Εκθεση παραλαβής οπλισμού, συνταγματάρχης ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜ/1 Οκτ 1944


Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Συν/χου Πυρ/κού ΖΑΓΚΛΗ ΔΗΜ.
Επί των
Πεπραγμένων του αποσπάσματος του αποσταλέντος προς παραλαβήν οπλισμού 2ας Αποστολής εξ Αιγύπτου

Την 1ην Οκτωβρίου 1944 κατόπιν ειδοποιήσεως της Κυβερνήσεως εκ Μ.Α. ο Στρατ. Διοικητής Αττικής Υποστράτηγος τότε Σπηλιωτόπουλος Π. διέταξε την συγκρότησιν αποσπάσματος εξ ανδρών της αστυνομίας Αθηνών, το οποίον υπό τους: Συν/χην Πεζ. Αντωνόπουλον Μιχ., Συν/χην Πυρ. Ζαγκλήν Δ., και άλλους αξιωματικούς του Στρατού, μεταξύ των οποίων ήσαν και οι: Λοχαγός Πυρ/κού Ξένος Μ., Ίλαρχος Κόκκινος και Υπολ. Πεζ. Αγγελόπουλος Ν. δεδοκιμασμένοι εις τοιούτου είδους επιχειρήσεις, θα ανελάμβανε να εξασφαλίση την παραλαβήν, την μεταφοράν και την εναποθήκευσιν του αποσταλησομένου οπλισμού.-

Δεν κρίνω άσκοπον να υπενθυμίσω την εποχήν εις ην ευρισκόμεθα. Οι Γερμανοί κατείχον σοβαρώς τας ακτάς της Αττικής, εκ φόβου αποβατικών επιχειρήσεων των συμμάχων, εις το Μαρκόπουλον υπήρχε Λόχος Γερμανικός επίσης τμήμα εις Σπάτα και τα σχετικά μπλοκ επί της οδού Μεσογείων και εις Αθήνας ωργίαζον τα S.S. Εξ άλλου οι αναρχικοί καλώς πληροφορημένοι εκ των εν Αιγύπτω οπαδών των περί της αποστολής, και μετά την αποτυχίαν των του να αναρπάσωσι την 1ην αποστολήν καθ’ ην έσχον 4 νεκρούς και 10 τραυματίας, ήσαν αποφασισμένοι να μην επιτρέψωσι να τους διαφύγη η αποστολή αύτη.

Ως σημείον προσκομίσεως του πλοίου και εκφορτώσεως του οπλισμού είχε καθορισθή ο όρμος της Βραώνας, εις τας ακτάς της Αττικής μόλις εις μικράν απόστασιν του όρμου Πόρτο-Ράφτη όστις κατείχετο ισχυρώς υπό των Γερμανών και της Ραφήνας κατεχομένης επίσης, υπ’ αυτών.-

Το απόσπασμα συνεκροτήθη εκ των εν τη συνημμένη καταστάσει Αστυνομικών υπαλλήλων, καθορισθέντων διά Δ/γής του Αρχηγείου υπό του Αστυνομικού Διευθυντού Αθηνών κ.Έβερτ και Αστυνόμου Μπουραντά, κατά μέγα μέρος εκ του μηχανοκίνητου τμήματος τούτου.-

Την 5ην Οκτωβρίου επιβάντες άπαντες αυτοκινήτων, των αστυνομικών κ.λ.π. απάντων ωπλισμένων και εν πολιτική περιβολή, διηυθύνθημεν διά της οδού Μεσογείου προς Βραώναν. Διήλθομεν τα μπλοκ άνευ επεισοδίων χωρίς να αποκρύψωμεν μεν την ταυτότητα, ως Αστυνομικήν, πλην όμως αορίστως ότι μεταβαίνομεν δι’ εκτέλεσιν εξωτερικής υπηρεσίας.-

Άμα τη εισόδω μας εις Λιόπεσι το τρίτον αυτοκίνητον εδέχθη πυρά αυτομάτου όπλου εξ αναρχικού αποτελούντος μέρος ομάδος, επιβλεπούσης την είσοδον του χωρίου και ασχολουμένης και με την φορολογίαν των χωρικών. Μία ριπή αυτομάτου εξηνάγκασε τούτον να τραπή ει φυγήν ευτυχώς χωρίς εκ του αποσπάσματος να πάθη τις.-

Λαβόντες ως οδηγόν τον ιδιώτην Αποστόλου εκ Λιοπεσίου, κατηυθύνθημεν μέσω των αμπελώνων εις Βραώνα άνευ ετέρου επεισοδίου εν αναμονή της αφίξεως του πλοίου. Ελήφθησαν σοβαρά μέτρα ασφαλείας, τόσον δι’ ενόχλησιν εκ μέρους των Γερμανών όσον και εκ μέρους των αναρχικών.-

Η άφιξις του αναμενομένου βενζινοπλοίου επεβραδύνετο δι’ άγνωστον αιτίαν και ήτο φυσικόν η βραδύτης αύτη να δημιουργή ανησυχίας σοβαράς διά την ασφάλειαν του αποσπάσματος.-

Ήσαν γνωσταί αι πιθαναί συνέπειαι εκ της βραδύτητος ταύτης εις ημάς, ως αρχηγού της πρώτης αποστολής, συνέπειαι λίαν επικίνδυνοι διά τε την ασφάλειαν του προσωπικού και του αναμενομένου φορτίου. Δεν ήτο δυνατόν να παραμείνη άγνωστος εις τους Γερμανούς η παρουσία πλέον των 100 ανθρώπων ωπλισμένων εις Βραώναν και δη μετά την εκ παρεξηγήσεως συμπλοκήν με Γερμανικήν περίπολον καθ’ ην ετραυματίσθη ο αστυφύλαξ Τζεφεράκος Μ. εις τον πόδα και ο αστυφύλαξ Σπερνοβασίλης Γ. εις το ους, απεφεύχθη δε περαιτέρω αιματοχυσία, με αποτέλεσμα ασφαλώς την αποτυχίαν της αποστολής, χάρις εις την ψυχραιμίαν, ψυχραμίαν εξαιρετικήν επικίνδυνον των ηγετικών στελεχών της αποστολής, οίτινες με κίνδυνον να φονευθώσι από την Γερμανικήν περίπολον, κατώρθωσαν να επιτυχώσι παύσιν του πυρός και συνεννόησιν προφορικήν καθ’ ην εξηπάτησαν την περίπολον και ούτω απεφεύχθη η συνέχεια. Επίσης δεν ήτο δυνατόν να παραμείνωσιν ήσυχοι οι αναρχικοί οίτινες αφού απέτυχον να αρπάσωσι τα όπλα της 1ης αποστολής και δεν θα εδοκίμαζον να επιτύχωσι την αρπαγήν της δευτέρας αποστολής διότι ήτο γνωστόν ότι εγνώριζον όλας τα κινήσεις μας, ή εν αδυναμία των να μας κατήγγελον εις τους Γερμανούς ως έπραξαν εις την πρώτην αποστολήν.-

Η βραδύτης αύτη, ο κίνδυνος, ο πανταχόθεν ερχόμενος, έδωσαν εις ημάς τους υπευθύνους ηγήτορας της αποστολής να θαυμάσωμεν την ψυχραιμίαν μεθ’ ης ανέμεναν την εξέλιξιν των γεγονότων και πιθανώς τον θάνατον άπαντες οι αποτελούντες το απόσπασμα αστυνομικοί υπάλληλοι από του Αστυνόμου Χριστοδούλου μέχρι του τελευταίου αστυφύλακος. Εδώ εις την αποστολήν ταύτην δεν ήσαν οι αμαθείς εις τους τοιούτους αγώνας νεανίαι της 1ης αποστολής, οίτινες δεν είχον επίγνωσιν του κινδύνου ον διέτρεχον αλλά άνθρωποι έχοντες πλήρη επίγνωσιν των κινδύνων, και ο μικρότερος εις τοιαύτας περιπτώσεις είναι ο θάνατος και εν τούτοις δεν απώλεσαν ουδ’ επί στιγμήν την εμπιστοσύνην τους προς τους ηγήτορας τους και την πίστιν τους επί το ιερόν του αγώνος και επομένως, την απόφασίν των να αναμείνωσιν αλύγιστοι μέχρι τέλους έτοιμοι διά την εκτέλεσιν της αποστολής αλλά και διά την θυσίαν.-

Την 12ην  επληροφορήθημεν την αναχώρησιν του Γερμανικού Τμήματος εκ του όρμου Πόρτο-Ράφτη και κατόπιν αναγνωρίσεως απεφασίσθη η αλλαγή του όρμου υποδοχής του οπλισμού από Βραώνας εις Πόρτο-Ράφτη λόγω των ευκολιών εκφορτώσεως του όρμου τούτου και προς αποφυγήν επιθέσεως των αναρχικών. Η αλλαγή όρμου εκφορτώσεως ήτο η μόνη ενέργεια προς αποφυγήν τούτων.-

Άπαν το απόσπασμα επιβάν των αυτοκινήτων την μεσημβρίαν της 12ης έφθασεν την εσπέραν εις Πόρτο-Ράφτη, αφού αφέθη τμήμα υπό τον Ίλαρχον Κόκκινον εις κατάλληλον σημείον διά να υποδεχθή το σκάφος και το οδηγήση εις τον νέον όρμον.-

Την εσπέραν εκείνην περί την 11ην νυκτερινήν αφίχθη το αναμενόμενον σκάφος οδηγούμενον υπό του Ιλάρχου Κόκκινου και αφ’ ου επλεύρισεν ήρχισεν η εκφόρτωσις διαρκέσασα επί 2 ώρας.-

Αφού ετακτοποιήθη ο παραληφθείς οπλισμός επί των αυτοκινήτων, ανεχωρήσαμεν τας πρωινάς ώρας από καρροποιητούς οδούς μέσω των αμπελώνων διά να αποφύγωμεν ασφαλή ενέδραν των αναρχικών επί της κυρίας οδού ως και αποφυγήν συναντήσεως με γερμανικά αποσπάσματα.-

Λόγω βλάβης των ελαστικών δύο αυτοκινήτων μας επεβραδύνθη η κίνησίς μας και ούτω εφθάσαμεν αργά εις Λιόπεσι όπου το  καλύπτον ημάς τμήμα Χωροφυλακής εξ 70 ανδρών αφωπλίσθη υπό Ελασιτών επιβαινόντων αυτοκινήτων και οίτινες μόλις προ ολίγης ώρας είχον αναχωρήση. Άμα τη εξόδω μας εκ του Λιόπεσι μας επληροφόρησαν ότι Γερμανικά Τμήματα κατείχον τας θέσεις Γέρακα και Σταυρόν. Παρά τον κίνδυνον να προσβληθώμεν υπ’ αυτών εσυνεχίσαμεν την κίνησίν μας και παρά την Αγ. Παρασκευήν διεσταυρώθημεν με φάλαγγα Γερμανικήν όλων των όπλων. Κατορθώθη να διαφύγωμεν άνευ επεισοδίου, εφθάσαμεν δε εις τον στρατωνισμόν του Μηχανοκίνητου Τμήματος άνευ απευκταίου μετά την αποχώρησιν των Γερμανών εξ Αθηνών όπου και παρεδόθη ο οπλισμός ούτος όστις ήτο ο μόνος μετά τον τοιούτον της 1ης αποστολής, δι’ ου η αστυνομία η Χωροφυλακή αντεπεξήλθε κατά των αναρχικών κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα.-

Άπαντες οι Αστυνομικοί υπάλληλοι διεμνημονεύθησαν υπό της Στρατ. Δ/σεως Αττικής διά της Ημερησίας Δ/γής αυτής, έχω δε την γνώμην ότι εγένετο η σχετική πρότασις υπό του Συν/χου Αντωνόπουλου Μ. απονομής ηθικών αμοιβών.-

Εκθέτων τ’ ανωτέρω, παρακαλώ όπως ο μελετών ταύτην δέον διά της φαντασίας του να φέρη εαυτόν εις την περίοδον εκείνην, διότι τότε μόνον θα είναι εις θέσιν να αντιληφθή τα εκτιθέμενα και να προσδώση την δέουσαν βαρύτητα εις το επιτελεσθέν έργον.-

Τ.Υ.

Advertisements