Επιστολή στρατηγού Παναγάκου προς στατηγό Παπαθανασόπουλο, 2 Οκτ 1944


Αντίγραφον
Αθήναι τη 2/10/1944
Προς
Τον Στρατηγόν κ. Παπαθανασόπουλον
εις Χαλκίδα

Φίλε Στρατηγέ
Τα γράμματά σας της 25/9/1944 και 30/9/1944 ελήφθησαν. Το περιεχόμενόν των ανεκοινώθη όπου έδει και επί πλέον όπου εγώ ενόμισα σκόπιμο.
Η γνώμη μου και επίσης των υπευθύνων αρμοδίων και άλλων προσωπικοτήτων είναι η κάτωθι:
1.     Μείνατε σταθεροί επί των επάλξεών Σας, άγρυπνοι φρουροί των ιερών και οσίων του λαού της Εύβοιας, του οποίου ετάχθητε να προασπίσετε από τας ορδάς των αναρχικών.
2.     Προφυλαχθείτε από τας δολοπλοκίας των διότι ουδέν θα παραλείψουν διά να εξοντώσουν Σάς προσωπικώς, να αποσυνθέσουν δε την πειθαρχίαν και την συνοχήν των Τμημάτων Σας.
3.     Μη επηρεάζεσθε από τα οιαδήποτε κηρύγματα του Καΐρου ή του Λονδίνου, άτινα πρέπει να αναγνωρίσητε και Σεις ότι είναι απότοκα πολιτικής σκοπιμότητος και ανάγκη της στιγμής.
4.     Η κατάστασις τόσον η ιδική Σας, όσον και των Αθηνών και της λοιπής Ελλάδος είναι πλήρως γνωστή εις την Κυβέρνησιν Παπανδρέου τηρουμένη σταθερώς ενήμερον επί των τραγικών συνθηκών, υφ’ ας τελεί ο φιλόνομος και εθνικόφρων λαός, ούτινος τα δεινά θα τελειώσουν πολύ γρήγορα.
5.     Με τον φίλον μας Στρατηγόν επεκοινώνησα εμμέσως. Έλαβε γνώσιν αμφοτέρων των επιστολών Σας. Η αποστολή του είναι λεπτοτάτη, ουδέ έχει αρμοδιότητα διά την περιφέρειάν Σας. Το δύσκολον της θέσεώς Σας κατανοεί πλήρως. Τόσον ο ίδιος όσον και το άμεσον περιβάλλον του διακατέχεται από απόλυτον αισιοδοξίαν πίστην διά την ομαλήν εξέλιξιν των καθ’ ημάς.
6.     Το τελευταίον Διάγγελμα του κ. Παπανδρέου, παρ’ ότι ούτος τελεί εις ως φρονούμεν υπό συνθήκας δι’ ημάς παραδόξους (όμως ευκόλως νοητάς) διαστέλλει  σαφώς τας διερμηνείας του κατά των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατά το διάγγελμα  τούτο στυλιτεύονται ουχί συλλήβδων άπαντα τα Σώματα Ασφαλείας, αλλά μόνον εκείνα όσα και ήδη εξακολουθούν συνεργαζόμενα μετά του Κατακτητού. Το εξ αυτού νόημα είναι σαφές. Εφ’ όσον δηλαδή τα οιαδήποτε Σώματα Ασφαλείας δεν συνεργάζονται ήδη μετά του Κατακτητού δεν τίθενται εκτός νόμου αλλά καλώς υφίστανται προασπίζοντα την Κοινωνίαν κατά των κακοποιών. Ίνα διευκολυνθή η κατάσταση φρονούμεν ότι πρέπει να προέλθετε εις τας κάτωθι ενεργείας.
α.    Δι’ ανακοινωθέντος ιδικού Σας θα εξηγήτε τας προϋποθέσεις και τους λόγους που επέβαλλον την συγκρότησιν των τμημάτων Σας, ων βασικός και μοναδικός σκοπός ήτο και είναι η προστασία του φιλησύχου και εθνικόφρονος λαού από την σφαγήν, την λεηλασίαν και του εξανδραποδισμού του απομέρους κακοποιών και αναρχικών στοιχείων, άτινα απεμπολήσαντα θρησκείαν, οικογένειαν και πατρίδα επεδόθησαν  μετά  φανατισμού  εις  το  εγκληματικόν  των  έργον της καταστροφής και της λεηλασίας. Το  έργον  Σας  τούτο  θα συνεχίσετε ανενδότως και μέχρις  ου η Εθνική Κυβέρνησις υπό τας διαταγάς της οποίας τίθεστε από τούδε δυνηθή να λάβη και θέση εις εφαρμογήν τα προς προστασίαν του λαού ενδεδειγμένα μέτρα. Θα διακηρύξετε ότι είναι μισαρά συκοφαντία η μομφή που ηθέλησαν να Σας αποδώσουν ότι συνεμαχήσατε μετά του Κατακτητού διά να κατατυραννύσετε τον λαόν και να τον εμποδίσετε να αγωνισθή διά των από του Κατακτητού απελευθερωτείν του.
β.    Δεδομένου ότι λόγω της καταστάσεως η Εύβοια είναι αποκεκομμένη από των Αθηνών θα ενεργήσετε εν συνεχεία του άνω Διαγγέλματός Σας να συγκροτηθή μία Επιτροπή (Λαϊκή-Εθνική) εκ των, ως ημείς φρονούμεν, Νομάρχου, Δημάρχου, Μητροπολίτου και ετέρων τινών προσώπων, ήτις δι’ ανακοινώσεώς της προς τον Λαόν θα καθορίζη τους σκοπούς της συγκροτήσεώς της με την δήλωσιν ότι θα ενεργή διά λογαριασμόν της Εθνικής Κυβερνήσεως (κ. Παπανδρέου) υπό τας διαταγάς  της οποίας τίθεται από τούδε και εις ης τας διαταγάς θα αναμείνη.
γ.    Εν συνεχεία και η τρίτη κατά σειράν ενέργεια ιδική Σας θα πρέπει να είναι ετέρα ιδική Σας ανακοίνωσις ότι τίθεσθε υπό τας διαταγάς της εν λόγω επιτροπής μεθ’ όλων των Τμημάτων Σας, ης τας διαταγάς θα εκτελήτε, μέχρις ου η Εθνική Κυβέρνηση εγκαθισταμένη εις Ελλάδα δυνηθή να λάβη τα προσήκοντα μέτρα προς προστασίαν του λαού και τήρησιν της τάξεως.-
Αι άνω υποδείξεις μας δίδονται υπό γενικήν μορφήν και δεν εισερχόμεθα εις λεπτομέρειας.-
Καλημέρα
Π.Παναγάκος                                       Τ.Υ.
Υποστράτηγος

Advertisements