Αντιμετώπιση ληστρικών συμμοριών ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/ΓΑ/28 Μαρ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ                                                            Π Ρ Ο Σ
Αριθ. Πρωτ.3325                                                        Το Γενικό Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ
Ό π ο υ

Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι διάφοροι ληστρικαί συμμορίαι κινούμεναι εις τον Νομόν Πρεβέζης και διαπράττουσαι φόνους και ληστείας ισχυρίζονται ότι ανήκουν εις Υμετέραν Οργάνωσιν και ότι εκτελούν Υμετέρας διαταγάς. Αι διαρπαγαί διαπράττονται εν ονόματι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ διά την συντήρησιν ως λέγουσι των Ομάδων του ΕΛΑΣ.
Αι ευθύναι τας οποίας έχει η ημετέρα οργάνωσις διά την ασφάλειαν της περιφερείας ταύτης μας υποχρεώνουν να μην επιτρέψωμεν την κατάστασιν ταύτην πατάσσοντες κάθε παρεκτροπήν.
Παρακαλούμεν να μας γνωρίσητε εάν τυχόν ημέτεραι ομάδες εισήλθον ή προσπαθούν να δημιουργηθούν κατόπιν εντολής σας ή εάν αύται ενεργούν αυθαιρέτως και ληστρικώς. Αδυνατούμεν να πιστεύσωμεν τοιούτον τι διότι τούτο θα εσήμαινε αφ’ ενός μεν ότι δεν έχει ληφθή υπ’ όψιν τόσον το μεταξύ ημών και ΕΛΑΣ υπογραφέν πρωτόκολλον αφ’ ετέρου δε κήρυξιν καθαρά πολέμου εναντίον μας.
Συνεπώς ζητούμεν όπως, εις την καθ’ ημάς απίθανον περίπτωσιν και έχονται αληθείας οι ισχυρισμοί των λυμαινομένων την περιοχήν Κάμπου Άρτης και επαρχίας Πρεβέζης ομάδων, διατάξητε την άμεσον ανάκλησίν των ή αναλάβητε την ευθύνην κηρύξεως φανερά πολέμου εναντίον των Εθνικών μας Ομάδων.
Εις περίπτωσιν και δεν τύχωμεν αμέσου απαντήσεώς σας και λήψεως δραστικών μέτρων και κατά των αυτωσί εμφανιζομένων ως ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είμευθα υποχρεωμένοι να εκκαθαρίσωμεν την περιφέρειαν διά παντός τρόπου από τας ληστρικάς αυτάς συμμορίας.
Παρακαλούμεν ευαρεστηθείτε μας απαντήσητε το ταχύτερον.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Σ.Δ τη 28 Μαρτίου 1944 ώρα 20.16
Ο
Γενικός Αρχηγός
ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑΣ
Τ.Σ.Υ.

Κοινοποίησις
Συμμαχικήν εν Ελλάδι Αποστολήν
ΙΙΙ Μεραρχίαν
ΥΙΙΙ Μεραρχίαν
24ον Σύνταγμα
3/40 Σύνταγμα