Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/4-10-1944


20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν υπ αρ. 13

της 4ης Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής

Παρά Γεμανού Αξ/κού του 2ου Γραφείου του Στρατηγείου παρεσχέθησαν εν συζητήσει αι κάτωθι πληροφορίαι:

α. Το Στρατηγείον θα ευρίσκεται εις Αθήνας 8-10 ακόμη ημέρας, ενώ τα στρατιωτικά τμήματα υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσουν μετά τρεις εβδομάδας.

β. Κατόπιν Δ/γής εκ Βερολίνου αφίχθη εδώ εκ Θεσ/νίκης ο Συν/ρχης Σ.Σ. Φρίνκο, όστις ανέλαβε την Δίοικησιν των Σ.Σ. και Αστυνομίας Ελλάδος.

γ. Επέστρεψεν επίσης και εγκατεστάθη πάλιν εις την οδόν Μέρλιν το προσωπικόν του Γραφείου Πέγκους όπερ εθεωρείτο ως το σκληρότερον γραφείον των εδώ Σ.Σ.

δ. Θα αρχίσουν αμέσως ευρείαι έρευναι δι οπλοφορίαν και κατοχήν όπλων εις τας συνοικίας. Αι έρευναι θα διεξαχθούν κυρίως υπό των Ελληνικών Αστυνομικών Σωμάτων. Οι Γερμανοί έδωσαν, ως λέγουν, οδηγίας να μην ενοχλούνται μέλη εθνικών οργανώσεων κατέχοντα όπλα, αλλά μόνον οι κομουνισταί.

ε. Δηλούται ότι οι Γερμανοί δεν πρόκειται να παρεμποδίσουν την οργάνωσιν της Εθνικής παρατάξεως. Χαρακτηριστικώς ο ομιλών είπε: «και στους στρατώνες του Γουδί αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα ή δύο Συν/τα του ΕΔΕΣ (ομίλει προς μέλος του ΕΔΕΣ) δεν μας πειράζει. Φθάνει να ξέρωμε πως είνε αντικομουνισταί».

στ. Οι Γερμανοί δεν έχουν αντίρρησιν να τεθούν τα Τάγματα Ασφαλείας υπό τας Διαταγάς του Στρατιωτικού Διοικητού.

Από της 2ας τρέχοντος η συγκοινωνία διά των ΣΠΑΠ διεκόπη τελείως μηδέ αυτού του υπηρεσιακού συρμού Πειραιώς- Αθηνών κυκλοφορούντος.

Καθ εκάστην αναχωρούν ατμομηχαναί και βαγόνια διά τον Σταθμόν «Ασβεστοκάμινος» μετά τα Μέγαρα (Κακή σκάλα), όπου και ρίπτονται εις την θάλασσα. Μέχρι σήμερον ερρίφθησαν εκεί πλέον των 15 ατμομηχανών και 120 βαγονίων.

Εις περιοχήν Λιοσίων – Χασιάς καθημερινώς λιποτακτούν Γερμανοί οπλίται με τον οπλισμόν των. Προχθές 10 Πολωνοί ελιποτάκτησαν εις Χασιάν μετά του οπλισμού των και ενός κιβωτίου φαρμάκων.

ΙΙ. Εσωτερικά

Κατά πληροφορίας προσώπου δυναμένου να γνωρίζη, το κτίριον παλαιού Φρουραρχείου (οδός Σινά) παρακολουθείται υπό οργάνων της Γερμανικής Αστυνομίας.

Η ριφθείσα χθες υπό των Γερμανών υπό τίτλον «τελευταία ειδοποίησις» προκήρυξις επέδρασε κατασταλτικώς επί μεγάλου μέρους κατοίκων. Ιδίως ετρομοκρατήθησαν οι κάτοικοι των συνοικιών. Τονίζεται εν τούτους ότι τα δημιουργούντα ασκόπους ταραχάς στοιχεία είναι αλήται, άστεγοι και άνευ οικογενείας, οι οποίοι όχι μόνον δε θίγονται από τα γερμανικά αντίποινα (εμπρησμοί οικιών κτλ) αλλά τουναντίον εξυπηρετούνται με την δημιουργουμένην δυστυχίαν.

Υπό δύο αξ/κών των Ταγ/των Ασφαλείας εδηλώθη εις τον αναφέροντα ότι ανεφέρθη προ τριημέρου προς τον Στρατηγόν ότι τα τάγματα Ασφαλείας τίθενται υπό τας Διαταγάς του, αλλά ο Στρατηγός δεν απήντησεν εισέτι και οι αξ/κοί αναμένουν ανυπομόνως την διαταγήν του.

Την νύκτα προς την 4ην τρέχοντος ετοιχοκολλήθησαν προκηρύξεις της Εθνικής πολιτοφυλακής υπογραφόμεναι υπό τινος Τσαπόγια, Αστυνομικού Διευθυντού και καλούσαι τους χωρ/κας, αστ/κας και τσολιάδες να εγκαταλείψουν τα Σώματά των και να προσέλθουν εις την πολιτοφυλακήν, ήτις και μόνη θα αναλάβη την τήρησιν της τάξεως.

Εις Καισαριανήν η περιοχή η διηκούσα από του Δημαρχείου και άνω εσυρματοπλέχθη υπό των Εαμιτών, οίτινες και κυριαρχούσιν απολύτως, διέποντες πάσαν κίνησιν και ενεργούντες αυστηρότατον έλεγχον. Χθες διά του τηλεβόα συνίστων εις τους κατοίκους να είναι επί ποδός πολέμου και ανεκοίνωσαν ότι το Α΄ Σώμα Στρατού, εις τας Δ/γάς του οποίου και μόνον να υπακούουν, είναι έτοιμον να εισέλθη εις τας Αθήνας.

Μετά την χθεσινήν παράστασιν εις το Θέατρον Αλάσκα της Επιθεωρήσεως «Αθήναι – Σόφια» (δια την αλλαγήν του τίτλου της εν λόγω επιθεωρήσεως εγένοντο επανειλημμένα διαβήματα προς την Δ/σιν του Θεάτρου υπό επιτροπών του ΕΑΜ, εξ ων το τελευταίον προχθές το απόγευμα υπό Επιτροπής Ηθοποιών με επί κεφαλής τους Δημ. Μυράτ και Π.Τσαγανέα) άνδρες της Ε.Δ. διά του τηλεβόα συνέστησαν εις τους θεατάς πειθαρχίαν, ψυχραιμίαν και υπακοήν εις τον Στρατ. Διοικητήν. Ένιοι των θεατών υπεδέχθησαν τους λόγους με συρίγματα, η μεγάλη όμως πλειονότης εχειροκρότησεν.

Χθες την νύκτα εις διαφόρους συνοικίας ανεγράφη και πάλιν εις τους τοίχους ότι «ο Σπηλιωτόπουλος είναι Γκεσταπίτης».

Μετά τας δηλώσεις του Γεωργίου περί συμφωνίας ΕΑΜ-Βουλγαρίας ήρχισε ζωηρά δράσις προπαγάνδας δι εντύπων και τοιχογραφιών εναντίον της Βουλγαρίας εκ μέρους του ΕΑΜ διά να διασκεδασθούν οι δηλώσεις.

Εις την περιοχήν Κολωνακίου ερρίφθησαν σήμερον προκηρύξεις του ΕΑΜ καταφερόμεναι εναντίον των Βουλγάρων και αναφέρουσαι ότι το Λονδίνον και η Εθνική Κυβέρνησις εξουσιοδότησαν μόνον το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να απελευθερώση τας Αθήνας.

Το εργοστάσιον Ροντήρη εν Πειραιεί κατασκευάζει 2.000 τσεκούρια διά λογαριασμόν του ΕΑΜ.

Την 2αν τρέχοντος κατά την διάρκειαν γενομένων εκλογών διοικήσεως του εκεί ΕΑΜ οι μετέχοντες διεσπάσθησαν εις κυβερνητικούς και Κλαρικούς (οπαδούς του Κλάρα) Επλειοψήφησαν μεν οι Κυβερνητικοί, αλλά οι Κλαρικοί έχουν την δύναμιν εις χείρας των.

Σήμερον την πρωΐαν ο Ταγματάρχης Κοσμίδης Αλεξ. περί ώραν 6:30 επιστρέφων εκ της οικίας Λοχ. Βεντήρη, συνήντησε παρά την οδόν Τοσίτσα άτομον ηλικίας 40 περίπου ετών, αλητικής εμφανίσεως, το οποίον είχε ερριμένην επί της πλάτης του παλαιάν Ελληνικήν σημαίαν δίκην επενδύτου. Αμέσως ο εν λόγω Ταγ/χης απέσπασε βιαίως την σημαίαν από τον αλήτην λέγων εις αυτόν και τους παρακολουθούντας περιέργους «Μπορείτε νάχετε όποιες δήποτε ιδέες θέλετε, αλλά η σημαία είναι ιερόν εθνικόν σύμβολον και έχετε υποχρέωσιν να την σέβεσθε» και αναχώρησε παραλαβών και την σημαίαν διότι συνεκεντρώνοντο επάνω του υπό τινων, προφανώς κομμουνιστών, άγρια βλέμματα.

Αφέθη χθες ελεύθερος υπό του ΕΛΑΣ ο Λοχαγός Καπετανάκης, του οποίου η απαγωγή ανεφέρθη εις το υπ’ αριθμ.12/3-10-44 Δελτίον πληροφοριών μας.

Εις την Κυψέλην Εαμίται ανέγραψαν χθες εις τους τοίχους «ας αποδείξη ο Σπηλιωτόπουλος ότι δεν συνεργάζεται με την Γκεστάπο».

Την πρωΐαν της χθες απήχθη έξωθεν της οικίας του υπό τμημάτων του ΕΛΑΣ δρώντων εις τα Τουρκοβούνια ο στρατιώτης του 10 Λόχου Αντωνακέας Ιωάννης. Ολίγον μετά την απαγωγήν του 45 άνδρες του ΕΛΑΣ επετέθησαν εναντίον της οικίας Αντωνακέα (Πόρου 31) ένθα εφυλάσσοντο τα όπλα της 3ης διμοιρίας ανελθόντες εκ της κλίμακος της υπηρεσίας ενώ συγχρόνως επετίθεντο κατά μέτωπον εις την κύριαν είσοδον. Ούτω κατορθώσαντες να καθηλώσουν τους δύο άνδρες της φρουράς, ευρισκομένους ολίγα βήματα έμπροσθεν της οικίας, απεμόνωσαν τον ένα φρουρόν, όστις ευρίσκετο εντός της οικίας, ον και ετραυμάτισαν και προβάντες εις λεηλασίαν της οικίας και απήλθον συναποκομίσαντες 19 όπλα εξ ων 16 είναι εκ των χορηγηθέντων τελευταίως υπό του Συν/τος. Κατά την συμπλοκήν ετραυματίσθη σοβαρώς ο στρατιώτης Βούκρας Αντών. μεταφερθείς εις τον Σταθμόν Α΄ Βοηθειών. Σήμερον την πρωΐαν εστάλη σημείωμα εκ μέρους του απαχθέντος διά του οποίου καθίσταται γνωστόν ότι εάν δεν παραδοθούν τα όπλα θα καή το σπίτι και αυτός θα εκτελεσθή. Τα υπόλοιπα όπλα του λοχου μετεφέρθησαν εις ετέραν αποθήκην. Παρακαλώ να διαταχθή εάν δέον να προβώμεν εις αντίποινα, επιτιθέμενοι εναντίον αποθήκης όπλων Εαμιτών ως επίσης και εις την σύλληψιν ενίων εξ αυτών προς απελευθέρωσιν του Αντωνακέα διά τον οποίον παρακαλώ όπως γίνη και η δέουσα ενέργεια απελευθερώσεως.

Αθήναι τη 4η Οκτωβρίου 1944

Συνημμένα

2 προκηρύξεις

Ο Διοικητής του Συντάγματος

Τ.Υ.

 

Advertisements