………………………………………………………………………………………………..

«Παρεμποδίσατε φόνους Ελλήνων από Έλληνας – Εμποδίσατε οιασδήποτε αυτοδικίας – εμποδίσατε οιασδήποτε αδικαιολογήτους συλλήψεις – βοηθήσατε εγκατάστασιν υπηρεσιών διανομής και περιθάλψεως και αποκαταστήσατε νόμιμον εξουσίαν».

…………………………………………………………………………………………………………..

Αναφέρατε πάσαν προσέγγισιν Γερμανών προς παράδοσιν και εξασφαλίσατε μεταχείρισιν Γερμανών αιχμαλώτων συμφώνως με Διεθνές Δίκαιον. Εχθρικό οπλισμός και υλικόν δέον προστατευθή ως ιδιοκτησία Ηνωμένων Εθνών».

«Ο Στρατηγός ΣΑΡΑΦΗΣ διορίζει σύνδεσμον με το Στρατηγείον σας διά του οποίου θα διαβιβάζωνται αι διαταγαί σας προς τας εν Αττική δυνάμεις του ΕΛΑΣ».-

Αναφέρατε λήψιν.-

Αθήναι τη 6η Οκτωβρίου 1944

Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ                                            ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΑΣ Αθηνών                                                                 Υποστράτηγος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                                  Τ.Σ.Υ.
ΕΑΜ

Advertisements