Καθορισμός ζωνών δράσεως, ΑΣΣΑ/5 Οκτ 1944


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΝΩΤ. ΑΞ/ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Σ.Σ.Α
ΠΑΡΑ ΤΩ ΓΕΝ . ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩ ΕΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΜΚ 74
5 Οκτωβρίου 1944

Πρός
το Γεν. Στρατηγειον ΕΛΑΣ

Εχω την τιμήν να σας διαβιβάσω τας κάτωθι οδηγίας του Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων.
Ο Στρατηγός Ζέρβας έλαβεν εντολήν να επεκτείνη την περιοχήν του Βορείως της Ηγουμενίτσης κατά μήκος της ακτής μέχρι των Αλβανικών συνόρων και να τηρήση τον έλεγχον επί της οδού Ηγουμενίτσης – Ιωαννίνων. Σκοπός της ανωτέρω εντολής είναι να εμποδίση την διείσδυσιν Γερμανών προερχομένων εκ Κερκύρας,
Ταυτοχρόνως Βρεττανικά Τμήματα των ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ επιτίθενται κατά των Αγίων Σαράντα και ακολούθως θα είναι κύριοι των οδών ανεφοδιασμού και εκκενώσεως της Κερκύρας. Ο Στρατηγός Ζέρβας έλαβε εντολήν όπως ζητήση από το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ την συνεργασίαν των τμημάτων ΕΛΑΣ των ευρισκομένων βορείως της οδού Ηγουμενίτσης εις όλας τας επιχειρήσεις τας αναλαμβανομένας εν συνδιασμώ μετά των Δυνάμεων Ξηράς Αδριατικής.
Θα σας είμαι συνεπώς ευγνώμων εάν ηθέλατε εκδώση τας δεούσας διαταγάς προς τα εν λόγω τμήματά σας διά την εκπλήρωσιν των εν τω ανωτέρω τηλ/τι διαλαμβανομένων.

(Τ.Υ.)

Advertisements