Διαταγή για απελευθέρωση Ελλάδας, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/2 Οκτ 1944


ΕΛΑΣ                                                            Εξαιρετικώς Επείγουσα
ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αρ. ΕΠΕ 1825

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Α΄ Γενικότητες

Κατά σύσκεψιν προεδρευθείσαν υπό του Συμμάχου Αρχιστρατήγου του Θεάτρου πολέμου Μεσογείου, εν Καζέρτα της Ιταλίας, εις ην παρευρέθησαν ο Ελλην Πρωθυπουργός , άλλα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Κυβερνήσεως, ο Υποστράτηγος κ. Ζέρβας Ν. και ο υποφαινόμενος, ελήφθησαν ομοφώνως αι κάτωθι αποφάσεις:
1)    Ολαι αι αναγνωρισμέναι ανταρτικαί δυνάμεις αι δρώσαι εν Ελλάδι τίθενται υπό τας διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως Εθνικής ενότητος.
2)    Η Ελληνική Κυβέρνησις Εθνικής Ενότητος θέτει τας δυνάμεις ταύτας υπό τας διαταγάς του Στρατηγού Σκόμπι, όστις ωνομάσθη υπό του Συμμάχου Αρχιστρατήγου, ως Στρατηγός διοικών τας εν Ελλάδι δυνάμεις, ήτοι της δυνάμεως 140.
3) Συμφώνως προς προκήρυξιν εκδοθείσαν παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως οι αρχηγοί των Ελλήνων ανταρτών θα απαγορεύσωσι πάσαν απόπειραν των υπ’ αυτούς μονάδων ν’ αναλάβουν την αρχήν ανά χείρας. Τοιαύτη πράξις θα χαρακτηρισθή ως έγκλημα και θα τιμωρηθή αναλόγως. Πάσα κατάληψις απελευθερουμένης περιοχής θα γίνεται εν ονόματι της Ελληνικής Εθνικής Κυβερνήσεως.
4) Οσον αφορά τας Αθήνας ουδεμία ενέργεια θ’ αναληφθή εκτός υπό τας αμέσους διαταγάς του διοικητού της μονάδος 140.
5) Τα Τάγματα Ασφαλείας θεωρούνται όργανα του εχθρού. Θα χαρακτηρισθούν ως εχθρικοί σχηματισμοί, εκτός αν παραδοθούν συμφώνως προς διαταγάς εκδοθησομένας παρά του διοικητού της μονάδας 140.
6) Ολαι αι Ελληνικαί ανταρτικαί δυνάμεις , προς τον σκοπόν όπως τεθή τέρμα εις τας διαμάχας του παρελθόντος, δηλούν ότι θα σχηματίσουν Εθνικήν Ενωσιν, ίνα συντονίσουν την δράσιν των διά το καλλίτερον συμφέρον του κοινού αγώνος.
7) Κατόπιν της αυτώ παραχωρηθείσης υπό του Ανωτάτου Συμμάχου Αρχιστρατήγου εξουσίας, και από συμφώνου μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο Στρατηγός Σκόμπι διοικητής της μονάδος 140 εξέδωκεν ήδη οδηγίας.

Β΄ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ 140
Ο Διοικητής της μονάδος 140 εξηγεί ότι σκοπός του είναι η ανασυγκρότησις της Χώρας υπό την καθοδήγησιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως, καθ’ ον χρόνον υλικόν περιθάλψεως θα διανέμεται εις τον λαόν.
Ι.     ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ : Οσον αφορά τας εν Ελλάδι δρώσας σήμερον δυνάμεις η στρατιωτική των οργάνωσις θα είνε η κάτωθι συμφώνως προς τας υπ’ αριθ. 6 οδηγίας του της 26-9-1944.
α)    Ο Υποστράτηγος Ζέρβας θα συνεχίση να δρά εντός των εδαφικών ορίων της συμφωνίας της Πλάκας , και θα συνεργάζεται μετά του υποφαινομένου διά την παρενόχλησιν της Γερμανικής υποχωρήσεως, εντός της περιοχής μεταξύ των βορρείων ορίων της συμφωνίας της Πλάκας και της Αλβανίας.
β)    Ο υποφαινόμενος θα συνεχίση να δρά εις την υπόλοιπον Ελλάδα εξαιρέσει :
1)    Της περιφερείας Αττικής : Οπου όλα τα στρατεύματα εις την περιφέρειαν ταύτην θα διοικούνται υπό του Υποστρατήγου Σπηλιωτοπούλου, δρώντος εν στενή συνεργασία μετά των εν Αθήναις μελών της Κυβερνήσεως και βοηθουμένου υπό του Υποστρατήγου Χατζημιχάλη Χρ. και του βοηθού και αναπληρωτού τούτου Ταγματάρχου Αθηνέλη Αθ. όστις θα είνε υπό τας διαταγάς του διοικητού της δυνάμεως 140.
2)    Της Πελοποννήσου: Οπου τα στρατεύματα εις την περιφέρειαν ταύτην θα διοικώνται παρά του Συνταγματάρχου Πεζικού Παπασταματιάδη Νικολάου, υποδειχθέντος υπό του υποφαινομένου και όστις θα βοηθείται υπό Αγγλικής Αποστολής συνδέσμου και θα είναι υπό τας διαταγάς της δυνάμεως 140.
3)    Της Θράκης: (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης) : όπου θα είνε υπό την διοίκησιν ενός αξιωματικού υποδειχθησομένου υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
4)    Των Νήσων Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους : όπου η δράσις θα κανονισθή διά μεταγενεστέρων διαταγών του διοικητού της μονάδος 140, πλην των νήσων Κερκύρας και Παξών όπου θα δράση ο ΕΔΕΣ.

ΙΙ.    ΣΚΟΠΟΙ
α)    Αμφότεροι οι διοικηταί θα παρενοχλούν την Γερμανικήν υποχώρησιν και θα εξουδετερώνουν τας Γερμανικάς φρουράς διά να επιτύχουν την ταχυτέραν εκδίωξιν του εχθρού εξ Ελλάδος. Εξακολουθούντες τας επιχειρήσεις του σχεδίου «ΚΙΒΩΤΟΣ»και κατά το δυνατόν εμποδίζοντες τον εχθρόν να καταστρέψη ή εξαρθώση ουσιώδεις υπηρεσίας εις την ζωήν της χώρας.
β)    Καθ’ ον χρόνον θα απελευθερούται το άδαφος, αμφότεροι οι διοικηταί θα είναι υπεύθυνοι προσωπικώς εις τον διοικητήν της δυνάμεως 140 διά:
1)    Την τήρησιν του Νόμου και της τάξεως εις τα εδάφη όπου δρούν οι δυνάμεις των.
2)    Την αποφυγήν εμφυλίου πολέμου και φόνων Ελλήνων παρ’ Ελλήνων.
3)    Την πρόληψιν επιβολής οιασδήποτε ποινής και αδικαιολογήτων συλλήψεων.
4)    Την συνδρομήν των εις την αποκατάστασιν της πολιτικής εξουσίας και την διανομήν περιθάλψεως.

Συνεπώς αι διοικήσεις καθ’ άπασαν την κλίμακα της ιεραρχίας είναι προσωπικώς υπεύθυνοι απέναντι των προισταμένων των διά την τήρησιν των ανωτέρω.

ΙΙΙ   ΟΡΙΑ : Χάρτης υπό κλίμακα 1: 1.000.000 δεικνύων τα όρια των επιχειρήσεων εδόθη εις αμφοτέρους τους διοικητάς.

Κ α τ α   τ ο ύ τ ο ν :
α)    Όρια της Πελοποννήσου θεωρούνται ο Ισθμός της Κορίνθου.
β)    Όρια της Αττικής θεωρούνται εκ Δυσμών προς Ανατολάς η γραμμή Ακρωτήριον Βελανιδιά (όχι) – Χώστια (όχι) – Δομβρένα (ναί) -Λεύκτρα – Θήβαι (όχι) – Τανάγρα (όχι) – Σχηματάριον (όχι) – Νέα Παλάτια Καλάμου (ναί).
γ)    Όρια Ε.Δ.Ε.Σ : Θεωρούνται τα τοιαύτα του πρωτοκόλλου της Πλάκας περιλαμβανομένων εις αυτά των πόλεων Πρεβέζης, Αρτης, Ιωαννίνων , Ηγουμενίτσης και μη περιλαμβανομένης της πόλεως του Μετσόβου. Ητοι εκ Β.Δ προς Ν.Α η γραμμή: Εκβολαί Καλαμά – μισγάγγεια ρου του Καλαμά μέχρι Σουλοπούλου – οδός Σουλόπουλου Πέραμα (της οδού και μόνον ανηκούσης εις ΕΔΕΣ) – οδός Πέραμα Μέτσοβον (της οδού ανηκούσης εις περιοχήν δράσεως ΕΔΕΣ μέχρι της τομής της υπό του ποταμού Ζαγορίτικου και εις την περιοχήν δράσεως ΕΛΑΣ. Ανατολικώς του Ζαγορίτικου). Ανθοχώρι εις ΕΔΕΣ- Χαλίκι εις ΕΛΑΣ- άνω ρούς Καλλαρίτικου – Καλλαρίτικος μέχρι της συμβολής του εις τον Άραχθον – εκβολαί Αράχθου. Με δικαίωμα εις ΕΔΕΣ να επιχειρή Ανατολικώς και Νοτίως Αρτης μόνον τόσον όσον θα είνε αναγκαίον διά την εγκατάστασιν τοποθεσίας προφυλακών, διά την προστασίαν της πόλεως από Γερμανικάς επιθέσεις εκ της πλευράς ταύτης. Το όριον της προκεχωρημένης ταύτης τοποθεσίας θα είνε μέχρι 5 χιλιομέτρων από του κέντρου της πόλεως ταύτης.

1.               ΚΟΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Προς τον σκοπόν διευκολύνσεως διεξαγωγής των κατά των Γερμανών επιχειρήσεων είνε ενδεχόμενον να παραστή ανάγκη διεξαγωγής κοινών επιχειρήσεων υπό τμημάτων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ.

Κ α τ ά   τ α ύ τ α ς
1)    Ο ΕΔΕΣ θα επιχειρή Β και Β.Δ Ιωαννίνων και ειδικώτερον κατά μήκος των οδών Ιωαννίνων – Κακαβιάς και Ιωαννίνων – Μελισσόπετρας. Τμήματα της VIΤαξιαρχίας ΕΛΑΣ συμμετέχοντα των επιχειρήσεων τούτων ή και έτερα μετακινηθησόμενα προς την περιοχήν ταύτην, αιτήσει του Αρχηγείου ΕΔΕΣ, μέσω του παρ’ αυτώ αξιωματικού συνδέσμου του ΕΛΑΣ, Λοχαγού Πυρ/κού Βαμβέτσου Στυλιανού, θα δρώσιν υπό την καθοδήγησιν του αρχηγείου ΕΔΕΣ.
2)    Ο ΕΛΑΣ θα επιχειρή ανατολικώς της γραμμής Ζαγορίτικου, Αράχθου Αρτης, τμήματα του ΕΔΕΣ, συμμετέχοντα των επιχειρήσεων τούτων τη αιτήσει του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, μέσω του παρ’ αυτώ διορισθησομένου αξιωματικού συνδέσμου του ΕΔΕΣ, θα δρώσιν υπό την καθοδήγησιν, του Γενικού Στρατηγείου ΕΛΑΣ ή της μεγάλης μονάδος ΕΛΑΣ, ην το Γενικόν Στρατηγείον ήθελε καθορίσει.
1.               ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ: Προκειμένου διά του λιμένος της Πρεβέζης να διαβιβασθώσιν εφόδια και παροχαί εις τα τμήματα του ΕΛΑΣ , απεσπάσαμεν τον ταγματάρχην Πεζικού Πίσπιρην Αγγελον, βοηθούμενον υπό βοηθητικού προσωπικού, ορισθησομένου υπό της VIII Μεραρχίας, παρά τω τοπικώ Διοικητή ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ίνα υποβοηθή την εκεί Συμμαχικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν διά την ταχείαν διαβίβασιν των εφοδίων και παροχής των προοριζομένων διά τον ΕΛΑΣ.
2.               ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Ινα είνε δυνατόν να υποβάλλωνται εις τον διοικητήν της μονάδος καθ’ εκάστην και κατά την καθορισθείσαν υπ’ αυτού ώραν δελτία συμβάντων , δέον όπως άπασαι αι Μεγάλαι Μονάδες αι ήδη απ’ ευθείας εκ του Γενικού Στρατηγείου εξαρτώμεναι, υποβάλλωσιν δελτία ταύτα περιλαμβάνοντα τα μέχρι της 18ης ώρας Γκρήνουιτς ήτοι 19ης ώρας Ελλάδος) συμβάντα, το βραδύτερον μέχρι του μεσονυκτίου ούτως ώστε να είνε δυνατή η εντός της πρωίας και προ της 10ης ώρας σύνταξις των αντιστοίχων τοιούτων του Γενικού Στρατηγείου.

VII ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
α)    Σχέσεις με ΕΔΕΣ. Ως το συνημμένον παράρτημα 1.
β)    Τήρησις τάξεως, συλλήψεις κπλ. Ως το συνημμένον παράρτημα 1.
γ)    Τάγματα Ασφαλείας                           »     »       »    »           »
δ)    »                 »           περιοχής Αθηνών – Πειραιώς: Ως το συνημμένον παράρτημα 1.

VIII. ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : Ως το συνημμένον παράρτημα 2.

3.               ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ : Ως το συνημμένον παράρτημα 3.

Χ.    ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Ως το συνημμένον παράρτημα 4.

ΧΙ.  ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:
α)    Τηλέφωνα :             Ως το συνημμένον παράρτημα 5.
β)    Ασύρματοι:               »   »       »                 »             »
γ)    Πίναξ συνθηματικών: »   »       »                 »             »

ΧΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ως το συνημμένον παράρτημα 6.

ΧΙΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ :

α)    Απογραφή υλικού υπό πολιτικών αρχών: Ως το συνημμένον παράρτημα επτά (7).
β)    Κυριευόμενον υλικόν πολέμου: Ως το συνημμένον παράρτημα 7.

XIV. Αναφέρατε λήψιν ραδιογραφικώς.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου τη 2 Οκτωβρίου 1944
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος


EΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1ον

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
α)     Σχέσεις με ΕΔΕΣ:
Ύστερα απ’ τη συμφωνία της Καζέρτας επήλθεν επαφή με τον ΕΔΕΣ και επιδιώκεται η στρατιωτική συνεργασία μαζί του για το διώξιμο του κατακτητή. Αντιπρόσωπος δικός μας στάλθηκε στο Γεν. Αρχηγείο ΕΔΕΣ και αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ θάρθη στο Γεν. Στρατηγείο του ΕΛΑΣ. ευνόητον είνε πως οι Μονάδες μας πρέπει να συμμορφωθούν προς την παραπάνω συμφωνία, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια, κάθε δημοσίευμα, κάθε έγγραφο που θα μπορούσε να φέρη ένταση στις σχέσεις. Σε τυχόν προκλητικά έγγραφα και πράξεις του ΕΔΕΣ, δεν θ’ απαντούν με δική τους πρωτοβουλία αλλά θ’ αναφέρωνται ή στον αντιπρόσωπο του ΕΛΑΣ στο Αρχηγείο Ζέρβα ή στο Γεν. Στρατηγείο για να πέρνουν σχετικές οδηγίες. Αν τυχόν υπάρχουν οπαδοί της οργανώσεως ΕΔΕΣ και κρατούνται γιατί με τη δράση τους – σαν φανατικοί ΕΔΕΣίτες – έβλαπτον αυτόν τον Εθνικόν αγώνα, ν’ αφεθούν αμέσως ελεύθεροι να μεταβούν όπου επιθυμούν, ελπίζοντες απ’ εδώ και πέρα θα πάψουν να εργάζωνται ανταγωνιστιικά. Αυτό δεν σημαίνει πως πρόσωπα που κατηγορούνται για εγκλήματα κοινού δικαίου, ή για ανοιχτή συνεργασία με τον καταχτητή και προδοτικές πράξεις θα απολυθούν καλυπτόμενοι με την ιδιότητα του ΕΔΕΣίτη.
β)     Τήρησις τάξεως – συλλήψεις κλπ
Μέχρι τη στιγμή που την πολιτική εξουσία στη Χώρα θα αναλάβη η Ελληνική Κυβέρνηση ο ΕΛΑΣ ευθύνεται για την τήρηση της τάξεως στις ελεύθερες περιοχές και σ’ εκείνες που θ’ απελευθερωθούν. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πως η τάξη – για το ίδιο το συμφέρον του λαού και του αγώνα μας – πρέπει να είνε υποδειγματική. Πάνω σ’ αυτό το ζήτημα ευθύνονται προσωπικά αι Διοικήσεις των Μονάδων και η ευθύνη τους μεγάλη. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπονται αντεκδικήσεις και περισσότερο φόνοι Ελλήνων από Ελληνας. Κανένας δεν θα συλλαμβάνεται αδιακιολόγητα. Οι διάφοροι » Κουισλιγκς «, Γκεσταπίτες, προδότες όργανα και συνεργάτες του καταχτητού θα συλλαμβάνονται. Μα σε καμμία περίπτωση δεν θα κακοποιούνται, ούτε θα δικάζωνται. Τα σε βάρος τους στοιχεία θα συγκεντρώνονται και θα φυλάσσονται να παραδοθούν μαζί μ’ αυτούς για να δικαστούν άμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα η Ελληνική Κυβέρνηση. Για τη ζωή και ασφάλειά τους η ευθύνη μας είνε μεγάλη και θα πρέπει με κάθε θυσία να προφυλαχτούν και από τη δίκαιη οργή του λαού.
Οι Μονάδες του ΕΛΑΣ θα παρέχουν πρόθυμα κάθε δυνατή βοήθεια στις πολιτικές αρχές, τους αντιπροσώπους της Κυβέρνησης στην Εθνική πολιτοφυλακή και στα τμήματα Χωρ/κής και Αστυνομίας για την τήρηση της τάξης, αν βέβαια τα τελευταία αυτά δεν έχουν συνεργασθή αποδεδειγμένα με τον καταχτητή και δεν ανήκουν συνεπώς στην κατηγορία των Ταγμάτων Ασφαλείας, ΕΑΣΑΔ, ΕΕΕ, ΠΑΟ, Σώμα Πούλου κλπ.
γ)     Τάγματα Ασφαλείας:
Τα Τάγματα Ασφαλείας και κάθε άλλο ένοπλο τμήμα που ανοιχτά συνεργάσθηκε και βοήθησε τον καταχτητή όποιο όνομα και αν φέρει ΕΑΣΑΔ, ΕΕΕ, ΠΑΟ κλπ – θεωρούνται όργανα καταχτητή και χαρακτηρίζονται σαν εχθρικοί σχηματισμοί. Γι’ αυτά ισχύουν τα παρακάτω:
1)    Εις περιοχές που δεν κατέχονται απ’ τον καταχτητή και υπάρχουν Τάγματα Ασφαλείας ή σε περιοχές που απελευθερούνται και παραμένουν αυτά, κατέχοντας πόλεις και χωριά, ειδοποιούνται οι αξιωματικοί σύνδεσμοι της Σ.Σ. Αποστολής να πάρουν επαφή μαζί τους. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι έχουν εντολή να προσπαθήσουν να τα περιορίσουν στους στρατώνες τους μέχρις ότου αφοπλισθούν από Συμμαχικά στρατεύματα ή από τμήματα του ΕΛΑΣ αν δεν υπάρχουν Συμμαχικά στρατεύμετα. Στην περίπτωση που θα αφοπλίζονται από τμήματα του ΕΛΑΣ οι διοικήσεις των τμημάτων θα δίνουν έγγραφον δήλωσιν στους αξ/κούς συνδέσμους της Σ.Σ Αποστολής πως οι αιχμάλωτοι δεν θα κακοποιηθούν, ούτε θα πάθουν τίποτα μέχρις ότου αποφασίσει γι’ αυτούς η Ελληνική Κυβέρνηση. Φυσικά η υπόσχεση αυτή θα τηρηθή στο ακέραιο.
2)    Σε περιοχές που κατέχονται από τον καταχτητή θα διευκολυνθούν να αυτομολήσουν είτε μεμονομένα, είτε ομαδικά στον ΕΛΑΣ με τον οπλισμό και τα πυρ/κά τους, για να πολεμήσουν, αν επιθυμούν τον καταχτητή . Θα τους δηλωθή πως η δράση τους κατά του καταχτητή θα αποτελέση ελαφρυντικό στοιχείο για την ως τώρα αντεθνική και προδοτική στάση τους. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι της Σ.Σ Αποστολής και στην παραπάνω περίπτωση έχουν πάρει εντολές να βοηθήσουν στην παράδοσή τους δεν χρειάζεται να τονίσουμε πως αν στις παραπάνω 1 και 2 περιπτώσεις τα Τάγματα Ασφαλείας αρνηθούν να συμμορφωθούν μέσα σε τακτά χρονικά όρια, αποδείχνεται πως δεν εγκαταλείπουν ούτε τώρα τη συνεργασία τους με τους Γερμανούς και συνεπώς πρέπει να κτυπηθούν με τα όπλα.
3)    Τάγματα Ασφαλείας περιοχής Αθηνών – Πειραιώς:
Οταν οι Γερμανοί αποχωρήσουν από την περιοχή αυτή ή παραδοθούν δόθηκαν οδηγίες στα Τάγματα Ασφαλείας απ’ τον Ελληνα στρατιωτικό διοικητή Αθηνών, να καταφύγουν στα σπίτια τους ή να παραδοθούν σ’ αυτόν. Ο στρατιωτικός διοικητής Αθηνών πήρε εντολές να συνεργασθή με αρχηγό της Αστυνομίας και να αποφασίση για την καλλίτερη πορεία που θα ακολουθήση σύμφωνα με τις περιστάσεις που θα προκύψουν. Σε περίπτωση παράδοσης των Ταγμάτων Ασφαλείας κατά μεγάλα τμήματα θα αφοπλισθούν και θα κρατηθούν αιχμάλωτοι μέχρις ότου παρθεί απόφαση της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Σ.Δ Γεν. Στρατηγείου 2-10-1944
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ον

ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.               Καθημερινώς και μέχρι της 21ης ώρας το βραδύτερον άπασαι αι Μαγάλαι Μονάδες θα υποβάλωσιν εις τον Γεν Στρατηγείον δελτίον πληροφοριών διά τας κατά το διαρρεύσαν 24ωρον συλλεγείσας πληροφορίας. Θα υποβάλλωσι τούτο τηλ/κώς ή ραδ/κώς ως μέχρι τούδε και θα περιλαμβάνει πληροφορίας περί του εχθρού συμφώνως προς τας βασικάς μας διαταγάς.
2.               Αμα τη κοινοποιήσει του σχεδίου επιχειρήσεων θα καταρτισθή σχέδιον πληροφοριών του Γεν. Στρατηγείου, όπερ θ’ αποσταλή υμίν εργκαίρως.
3.               Επί του παρόντος και προς ανελλιπή σύνταξιν του ημερησίου Δελτίου Πληροφοριών του Γεν. Στρατηγείου θα αναφέρεται:
α)    Κάθε σημαντική πληροφορία που θα αφορά την αλλαγή καταστάσεως του παράγοντος εχθρός (αριθμός μονάδος, σύνθεσις, δύναμις, τόπος σταθμεύσεως, μετακίνησις, τρόπος μεταφοράς, προορισμός, σκοπός μετακινήσεως κλπ).
β)    Πάσαν υπό του εχθρού καταστροφήν επί νευραλγικών σημείων συγκοινωνίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας και
γ)    Πάσαν καταστροφήν ή εξάρθωσιν υπ’ αυτού ουσιωδών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, διά την ζωήν της χώρας (Ηλεκτρικαί. Υδραυλικαί συγκοινωνιακαί, κλπ εγκαταστάσεις).

4.               Εναρξις υποβολής τούτου από λήψεως παρούσης.

Σ.Δ Γεν. Στρατηγείου 2-10-1944
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ον

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
1.               Να εκδοθούν αι δέουσαι διαταγαί ώστε να αποφεύγηται υπό των τμημάτων μας η ενθάρρυνσις μικρών Γερμανικών τμημάτων προς παράδοσίν των. Αλλά δεν θα εμποδίζωνται ταύτα αν ζητήσωσι να παραδοθώσι.
2.               Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας γίνεται προσέγγισις και διαπραγματεύσεις διά παράδοσιν μεγάλων Γερμανικών σχηματισμών, αι μονάδες πρέπει να αναφέρωσιν αμέσως εις το Γεν. Στρατηγείον, διά να το καθιστά γνωστόν εις το Στρατηγείον των Συμμαχικών Δυνάμεων και διά να δίδωνται εν συνεχεία αι κατάλληλοι οδηγίαι.
3.               Μόλις περιέλθωσιν εις χείρας τμημάτων μας, αιχμάλωτοι υπό οιανδήποτε μορφήν, η μεταχείρησίς των δέον να είνε συμφώνως προς τους διεθνείς νόμους και την συνήθη Ελληνικήν μεγαλοψυχίαν.
4.               Συνεπώς οι αιχμάλωτοι θα φρουρούνται και θα συντηρούνται τυγχάνοντες πάσης δυνατής μερίμνης μέχρις ότου αναλάβουν την φροντίδα τούτων Βρεττανοί αξιωματικοί.
5.               Οι ορισθησόμενοι υπό των μεγάλων Μονάδων διοικηταί στρατοπέδων αιχμαλώτουν να τηρήσωσι μετά πάσης επιμελείας μητρώον αιχμαλώτων με τα εξής στοιχεία: βαθμός, όπλον ή υπηρεσία, επώνυμον όνομα πατρός, εθνικότης, τόπος γεννήσεως επάγγελμα, μονάς εις ην υπηρετεί, από πότε εις την Ελλάδα, χρονολογία και τόπος συλλήψεως.
6.               Από τα φερόμενα υπό τούτων είδη θα παραλαμβάνονται και φυλάσσωνται μόνον ο οπλισμός και η εξάρτησις άτινα και δεν θα διατίθενται υπό των μονάδων, παρά μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού Στρατηγείου.
7.               Τους υπευθύνους διά τον έλεγχον και επιτήρησιν των αιχμαλώτων πολέμου διοικητάς στρατοπέδων αιχμαλώτων δύνανται να βοηθώσι Βρεταννοί σύνδεσμοι Αξ/κοί μετά προηγουμένην συνενόησιν των μετά των διοικήσεων των οικείων Μεγάλων Μονάδων.

Σ. Δ Γεν. Στρατηγείου 2-10-44
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
Δ/ΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ον
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ – ΥΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Προκειμένου να γίνουν επιχειρήσεις διά την απελευθέρωσιν των κατωκοιμένων χώρων και περιοχών τούτων, εφιστώμεν την προσοχήν υμών διά την ταχείαν κατάληψιν των αεροδρομίων άτινα θα ευρίσκωνται εις τας ως άνω περιοχάς και διά την περίσωσιν των εγκαταστάσεων τούτων, καθώς και των διαφόρων υλικών των τυχόν υπαρχόντων (αεροπλάνα – τα μέσα αντιαεροπορικής αμύνης).
Ιδιαιτέρως εφιστώμεν την προσοχήν υμών εις την καλήν διατήρησιν των υπογείων και επιγείων αποθηκών βενζίνης κλπ. καυσίμων υλών αεροπορίας).
Αμα τη καταλήψει των αεροδρομίων πρώτης κατηγορίας Τατοίου – Ελευσίνος – Χασανίου – Λαρίσης – Θεσσαλονίκης, ειδικόν τμήμα και ενισχυόμενον με κατοίκους των πέριξ περιοχών θα προβαίνει εις την επισκευήν των χώρων προσγειώσεως δι άμεσον χρησιμοποίησιν παρά της φιλίας αεροπορίας. Αιτούμενοι από ημάς την διάθεσιν αξιωματικών αρμοδιότητος αεροπορίας (εφόσον δεν διαθέτετε τοιούτους) από εκείνους που υπηρετούν σήμερον στον στρατό του ΕΛΑΣ.

Σ.Δ Γεν. Στρατηγείου 2-10-1944

ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΔΝΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ον

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ


α)     Τηλέφωνα:
Άπαντα τα υπάρχοντα τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικά μηχανήματα εις την ελευθέραν περιοχήν να φρουρηθούν και να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας αυτών, διά την απρόσκοπτον και κανονικήν λειτουργίαν αυτών ανά πάσαν στιγμήν.
Καθ’ όμοιον τρόπον θέλετε ενεργήσει και εις τας καθ’ ημέραν απελευθερουμένας περιοχάς διά τα υπάρχοντα Τ.Τ.Τ. και καταστήματα και υπηρεσίες, ούτως ώστε να δυνηθούν απρόσκοπτα, κανονικώς και αμέσως να λειτουργήσωσι τα πολιτικά ταχυδρομεία, τηλεγραφεία και τηλεφωνεία ως και πρότερον.
β)     Ασύρματοι:
Μήκος κύματος, ώρας εργασίας, υπόλοιπα συνθηματικά, κανόνες εκμεταλλεύσεως, θα κοινοποιηθούν διά νεωτέρας διαταγής μας εις ειδικόν τεύχος.

ΠΙΝΑΞ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Τ

ΣΤΑΘΜΟΣ                                             ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ
Ξάνθη                                                           RED ERRING
Θεσσαλονίκη                                           CANCER
Κοζάνη                                                         BOODLE
Τρίκκαλα                                                     KIRKSTONE
Βόλος                                                           PORTIA
Ιωάννινα                                                     RENOVATION
Αγρίνιον                                                         INGEWICK
Λαμία                                                              MORTLAKE
Πάτραι                                                            FANTASY

Σ.Δ Γεν. Στρατηγειου 2-10-44

ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος


ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
Δ/ΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ον
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ι.     Δέον όπως προπαρασκευάσητε τας απαιτουμένας εργασίας διά την διαπλάτυνσιν και επισκευήν των οδικών συγκοινωνιών των εχουσών στρατιωτικόν ενδιαφέρον και αξίαν. Η εργασία αύτη θα ανάγεται εις την αποκάθαρσιν του πλάτους της συγκοινωνίας από των υπαρχόντων ογκολίθων την άρσιν καταπτώσεων, την συμπλήρωσιν του καταστρώματος διά χαλίκων, λίθων, χώματος, κορμών δένδρων, εκεί όπου εγένοντο καταστροφαί είτε υπό ημετέρων τμημάτων, είτε υπό του αποχωρήσαντος εκ των περιοχών εχθρού, ούτως ώστε να είνε αύται βαταί εις παντός είδους οχήματα. Μέριμνα θα καταβληθή όπως τα καταστραφέντα Τεχνικά έργα, οχετοί, γέφυραι, αποκατασταθώσι διά την ελευθέραν και άνευ κωλύμματός τινος κυκλοφορίαν επί των οδεύσεων.
ΙΙ.    Θα προηγηθή άμεσος και ταχυτάτη συνενόησις μετά τοπικών πολιτικών αρχών και αυτοδιοικήσεων πόλεων και χωρίων της ελευθέρας περιοχής διά τον σκοπόν τούτον, θα κληθώσι δε να παράσχωσι την τεχνικήν των πείραν και συνδρομήν τα υπάρχοντα γραφεία Νομομηχανικών, εργοδηγών δημοσίων έργων, ως επίσης και οι τεχνικοί πυρήνες οι διατηρούμενοι παρά των γραφείων τούτων.
ΙΙΙ.  Αι ανωτέρω εργασίαι θα εκτελώνται το ταχύτερον ούτως ώστε να δύνανται εντός του βραχυτέρου χρονικού διαστήματος όπως εξυπηρετήσωσι στρατιωτικάς ανάγκας.
1.               Ευνόητον τυγχάνει ότι θα ενεργείται επαγρύπνησις διά την διατήρησιν της βατότητος των συγκοινωνιών, όπως επίσης θα ληφθή πρόνοια διά την φύλαξιν και περιφρούρησιν των Τεχνικών έργων από καταστροφήν και αχρήστευσιν.
2.               Κάθ’ όμοιον τρόπον θέλετε ενεργήσει και εις τας καθ’ ημέραν απελευθερουμένας περιοχάς ώστε το παράπαν να μη παρεμοδισθή η κανονική συγκοινωνία και εξυπηρέτησις των στρατιωτικών αναγκών.
3.               Επίσης ανάγκη όπως επεσκευασθώσιν αι σιδ/καί γραμμαί των ΣΕΚ και των Θεσσαλικών τοιούτων εις τα μέρη εις α ενηργήθησαν καταστροφαί, είτε υπό τμημάτων είτε υπό του αποχωρούντος εχθρού.
Διά τας εργασίας ταύτας θα κληθώσι να παράσχωσι τας Τεχνικάς των βοηθείας οι Μηχανικοί των ΣΕΚ και των Θεσσαλικών σιδ/μων ως επίσης και τα υπάρχοντα συνεργεία στρώσεως γραμμών αμφοτέρων των ανωτέρω διευθύνσεων.
VII. Δι’ όσα των παρουσιαζομένων κωλυμμάτων θεωρείται ότι δεν επαρκεί η δυναμικότης υμών εις μέσα και εις υλικά θα αναφέρητε ημίν επειγόντως μετά των απαιτουμένων στοιχείων τούτου. Κατ’ αρχήν θα καταβάλλεται πάσα, προσπάθεια διά την αποκατάστασιν τούτων και εις περίπτωσιν αδυναμίας τότε θα απευθύνεσθε ημίν.
VIII. Να ληφθή μέριμνα ομοίως ώστε το εγκαταλειπόμενον τροχαίον υλικόν πάσης φύσεως υπό του αποχωρούντος εχθρού να προφυλαχθή από πάσης τυχόν φθοράς ή διαρπαγής, καθιστώντες υπευθύνους τας κατά τόπους υπηρεσίας των ΣΕΚ και Θεσσαλικών τοιαύτας, εις τας οποίας θα παραδίδεται προς φύλαξιν, παρέχοντες εις αυτάς συγχρόνως και τα προς τούτο μέσα περιφρουρήσεώς των μέχρις ότου τεθή τούτο εν λειτουργία.

Σ.Δ Γεν. Στρατηγείου 2-10-1944

ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙV
Παράρτημα 7ον

α) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Ι.     Μέχρι της αφίξεως των αξιωματικών Αρχηγείων Στρατιωτικών Συνδέσμων Ελλάδος θα βοηθήσητε τας Πολιτικάς Αρχάς, εις το να καταγράψωσι τα κάτωθι υλικά:
Τρόφιμα, είδη ιματισμού, υγειονομικό υλικό, φαρμακευτικό, χειρουργικό, επιδεσμικό, κτηνιατρικό και πεταλωτικόν τοιούτον, καύσιμες ύλες (λιθάνθρακες, βενζίνες, πετρέλαια), λιπαντικά έλαια μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτ/των και άλλες ουσιώδεις προμήθειες.
ΙΙ.    Εις εκτάκτους περιπτώσεις και ανάγκας επειγούσης διανομής εκ των ανωτέρω υλικών, η διάθεσις θα γίνεται από κοινού μετά των Πολιτικών αρχών και κατά την κρίσιν σας, συντασσομένου προς τούτο πρακτικού διαθέσεως, αναφέροντος και τα αίτια που επέβαλλον την τοιαύτην διάθεσιν.
β) ΚΥΡΙΕΥΟΜΕΝΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
Οδηγίαι αφορώσαι το κυριευθέν και παραδοθέν υλικόν πολέμου εν Ελλάδι.
ΙΙΙ.  Ολο το πολεμικόν υλικόν θα τύχη της φροντίδος του Βρεττανικού Οργανισμού «Τμήμα παραδόσεως εχθρικού υλικού» με τον τίτλον (ΣΕΜΣΕΚ).
1.               Ο όρος «Εχθρικόν υλικόν πολέμου εδάφους» αναφερόμενον εις το εξής ως παραδοθέν εχθρικόν υλικόν ή εν συντομία (ΣΕΜ) »     περιλαμβάνει τα κάτωθι υλικά:
α)    Πυροβολικού: Οπλισμός (όπλα ατομικά, πολυβόλα, αυτόματα βαρέα και ελαφρά, όλμοι ατομικοί και βαρείς, πυροβόλα, νάρκες, εκκρηκτικές ύλες), πυρομαχικά αυτών και εξαρτήσεις.
β)    Μηχανικού: Σιδηροδρομικό υλικό – ατμομηχαναί, βαγόνια, σιδηροτροχίαι μικρού υλικού, ειδικά σημεία γραμμής (βελόναι, αλλαγαί), μηχανοστάσια, εργαλεία μηχανουργείων, δεξαμεναί επί βαγονίων, γερανοί, περιστρεφόμεναι πλάκες.
2)    Λυόμεναι μεταλλικαί δεξαμεναί, σωλήνες διάφοροι, κρουνοί και διακόπται.
3)    Υλικόν ντεκοβίλ και στεναί γραμμαί.
4)    Υλικά Μηχανικού εργαλεία και μηχανήματα τοπογραφικά υλικόν σχεδιάσεως, φωτοτυπικά μηχανήματα ηλιοτυπίας, χάρτης σχεδιάσεως, εργαλεία κτιστών, ξυλουργών, σιδηρουργών, διατρητικαί μηχαναί αεροσυμπιεστών, αντλίαι, ηλεκρομηχαναί, γεννήτριες, κλπ.
5)    Οικονομικόν υλικόν ξυλεία, σιδηρούς οπλισμός, ελάσματα, σιδηροδοκοί, υλικόν οχυρώσεως, τσιμέντα, ακιδωτό σύρμα, λαμαρίνες.
6)    Υλικόν Γεφυροσκευής Λέμβοι μεταλλικοί και ελαστικοί εκ καουτσούκ
7)    Υλικόν διαβιβάσεων Τηλέφωνα, τηλέγραφοι, ασύρματοι καλώδια σύρματα χάλκινα, μονωτήρες και εργαλεία σχετικά συντηρήσεως γραμμών.
γ)    Επιμελητείας: Τρόφιμα εν γένει, ιματισμός και εξάρτηση
δ)    Υγειονομικού: Φάρμακα, επιδεσμικόν υλικόν, χειρουργικόν οδοντοιατρικόν και υγειονομικόν υλικόν πάσης φύσεως.
ε)    Κτηνιατρικού : Φάρμακα και πεταλωτικόν υλικόν.
στ)  Αυτοκινήτων: βενζίνη, πετρέλαιον, λιπαντικά έλαια, αυτ/κά οχήματα, μοτοσυκλέτες δίκυκλες, τρίκυκλες και ποδήλατα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μηχανήματα και εργαλεία, ελαστικά και πάσης φύσεως αναλώσιμο υλικό αυτοκινήτων εν γένει και μέταλλα.

ζ)    Μεταγωγικού: Υποζύγια, οχήματα ιππήλατα και βοήλατοι και παν μέσον μεταφοράς.
1.   Επίσης οιονδήποτε άλλο χρησιμοποιήσιμον και επιδιορθώσιμον υλικόν εδάφους.
2.   Ομοίως ως πολεμικόν υλικόν εχθρικόν θεωρούνται όλαι αι προμήθαιαι των ανωτέρω ειδών, χρησιμοποιούμενα υπό ή διά λογαριασμόν των εχθρικών δυνάμεων συμπεριλαμβανουσών ημιστρατιωτικάς οργανώσεις, τον σχετικόν των εξοπλισμόν και υλικόν, ανηκόντων εις τον οργανισμόν ΤΟΝΤ ασχέτως με τον τόπον της προελεύσεως.
VII. Τ’ ανωτέρω υλικά προερχόμενα είτε εκ παραδόσεως εχθρικών τμημάτων, είτε εξ ενεργείας τμημάτων μας κατά εχθρικών τοιούτων θα συλλέγωνται, θα καταμετρώνται και θα εναποθηκεύονται υπ’ ευθύνην των διοικήσεων των Μεγάλων Μονάδων, εις χώρους οριζομένους υπ’ αυτών.
VΙΙΙ. Διά τα ανωτέρω υλικά θα συντάσσεται κατάλογος εις διπλούν και θα υποβάλλεται ο εις εις το Γεν. Στρατηγείον, ο δε έτερος εις την Μονάδα παραλαβής.
ΙΧ.  Διά την παραλαβήν από τον εχθρόν θα γίνονται δεκτοί κατάλογοι Ελληνιστί ή Γερμανιστί.
Χ.    Δι’ εκάστην αποθήκην συγκεντρώσεως θα ορισθή υπεύθυνος διαχειριστής και αποθηκάριος και θα τηρούνται σχετικά βιβλία.
ΧΙ.  Διάθεσις των ανωτέρω υλικών θα γίνεται, μόνον κατόπιν εγκριτικής ημών διαταγής, προκαλουμένης αρμοδίως.
ΧΙΙ. Οδηγίαι λεπτομερείς για τον τρόπον παραδόσεως, χρησιμοποιήσεως κλπ. του παραδοθέντος εχθρικού υλικού πολέμου , θα εκδοθώσιν χωριστά.

Πάσα προγενεστέρα διαταγή αντικειμένη στην παρούσα δεν ισχύει.
Σ.Δ Γεν Στρατηγείου 2-10-44

Στέφ. Σαράφης
Υποστράτηγος

Advertisements