Διαταγή τρόπου δράσης αστυνομικών αρχών, ΣΔΑ/6 Οκτ 1944


ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ/ΤΟΥ                                                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Α.Π. 113                                                                       ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι.      Από της λήψεως της παρούσης αι υπηρεσία της Αστυνομίας πόλεων και της Χωροφυλακής πλην της Ειδικής Ασφαλείας, ήτις πρέπει να έχη διαλυθή, καθ’ άπασαν την Αττικήν εις πάσαν επέμβασιν των Μονάδων του ΕΛΑΣ-ΕΑΜ εις την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των θα δηλώνωσιν εις αυτάς ότι εκτελούν διαταγάς μου και ουδόλως να ενδίδωσιν εις αυτάς. Εάν εξασκηθή πίεσις ή επίθεσις ν’ αντιτάσσωνται τα αυτά μέσα.

Οίκοθεν νοείται, ότι η αποστολή των είναι η τήρησις της τάξεως και μόνον ως και η εκτέλεσις των διαφόρων εκδοθεισών διαταγών μου και εκ των νόμων απορρέουσαι. Ενέργειαι αυτών κατόπιν διαταγών της Κυβερνήσεως Ράλλη ή των Γερμανών κατά του λαού απαγορεύονται απολύτως ως και δι’ ειδικής διαταγής έχω διατάξει δηλουμένης αρνήσεως.

ΙΙ.    Το Αρχηγείον Χωρ/κής να κοινοποιήση εις τας εκτός των Αθηνών Υπηρεσίας του την ανωτέρω παράγραφον με την προσθήκην ότι σύμπτυξης Υπηρεσιών Χωρ/κής άνευ εγγράφου διαταγής μου αποτελεί παράβασιν Στρατιωτικής εντολής και προσάπτει ατιμίαν εις το Σώμα.

ΙΙΙ.- Διά τους λιποψυχούντας ή τους μη συμμορφουμένους να υποβληθώσιν μηνύσεις διά να τιμωρηθώσιν υπό των Στρατοδικείων.

Αθήνα 6-Χ-1944

Ο
Στρατιωτικός Διοικητής
Τ.Υ.

Παραλήπται
1)  Αρχηγός Χωροφυλακής
2)     .//.     Αστυνομίας

Κοινοποίηση
1) Γραφ. Υπ/στού

Advertisements